Cando me podo xubilar

Explicámosche todos os supostos e alternativas para acceder á xubilación

En España e tras a reforma das pensións que entrou en vigor en 2013, a idade ordinaria de xubilación está sendo incrementada desde os 65 anos ata os 67 anos, onde quedará fixada en 2027 e anos sucesivos. Entón, poderán xubilarse sen penalización á idade de 65 anos aqueles que acrediten polo menos 38 anos e 6 meses de cotizacións. En 2018 a idade ordinaria de xubilación é de 65 anos e 6 meses para aqueles que cotizasen menos de 36 anos e de 65 anos para os que acrediten polo menos 36 anos de cotizacións.

Porén, existen outras alternativas á xubilación ordinaria que poden adiantar o momento en que dicimos adeus á nosa vida laboral: a xubilación anticipada e a prexubilación, dúas formas de terminar a nosa etapa como traballadores, que teñen importantes diferenzas que te explicamos a seguir.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

A xubilación anticipada

A Seguridade Social prevé a opción de que o traballador se retire da vida laboral antes do devandito período ordinario de xubilación. Este retiro pode ser de forma voluntaria por parte do traballador ou forzada por causas externas. Vexamos ambos os dous casos.

Se o traballador desexa xubilarse voluntariamente antes da idade ordinaria deberá cumprir unha serie de requisitos que teñen que ver coa súa idade e co tempo cotizado. En concreto, para poder acceder a esta modalidade de xubilación anticipada deberase ter, como mínimo, dous anos menos da idade ordinaria de xubilación que lle corresponda. Por exemplo, se un traballador quere xubilarse anticipadamente en 2020, só poderá facelo se ten 63 anos e 10 meses de idade ou máis, xa que para ese ano a idade ordinaria de xubilación terá subido a 65 anos e 10 meses. No caso de que, de acordo coa súa traxectoria de cotizacións, a súa idade ordinaria de xubilación sexa de 65 anos, poderá anticipala ata os 63 anos. É importante ter en conta que aos exclusivos efectos de determinar a devandita idade legal de xubilación, considerarase como tal a que lle correspondese ao traballador de seguir cotizando durante o prazo comprendido entre a data do feito causante e o cumprimento da idade legal de xubilación que se é o caso resulte de aplicación.

Ademais, para acollerse á opción de xubilación anticipada debeu de cotizar polo menos 35 anos e encontrarse en situación de alta ou asimilada á alta na Seguridade Social. Por último, só se poderá acceder a esta modalidade de xubilación se o importe resultante da pensión non é inferior á pensión mínima que por lei lle correspondería ao interesado ao cumprir os 65 anos.

Doutra banda, a lexislación prevé a xubilación anticipada forzosa que pode darse por despedimento, que deberá ser derivado de causas obxectivas de reestruturación empresarial. Nesta modalidade, o requisito para poder acollerse á xubilación anticipada é ter, polo menos, 4 anos menos da idade ordinaria de xubilación e cotizar, como mínimo, 33 anos. Como último requisito, o traballador debe inscribirse na oficina de emprego durante un prazo mínimo de 6 meses previos á data de solicitude da xubilación. 
É importante lembrar que por cada ano que se adiante a idade de xubilación reducirase a pensión pública á que o traballador ten dereito.

A prexubilación

A prexubilación adoitase dar en casos de despedimento en que o traballador está moi preto da idade de xubilación e dos anos mínimos cotizados para acceder a unha pensión pública, pero aínda non os acadou. Polo tanto, na prexubilación, o traballador e o empresario chegan a un acordo para extinguir o contrato laboral. Nestes casos, o máis común é que o empresario pague unha cantidade de diñeiro acordada ao traballador ata que este acceda á súa pensión por xubilación, ademais da acostumada indemnización por despedimento.

En moitos casos de prexubilación, o empresario faise cargo das cotizacións á Seguridade Social do traballador a través dun convenio especial, de tal forma que a pensión de xubilación non se vexa penalizada por períodos en que non houbo obriga de cotizar. Noutros casos é o traballador o que poderá optar por subscribir este convenio.

Pola súa banda, o traballador poderá cobrar ao mesmo tempo a cantidade acordada co seu antigo empregador máis a prestación por desemprego á que ten dereito.

Cómpre aclarar que a Seguridade Social non prevé a prexubilación como unha modalidade de xubilación. Para os efectos legais, o traballador segue dado de alta no sistema da Seguridade Social como demandante de emprego, polo que poderá cobrar a prestación correspondente ata un máximo de dous anos segundo o estipulado na lei.

Unha vez que o traballador esgote a súa prestación por desemprego, poderá acceder ao denominado subsidio por desemprego, cuxa duración é de seis meses que se poden prorrogar ata un máximo de 18. Porén, se o traballador ten máis de 55 anos, o subsidio por desemprego ampliarase ata que este cumpra a idade para acceder á xubilación anticipada ou xubilación ordinaria. A través desta axuda, o traballador cotizará á Seguridade Social pola base mínima. É a única prestación non contributiva na que o traballador cotiza para a súa xubilación.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

A xubilación parcial

Unha terceira forma de acceder á xubilación é facelo de forma parcial. Nesta modalidade, o traballador e o empresario acordan reducir o número de horas de traballo. Desta forma, o traballador poderá cobrar unha parte proporcional da pensión por xubilación que lle pertence, ao tempo que cobra outra parte proporcional ao número de horas que traballa.

Para poder acceder á xubilación parcial, o traballador debeu cotizar, polo menos, 33 anos e ter, como mínimo, dous anos menos da idade legal de xubilación.

No referente á xornada laboral á que se poderá acoller o traballador, dependerá de se a súa xubilación anticipada vén acompañada da contratación doutro traballador (xubilación parcial con contrato de remuda) ou sen a contratación dun traballador de remuda. No primeiro caso, a redución de xornada poderá ser de ata o 75 % (no caso de que o traballador substituínte sexa contratado de forma indefinida e con xornada completa), mentres que no segundo a redución poderá oscilar entre o 25 % e o 50 %.

A miña xubilación A miña xubilación
Coa colaboración do Instituto BBVA de PENSIÓNS:
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?