Xubilación anticipada por desemprego, todas as claves

Requisitos e reducións da xubilación anticipada por desemprego.

Polo xeral, para poder acceder á xubilación un traballador debe acadar a idade legal establecida, que dende a reforma de 2011 aumenta progresivamente ata acadar os 67 anos en 2027, agás para aqueles con longa carreira de cotización, que poderán seguir xubilándose aos 65 anos.

Con todo, en determinados supostos é posible acceder á xubilación antes de dita idade. Esta xubilación temperá denomínase xubilación anticipada, e pode ser voluntaria se o interesado quere cesar a súa actividade laboral ou involuntaria se se debe a certas situacións de desemprego. A continuación, explicámosche todas as claves para saber que é a xubilación anticipada por desemprego, os requisitos que debes cumprir para solicitala e as reducións que supón para a pensión.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Que é a xubilación anticipada por desemprego?

A xubilación anticipada por desemprego, á que tamén se lle coñece como xubilación anticipada por cesamento involuntario, está enfocada especialmente a aquelas persoas desempregadas próximas á idade de xubilación que poden atopar dificultades para reincorporarse ao mercado laboral. Con todo, non abonda con que o solicitante estea en situación de desemprego, senón que ademais debe cumprir unha serie de requisitos para solicitar esta modalidade de xubilación.

Por unha banda, a xubilación anticipada pode supor unha vantaxe, xa que o recentemente xubilado deixa de cobrar o subsidio por desemprego para percibir a pensión pública de xubilación, que adoita ser superior. Doutra banda, ao tratarse dunha xubilación anticipada, esta pensión tamén está suxeita a certas reducións. Deste xeito, en función dos anos cotizados, aplícase un determinado coeficiente redutor. A minoración, ademais, aplícase de forma definitiva na pensión.

Así mesmo, é importante lembrar que, aínda que a situación de desemprego pode influír na pensión para percibir, non implica que o traballador deixe de cotizar para a súa xubilación. Sempre que se perciba unha prestación contributiva ou o denominado subsidio para maiores de 55 anos, considérase que o beneficiario destas axudas continúa cotizando para a súa xubilación.

Requisitos para acceder á xubilación anticipada por desemprego

 • Para poder acceder a esta modalidade de xubilación, o solicitante debe cumprir unha idade como máximo catro anos inferior á idade legal de xubilación. Como xa se mencionou anteriormente, tras a última reforma do sistema de pensións esta idade aumenta cada ano ata acadar os 67 anos en 2027. Polo tanto, en función do ano en que se queira acceder á xubilación anticipada por desemprego, a idade mínima do solicitante terá que ser de 61, 62 ou 63 anos. Será de 61 anos en todo caso para quen aplique unha idade ordinaria de 65 anos. Ademais, hai que ter en conta que, a efectos de determinar a devandita idade ordinaria aplicable, considerarase cotizado o período que se anticipe a xubilación.
 • Outro requisito esencial é que o solicitante se encontre rexistrado como demandante de emprego no Sistema Nacional de Emprego polo menos durante os seis meses inmediatamente anteriores á data na que solicite a xubilación. Se o período no que o interesado estivo rexistrado como demandante é inferior aos seis meses, este ha de esperar para poder presentar a súa solicitude.
 • No referente ao período de anos cotizados, o requisito establecido é dun mínimo de 33 anos efectivos de cotizacións, dos que polo menos dous deben ser cotizados nos 15 anos anteriores á solicitude. Aos exclusivos efectos de acreditar este período de carencia de 33 anos, é posible computar ata 12 meses de servizo militar ou prestación social substitutoria.
 • A forma en que se produciu o cesamento da actividade laboral é outro dos aspectos a considerar. Poden optar a esta xubilación aqueles traballadores cuxa actividade laboral cesase como resultado dunha reestruturación empresarial. Por exemplo, inclúese baixo este suposto calquera despedimento colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción; a extinción do contrato por resolución xudicial; ou a perda do emprego pola morte, xubilación ou incapacidade do empresario individual, entre outros. É dicir, con esta lei non poden xubilarse anticipadamente quen sufrise, por exemplo, un despedimento improcedente, como si admitía a lei previa e que se aplica en determinadas circunstancias, de forma transitoria, durante 2019.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Reducións aplicables en caso de xubilación anticipada

Acceder a unha xubilación anticipada, xa sexa de forma voluntaria ou forzada, implica unha serie de reducións sobre a contía da pensión pública. A redución aplicable en cada caso concreto depende do número de anos cotizados polo traballador.

No caso da xubilación anticipada por desemprego, a redución máxima é dun 1,875 % por trimestre ou fracción de trimestre de anticipación (7,5 % ao ano) para traballadores que cotizasen menos de 38 anos e 6 meses. Se o período cotizado é igual ou superior a 38 anos e 6 meses e inferior a 41 anos e 6 meses a redución é dun 1,750 % (7 % anual). O seguinte tramo de cotización atópase entre os 41 anos e 6 meses e os 44 anos e 6 meses, ao que se aplica unha redución do 1,625 %(6,5 % ao ano ). Os solicitantes cun período de cotización igual ou superior aos 44 anos e 6 meses obteñen a redución mínima, dun 1,5 % (6 % anual).

Agora que xa coñeces todos os requisitos que debes cumprir para optar a unha xubilación anticipada por desemprego e cal é a redución que isto supón para a túa pensión, é o momento de empezar a pensar no futuro. Tanto se non cumpres algún dos requisitos coma se preocúpache a redución que a túa pensión poida sufrir, un plan de pensións é teu mellor aliado. Grazas a este produto financeiro, disporás duns aforros privados cos que complementar a túa pensión e obter unha maior tranquilidade. En BBVA sabemos o importante que é para ti poder garantir a túa seguridade económica unha vez chegues á xubilación, por iso ofrecémosche unha gran variedade de plans de pensións para todo tipo de perfís. Visita bbva.es ou calquera oficina BBVA para descubrir o teu.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?