Que comisións teñen os plans de pensións

Todos os plans de pensións inclúen unha comisión de xestión e unha de depósito

Un plan de pensións é un produto financeiro dirixido ao aforro para a xubilación que sirva de complemento á pensión pública. Actualmente estamos inmersos nun debate acerca da sostibilidade do sistema público de pensións e cuxo reflexo temos nas últimas reformas levadas a cabo coa introdución do factor de sostibilidade e o índice de revalorización das pensións. Ademais, dadas as previsións demográficas, é moi probable que afecte á suficiencia das futuras pensións públicas.

Ante este panorama os plans de pensións son o principal produto de aforro para a xubilación e, dada a súa natureza é un produto de aforro a longo prazo. Na decisión de investir nun plan de pensións xoga un papel fundamental, sen dúbida, a súa fiscalidade favorable na etapa activa xa que as achegas realizadas reducen a base impoñible do IRPF e, polo tanto, desgravan na declaración da renda. Pero antes de decantarse por un ou outro e contratalo deberiamos valorar certas características como son o perfil de risco, o prazo recomendado e, por suposto, os custos que soporta este.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Comisión de xestión e depósito dun plan de pensións

O primeiro aspecto fundamental das comisións dos plans de pensións é que están asociadas aos servizos que prestan tanto as entidades xestoras como as depositarias. A respecto disto, a principal misión da entidade xestora é a de administrar o patrimonio dos fondos de pensións e a da entidade depositaria é a de custodiar os activos financeiros. Non obstante, a entidade xestora ten outras funcións entre as que podemos destacar levar a contabilidade do fondo, cuantificar a conta de posición, realizar o reporting a partícipes e beneficiarios, xestionar as achegas e prestacións e controlar a entidade depositaria, entre outras.

Pola súa banda, a entidade depositaria realiza tamén un labor de control á entidade xestora ademais de instrumentar cobramentos e pagamentos, exercitar as operacións de compra e venda de valores, emitir os certificados de pertenza, etc. É por iso que as entidades xestoras e depositarias reciben unha remuneración a través das comisións de xestión e depósito dos plans de pensións. É importante resaltar que estas comisións non supoñen ningún desembolso adicional de diñeiro por parte dos partícipes e beneficiarios senón que esta comisión xa está detraída implicitamente do valor dos dereitos consolidados e económicos dos partícipes e beneficiarios, respectivamente. Estas cantidades adoitan expresarse como unha porcentaxe sobre o patrimonio do plan de pensións e está limitada pola lei. A comisión establecida pola lexislación é do 0,20 % pola comisión depositaria e dunha media do 1,25 % por xestión. A comisión de xestión determínaa o tipo de produto. Se é de renda fixa, a comisión máxima é do 0,85 %, se é de renda mixta, a comisión máxima é do 1,30 % e se é de renda variable, a comisión é do 1,50 %. 

Para entender mellor o funcionamento da comisión e despexar calquera dúbida, poñamos un exemplo. Imaxinemos que temos investidos 40.000 € nun plan de pensións e que pagamos a comisión de xestión media, é dicir o 1,25 %. O diñeiro anual destinado ao pagamento desa comisión será 500 € independentemente do que ocorra cos fondos do plan.

Pola súa banda, a comisión de depósito pode ser de ata o 0,20 %, de xeito que volvendo ao exemplo anterior, destinaríanse 80 € anuais para cubrila. 1,50 % e 0,20 % son as comisións máximas establecidas pola lei, porén cada entidade pode fixar as que considere dentro dese tope. O habitual é que a comisión varíe en función da política de investimento dos fondos así como do estilo de xestión, xa sexa xestión pasiva ou activa.

Habitualmente os fondos de renda fixa soportan unhas comisións menores aos de renda variable e o mesmo acontece coa xestión pasiva versus a xestión activa.

Aplicación das comisións e o seu efecto para o titular do plan de pensións

Ademais de saber que existen dúas comisións distintas, é importante entender como se cobran. A porcentaxe do 1,70 % como máximo, aplícase sobre o total do diñeiro investido e non sobre os beneficios xerados. Isto quere dicir que tanto se gana coma se perde o plan de pensións, a entidade xestora e a depositaria cobran igual.

O xeito de aplicación das comisións dos plans de pensións ten outro efecto que repercute directamente no titular. O diñeiro que se paga en comisións aumenta a medida que se incrementa o capital do plan. Isto é así porque realmente non é o mesmo xestionar un fondo de 20.000 € que un de 200.000 €. Canto máis diñeiro, máis complicada é a xestión.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Comisións dos plans de pensións BBVA

O BBVA é consciente da necesidade crecente de contratar un plan de pensións que complemente a pensión de xubilación do Estado e permita manter o ritmo de vida que se tiña durante a etapa laboral. Por iso conta cun amplo catálogo de plans de pensións distintos organizados pola idade do contratante e, polo tanto, polo seu horizonte de xubilación: menos de 50 anos, de 50 a 60 anos, máis de 60 anos ou se xa están xubilados.

Os clientes do BBVA poden elixir entre un perfil conservador, moderado ou decidido. Dependendo desta elección terán que facer fronte a comisións distintas, polo xeral máis altas en función do risco e da dificultade de xestión do plan.

Un plan de pensións é un produto a longo prazo, polo que a variación das comisións que hai que pagar, por mínima que sexa, afecta ao peto do seu titular. Co simulador dos plans de pensións BBVA poderás coñecer cal será a túa pensión de xubilación e que plan de todos os ofertados pola entidade garantirá mellor o teu nivel de vida actual.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?