IVA en comprar un habitatge nou: tot el que cal saber

Coneix els detalls sobre l'IVA a l'hora d'adquirir un habitatge de nova construcció
Abans de detallar l'IVA que correspon pagar en adquirir un habitatge nou, caldrà aclarir què volem dir quan ens referim a obra nova. En aquest sentit, s'entén que la primera entrega d'un habitatge es produeix quan la construcció o rehabilitació ha conclòs (circumstància que certifica el certificat de fi d'obra signat per l'arquitecte i l'aparellador corresponents) i que s'adquireix al promotor.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Hi ha una excepció. Si el promotor lloga els habitatges nous durant almenys dos anys i després es venen a una tercera persona, aquesta no tindrà l'obligació de tributar amb IVA, i hauria de fer-ho mitjançant l'impost sobre transmissions patrimonials oneroses perquè es considera una segona transmissió.

La compra d'un habitatge nou implica l'obligació que el comprador suporti l'IVA. El pagament es fa directament al venedor, que està obligat a ingressar l'import de l'impost a la Hisenda pública.

Quin és l'IVA en habitatge nou?

El tipus de l'IVA per a un habitatge nou és del 10% de l'import escripturat, excepte si es tracta d'habitatges de protecció oficial en règim especial o de promoció pública, casos en els quals la tributació és del 4%. Els mateixos tipus s'apliquen en el cas de les places de garatge (amb un màxim de dues unitats) i en els altres annexos que es transmetin (per exemple, trasters). En la resta de casos (per exemple, locals comercials), s'aplica el 21% d'IVA.
Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Altres despeses associades a la compra d'un immoble

A més de l'IVA, la compra d'un habitatge nou comporta altres despeses que cal tenir en compte.

  • Despeses de taxació. Legalment hi ha l'obligació de fer una taxació per valorar l'immoble abans d'autoritzar un préstec hipotecari. El cost de la taxació depèn del taxador o la societat taxadora que s'encarregui de fer-la.
  • Despeses de registre. Es deriven de la inscripció de la compravenda de l'habitatge al Registre de la Propietat. El cost està fixat legalment i depèn del preu de la compravenda. S'abonen en el moment de la inscripció.
  • Despeses de notaria. Corresponen a l'acte de donar fe de l'operació de compravenda, que fa el notari. Les taxes són oficials, iguals per a tots els notaris.
  • Despeses de gestoria. No són obligatòries, però sí molt freqüents. El més habitual és que sigui un gestor professional qui s'encarregui dels tràmits administratius durant un procés de compravenda. Els costos són variables, i depenen de la gestoria.
CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També podria interessar-te Hipoteques - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.