Que é a xubilación flexible?

Contámosche todos os detalles da fórmula que permite cobrar unha pensión de xubilación e, ao mesmo tempo, traballar a tempo parcial
Despois de toda a vida traballando, é moi habitual desexar que chegue o momento da xubilación para poder emprender novos proxectos que por esixencias laborais foran aparcados ou, simplemente, para desenvolver novos hobbies. No entanto, hai un feito que é máis común do que a priori se pode pensar: encontrarse xubilado e botar de menos os horarios e a ocupación do traballo ou ben querer incrementar os ingresos que prové a pensión pública. Por iso, existen diferentes modalidades que permiten compatibilizar parte da pensión de xubilación cunha actividade laboral ou profesional. Unha delas é a que se coñece como xubilación flexible.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Como o seu nome adianta, trátase dunha situación que permite a unha persoa xubilada compatibilizar a súa pensión cun contrato laboral sempre que se acrediten os seguintes requisitos:

 • Non pertencer aos réximes especiais dos funcionarios civís do Estado, das Forzas Armadas ou do persoal ao servizo da Administración de Xustiza.
 • Ter causada a pensión de xubilación. É dicir, que o beneficiario xa accedese á xubilación e estea a recibir a súa correspondente pensión da Seguridade Social.
 • A nova actividade laboral debe desenvolverse en réxime de tempo parcial. A normativa estipula que a xornada que realice o xubilado poderá ser de entre o 50% e o 75% da xornada a tempo completo equivalente que se leva a cabo no centro de traballo.

O mecanismo, unha vez que a Seguridade Social comproba que o solicitante da xubilación flexible cumpre todos os requirimentos, é bastante sinxelo. O importe da pensión de xubilación redúcese de forma proporcional á xornada laboral que desenvolve o pensionista. Por exemplo, se o beneficiario traballa media xornada, a súa pensión de xubilación reducirase un 50%.

A xubilación flexible supón, ademais, que o xubilado continúa a cotizar á Seguridade Social. Isto fará que, unha vez terminada a súa actividade laboral a tempo parcial, se recalcule a pensión de xubilación que lle corresponde conforme ao novo período cotizado. Doutra banda, aínda que se estea cotizando como traballador, en todo o que atinxe ás prestacións sanitarias, o xubilado flexible mantense dentro do réxime de pensionistas.

Informar a Seguridade Social da xubilación flexible

Aínda que poida resultar obvio, é importante lembrar que se un xubilado quere acollerse ao réxime de xubilación flexible é obrigatorio que llo comunique á Seguridade Social. En primeiro lugar, débeo facer para que a entidade rebaixe o importe da súa pensión na cantidade adecuada e, en segundo lugar, para non incorrer en incompatibilidades que acaben repercutindo na súa contra.

A comunicación do inicio da actividade laboral a tempo parcial ten que realizarse na entidade xestora correspondente, que adoita ser o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). Esta entidade é a encargada de reducir a pensión de maneira proporcional á duración da xornada laboral que se especificou que se vai realizar. Finalmente, comezará a pagar a pensión pormenorizada no mesmo día que o contrato de traballo especifique que o xubilado se incorporou á empresa.

É imprescindible notificar o cambio de estado de xubilado a xubilado flexible antes de se volver incorporar ao mercado laboral xa que, se non se fixese, consideraríase que a parte da pensión correspondente ás horas de traballo é un cobramento indebido. Esa incompatibilidade obrigará o pensionista a devolver integramente o diñeiro correspondente, sen prexuízo das posibles sancións que se puidesen impor.

Ademais de ser conscientes da obrigatoriedade de comunicar o novo réxime, tamén é importante coñecer cales son as prestacións compatibles e cales non coa xubilación flexible.

 • Compatibilidades: a xubilación flexible é compatible coas prestacións de maternidade ou incapacidade temporal derivadas da actividade desenvolvida a tempo parcial.
 • Incompatibilidades: a xubilación flexible é incompatible coa prestación de incapacidade permanente que puidese corresponder á actividade levada a cabo despois do recoñecemento da pensión de xubilación.

Recálculo da pensión de xubilación unha vez que acaba a actividade laboral

Durante o período efectivo de xubilación flexible, o beneficiario está desenvolvendo unha actividade laboral. E por esta, como tal, cotízase á Seguridade Social, de modo que cando cese o traballo, a prestación de xubilación correspondente mellorará. Desta forma, cando se informe de que o traballo terminou definitivamente, a entidade xestora procederá a restablecer íntegra a pensión de xubilación, pero cun recálculo previo da súa contía computando as novas cotizacións realizadas durante a xubilación flexible.

O novo importe da prestación por xubilación realízase atendendo a tres normas:

 • Calcúlase de novo a base reguladora correspondente mediante o cómputo das novas bases de cotización e atendendo ás regras vixentes no momento do cesamento da actividade laboral. Se ao aplicar as novas normas, se obtivese un importe da base reguladora menor á anterior, entón manteríase esta última. Á contía da pensión, iso si, habería que sumar as revalorizacións ocorridas desde a data en que se determinou a base reguladora ata a data do cesamento no traballo.
 • As cotizacións efectuadas tras a redución da pensión de xubilación terán dous efectos:
  • Darán lugar á modificación da porcentaxe aplicable á base reguladora en función do novo período de cotización.
  • Diminuirán, e incluso suprimirán, o coeficiente redutor que se aplicaría no momento de exercer o dereito á pensión de xubilación anticipada.
 • Se o traballador falece durante a situación de xubilación flexible, para calcular as pensións por morte e supervivencia que correspondan, serán tidos en conta estes aspectos:
  • Traballador activo: a base de cotización segundo sexa a situación de emprego do causante.
  • Se é pensionista: a base reguladora que serviu para determinar a pensión de xubilación; a esta aplicaránselle as revalorizacións que tivesen lugar desde o momento en que se determinou a referida base reguladora.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Asegura o teu nivel de vida durante a xubilación

Aínda que a xubilación flexible parece unha fórmula ideal para aqueles que aínda teñen ganas de traballar algunhas horas, aínda que xa accedesen á xubilación, o certo é que xeralmente se opta por ela cun compoñente de querer cotizar máis para mellorar a contía da pensión.

Non obstante, o máis normal é estar preocupado con respecto á calidade de vida que teremos co importe da xubilación da Seguridade Social. Se ese é o teu caso, non esperes máis e visita bbva.es para informarte dos plans de pensións BBVA. A entidade conta cun amplo catálogo para satisfacer as necesidades e expectativas de investidores de todo perfil e idade.

Infórmate e contrata en poucos minutos e totalmente en liña o produto que te axudará a vivir unha xubilación plena e desafogada.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?