Como reclamar o IRPF de maternidade?

Descubre os pasos que hai que seguir para solicitar a devolución do IRPF de maternidade percibido entre 2014 e 2018
No pasado mes de outubro de 2018, o Tribunal Supremo ditou unha sentenza en que se determinaba que as prestacións por maternidade están exentas do imposto sobre a renda das persoas físicas. Desta forma, a Seguridade Social non poderá descontar este imposto das prestacións que ofreza no futuro e, ademais, é posible reclamar as cantidades retidas por este motivo nas prestacións emitidas a partir de 2014. Descubre máis detalles sobre esta medida e coñece como reclamar o IRPF de maternidade.
Báner superior Contas sen comisións Báner superior Contas sen comisións

Coñece a Conta En liña sen Comisións

Exención do IRPF de maternidade, novo decreto

O IRPF ou, o que é o mesmo, o imposto sobre a renda das persoas físicas, é un tributo que grava a renda dos residentes en España durante un exercicio económico (é dicir, un ano). O devandito imposto ten carácter progresivo, o que significa que o seu importe depende da renda percibida, tendo en consideración a natureza desta e a situación familiar e persoal de cada contribuínte: canto máis gañe, máis alto será o IRPF que deba aboar, sempre tendo en conta aspectos como o número de persoas ao seu cargo ou a súa situación civil, entre outros.

A sentenza do Tribunal Supremo do pasado 3 de outubro de 2018 determina que as axudas da Seguridade Social percibidas por parte das mulleres traballadoras durante as 16 semanas de baixa tras o nacemento dun fillo quedan exentas do IRPF. Por esa razón, desde ese mesmo mes, a Seguridade Social deixou de descontar o IRPF das prestacións de maternidade. Ademais, non é necesario que os contribuíntes que sufrisen retencións nos meses previos á sentenza leven a cabo ningún trámite, xa que a súa declaración da renda de 2019 xa incorporará as prestacións como rendas exentas e permitirá deducir as retencións soportadas.

Prestacións de maternidade de anos anteriores

Aínda que a doutrina do Tribunal Supremo entrou en vigor en 2018, o Ministerio de Traballo informou de que as prestacións recoñecidas e en fase de aboamento tamén quedan suxeitas a esa medida. Desta forma, os contribuíntes que tiveron os fillos e percibiron a axuda en 2014 e en 2015 poden solicitar a devolución do IRPF á Axencia Tributaria desde o pasado mes de decembro. Este mesmo imposto ligado a prestacións por maternidade recibidas en 2016 e en 2017 pode ser solicitado desde xaneiro de 2019.

Como reclamar o IRPF

Aínda que o prazo de reclamación de devolución sexa distinto, o procedemento que teñen que seguir eses contribuíntes que cobraron as prestacións entre 2014 e 2017 é o mesmo, e pode presentarse de dúas formas: por vía telemática ou en papel.

Escolla a forma de presentación que escoller, a persoa perceptora da prestación debe comezar por descargar un formulario en liña creado especialmente para isto, dispoñible no sitio web da Axencia Tributaria (www.agenciatributaria.es). Neste, pídeselle ao contribuínte que reclama a devolución do IRPF que indique o ano ou anos durante os cales percibiu a axuda, ademais da conta bancaria onde desexa que se lle aboe a devolución. Estes son os dous únicos datos que se solicitan, e non é necesario que se anexe ningún certificado da Seguridade Social no que se acrediten as prestacións nin ningún outro documento: a Axencia Tributaria será a encargada de solicitar calquera información que lle sexa necesaria directamente á Seguridade Social.

Os que escollan a opción de presentar o formulario completado por vía electrónica, que é a recomendada por Facenda pola súa maior axilidade no trámite, deben facelo polas mesmas vías que se facilitan para a declaración do IRPF, é dicir, o sistema Clave PIN, o sistema RENO ou o certificado electrónico. Os contribuíntes que prefiran presentar o formulario en papel, poden facelo nas oficinas de rexistro da Axencia Tributaria.

Prestacións por paternidade

Ademais de facer posible a reclamación da devolución do IRPF das axudas por maternidade, e aínda que o Tribunal Supremo non se referise a iso de forma específica na súa sentenza, o Ministerio de Facenda fixo unha interpretación extensiva desta que permite que os contribuíntes varóns que percibiron prestacións de paternidade tamén poidan reclamar o IRPF. Para iso, estes deben seguir o mesmo procedemento indicado anteriormente.

Desde hai uns meses, e grazas a unha sentenza do Tribunal Supremo, é posible reclamar o IRPF das prestacións por maternidade e paternidade mediante un sinxelo formulario. Se tiveches un fillo entre 2014 e 2018, xa te podes beneficiar da devolución dese imposto.

O BBVA non é responsable do contido, veracidade, exactitude, suficiencia, integridade ou actualización deste artigo, xa que foi elaborado por terceiros alleos ao BBVA. O artigo ten valor meramente informativo e orientador, en ningún caso é vinculante nin obrigatorio e non constitúe nin oferta comercial nin compromiso contractual do BBVA.

Creado por Entropy. 

Fontes:

 

CTA Faite cliente CTA Faite cliente
Contas - Tamén che podería interesar Contas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Axudan a identificar o banco receptor dunha transferencia, garantindo a seguridade do proceso.
  • Puxemos á túa disposición varias funcionalidades en liña que farán máis sinxelas as túas xestións esteas onde esteas.
  • O tempo que tarda en facerse unha transferencia varía. Explicámosche todo o que envolve a esta operación bancaria.
Contas - Ferramentas Contas - Ferramentas

Ferramentas de contas