Actius financers: què són?

Coneix les característiques, tipologia i descripció del que coneixem com actius financers
Els actius financers són títols o anotacions comptables que atorguen al comprador dret a rebre un ingrés futur procedent del venedor. Els poden emetre les entitats econòmiques (empreses, comunitats autònomes, governs…) i no solen tenir un valor físic, com sí que passa amb els actius reals (com poden ser un cotxe o una casa). A més, a diferència dels actius reals, no incrementen la riquesa general d'un país i no es comptabilitzen al PIB, encara que impulsen la mobilització dels recursos econòmics reals, i contribueixen així al creixement de l'economia. Gràcies a aquests actius, el comprador aconsegueix una rendibilitat amb els diners que inverteix, mentre que el venedor es finança. Els actius financers són, en resum, drets que adquireix el comprador sobre els actius reals de l'emissor, i l'efectiu que aquests generin.
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Principals característiques dels actius financers

Pel que fa a les característiques que millor defineixen els actius financers, caldria assenyalar-ne principalment tres.

 • Liquiditat. És la capacitat de transformar l'actiu en diners sense tenir pèrdues. Els diners són l'actiu més líquid, mentre que després hi ha els diversos tipus de dipòsits i productes com ara bons, fons públics o obligacions.
 • Risc. El determinen tant les garanties que ofereix el venedor com la seva solvència. Com més probabilitat hi hagi que el venedor compleixi amb el seu compromís, menys rendibilitat té l'actiu.
 • Rendibilitat. Com a contraprestació per acceptar el risc de la cessió dels seus diners, el comprador obté un interès. Com més elevat, millor serà la rendibilitat de l'actiu.

Classificació d'actius financers

La classificació principal entre actius financers distingeix entre els de renda fixa i els de renda variable.

 • Renda fixa. Els actius de renda fixa són els que emeten administracions públiques o empreses. Els primers es caracteritzen perquè tenen menys risc, a causa del gran suport financer de les entitats que els emeten. Aquestes entitats es comprometen a retornar el capital invertit al cap d'un període de temps establert prèviament i una certa rendibilitat. Com a exemples, podríem citar les lletres del tresor o els pagarés d'empreses.
 • Renda variable. En aquest tipus d'actius, ni la rendibilitat ni la recuperació del capital invertit estan garantits, i fins i tot es pot perdre la inversió. La seva rendibilitat depèn de diversos factors, com el balanç de resultats de l'entitat que ven l'actiu o la situació econòmica del mercat on s'opera. L'exemple principal d'aquest tipus d'actius són les accions.

Segons el termini de venciment

En funció del termini de venciment, els actius financers es poden dividir entre els de curt termini i els de llarg termini.

 • Actius monetaris i a curt termini. El contracte s'amortitza en un termini de temps curt (generalment menys d'un any) i acostumen a oferir rendibilitats baixes.
 • Actius a mitjà i llarg termini. Es tracta d'actius amb una durada superior a dotze mesos i que presenten més riscos per la possibilitat de fluctuació del valor en ampliar el seu termini de vigència.
Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

La millor diversificació d'actius a BBVA

Una bona manera d'invertir és diversificar la inversió en actius financers diferents. Els fons d'inversió de BBVA són una bona opció, ja que s'adapten a tots els perfils dels inversors amb solucions que inverteixen en diferents tipus d'actius. Estem enfocats en solucions que cerquen un equilibri per a la teva inversió, agregant actius de diferents nivells risc i rendibilitat i fent-ho en proporcions diferents segons el perfil de risc o les necessitats i objectius de cadascú.

* Com en qualsevol altre producte d'inversió, invertir en fons implica assumir un determinat nivell de risc. Cada fons, en funció de les seves característiques específiques i dels actius en què inverteix, implicarà un nivell de risc i, en qualsevol cas, la possibilitat d'incórrer en pèrdues sobre el capital invertit. Pots consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible a BBVA.es

CTA subinici fons CTA subinici fons
Bàner Asset Management Bàner Asset Management
Amb la col·laboració de BBVA Asset Management:

També et podria interessar

 • En un entorn de tipus d'interès en mínims, obtenir rendibilitats atractives sense risc és una tasca difícil.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
 • Per als inversors més decidits, la renda variable suposa una bona oportunitat de treure partit als seus estalvis.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.