Que contempla a lei sobre os plans de pensións

Os plans de pensións están suxeitos a unha lexislación que veu cambiando co paso dos anos para axeitarse ás novas circunstancias
Os plans de pensións xogan un importante papel de cara ao aforro e ao mantemento do benestar dos futuros xubilados, xa que permiten complementar a pensión pública que outorga o sistema da Seguridade Social cun capital ou unhas rendas adicionais. Este é un dos principais motivos polos que os plans de pensións, que son instrumentos de aforro e investimento, están suxeitos a unha lexislación que veu cambiando co paso dos anos para axeitarse ás novas realidades e circunstancias e cuxas últimas modificacións se produciron coa reforma lexislativa de 2015. 
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Traballadores incluídos no Réxime das Clases Pasivas do Estado

Unha das características máis coñecidas dos plans de pensións é a imposibilidade de rescatar o diñeiro achegado non sendo que acontezan as continxencias ou supostos excepcionais que o permiten. Dentro destes supostos, existe un denominado “suposto de liquidez” que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2015 e permite rescatar aquelas participacións cunha antigüidade mínima de 10 anos a contar, en todo caso, desde a devandita data, polo que os primeiros rescates poderán realizarse a partir do 1 de xaneiro de 2025.

Esta forma de rescate únese ás xa existentes recollidas pola lei, entre as que se encontran o rescate por xubilación –o máis común-, así como os rescates debidos a unha serie de continxencias previstas entre as que se contan:

 • Desemprego de longa duración.
 • Incapacidade laboral.
 • Situacións de dependencia severa ou gran dependencia.
 • Enfermidade grave.
 • Falecemento do titular.

Canto se pode achegar ao plan de pensións

A lei tamén estipula un máximo —pero non un mínimo— ás achegas que se poden facer ao plan de pensións. Isto é así porque, como veremos máis adiante, achegar ao plan de pensións ten importantes vantaxes fiscais ás que se poden acoller os clientes deste tipo de produtos.

Entrando en detalle, a lei establece un límite de achegas ao plan de 8.000 € anuais. Do mesmo xeito, os clientes cuxo cónxuxe non dispoña de rendementos netos do traballo e/ou cuxas actividades económicas sexan inferiores a 8.000 € anuais, poderán achegar ao plan do cónxuxe un máximo de 2.500 € anuais.

Ademais, a lei prevé que, para as persoas cunha minusvalía física ou psíquica recoñecida igual ou superior ao 65 %, o límite máximo anual das achegas pode chegar ata os 24.250 €, incluíndo as achegas realizadas por terceiras persoas, que non poderán exceder de 10.000 € anuais.

Que vantaxes fiscais teñen os plans de pensións

As restricións ao valor máximo das achegas ao plan de pensións teñen a súa orixe nas vantaxes fiscais destes produtos. En concreto, pódese desgravar no IRPF toda contribución que se faga ao plan de pensións, o que axuda a reducir a base impoñible e proporciona un importante aforro económico ao partícipe do plan, que dependerá do tipo marxinal deste. O límite de desgravación anual será a menor das seguintes cantidades: 8.000 € ou o 30 % dos rendementos netos do traballo e actividades económicas.

Pola súa banda, á hora de rescatar o plan de pensións, o diñeiro recuperado deberá tributar como rendementos do traballo no IRPF, polo que haberá que facer fronte aos correspondentes impostos. Para minimizar a factura fiscal no momento do rescate, é importante optimizar a forma de realizalo. Xeralmente é menos gravoso realizar rescates en forma de renda.

Cal é o cobramento de comisións nos plans de pensións

Do mesmo xeito que outros produtos bancarios, os plans de pensións tamén comportan o pagamento dunha serie de comisións, que están reguladas por lei. De feito, tras a reforma fiscal de 2015, as comisións máximas víronse reducidas ás seguintes porcentaxes:

 • Comisión por xestión: ten un máximo dun 1,5 % anual do valor das contas de posición. Opcionalmente, o límite indicado poderá substituírse polo 1,2 % anual do valor das contas de posición máis o 9 % da conta de resultados.
 • Comisión de depósito: ten un máximo do 0,25 % anual do valor das contas de posición.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

O factor de sostibilidade

Como se pode comprobar, a lei regula de maneira moi detallada o funcionamento dos plans de pensións. Isto ocorre, entre outros motivos, porque este tipo de produtos financeiros axudan a que os traballadores poidan manter o seu nivel de vida tras a xubilación, xa que as pensións públicas poden non ser suficientes o día de mañá para asegurar o nivel de vida desexado.

Esta preocupación está prevista na propia reforma lexislativa do ano 2013, en que se inclúe o denominado factor de sostibilidade á hora de calcular que pensión pública poderán ter os traballadores xubilados.

En concreto, este factor atende ao crecemento da esperanza de vida da poboación e ao cada vez menor número de cotizantes á Seguridade Social, como consecuencia dunha sociedade cada vez máis avellentada.

O factor de sostibilidade axustará a contía das pensións á esperanza de vida, de tal xeito que a pensión global de dous traballadores que contribuíron en igual proporción pero que se xubilaron en momentos diferentes sexa a mesma. Isto implica que a contía mensual da pensión verase reducida ante incrementos na esperanza de vida.

Ante esta situación, é importante analizar que pensión pública se pode esperar no momento da xubilación e que cantidade de aforro será necesario para poder manter o nivel de vida.

No BBVA contamos con simuladores de pensións que che axudarán a coñecer a túa pensión de xubilación e explicaranche como podes mellorala grazas a un plan de pensións.

A miña xubilación A miña xubilación
Coa colaboración do Instituto BBVA de PENSIÓNS:
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?