Hipoteca fixa o variable

Principals característiques i diferències de les hipoteques variables i fixes
Un préstec hipotecari a tipus fix (hipoteca fixa) i un préstec hipotecari a tipus variable (hipoteca variable) es diferencien principalment pel tipus d'interès que se'ls aplica, la qual cosa comporta al seu torn que les entitats financeres ofereixin diferents condicions per a cadascun. Per determinar els avantatges i els inconvenients a l'hora de triar una hipoteca fixa o variable, convé analitzar tres factors principalment: tipus d'interès, termini i quota.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Tipus d'interès

En una hipoteca fixa s'aplica el mateix tipus d'interès durant tota la vida del préstec. Això fa que la quota que s'ha de pagar sigui sempre la mateixa, ni puja ni baixa, per la qual cosa el client coneix per endavant la quota que ha de pagar i s'evita sorpreses derivades de les pujades de l'EURIBOR (o un altre índex de referència que s'acordi).

En una hipoteca variable el tipus d'interès està compost per un diferencial fix més un índex de referència (normalment l'EURIBOR). D'aquesta manera, la quota a pagar podrà pujar o baixar en funció de com ho faci l'índex de referència.

El més habitual és que les entitats financeres ofereixin les seves hipoteques fixes a un tipus d'interès superior al que ofereixen les seves hipoteques variables.

Termini

Les entitats financeres solen concedir préstecs hipotecaris fixos amb un termini de devolució més reduït.

Les hipoteques variables se solen concedir per un termini superior.

Quota

En una hipoteca fixa els terminis concedits per pagar la hipoteca solen ser més curts, per la qual cosa es limita la possibilitat de fer front a quotes més reduïdes. D'altra banda, una vegada fixat el termini, la quota que s'ha de pagar romandrà invariable, ni puja ni baixa.

En una hipoteca variable, se sol oferir un termini superior a l'hora de pagar la hipoteca, la qual cosa obre la possibilitat de fer front a quotes més reduïdes. Així mateix, una vegada fixat el termini, l'import de la quota podrà experimentar variacions de conformitat amb l'índex de referència (EURIBOR). El més comú és que, cada sis mesos, el tipus d'interès de la hipoteca s'actualitzi tenint en compte el valor de l'euríbor.

Prenent com a referència el mateix termini d'amortització, la quota mensual d'una hipoteca variable sol ser inferior a la d'una hipoteca fixa, ja que les hipoteques variables s'ofereixen amb un tipus d'interès més reduït.

Per exemple, per a una hipoteca a 25 anys d'una casa nova com a primer habitatge que costa 150.000 € i per la qual es demana una hipoteca de 100.000 € a la província de Madrid, les quotes mensuals a març de 2017 serien:

  • Hipoteca fixa: 453,66 euros.
  • Hipoteca variable: 411,78 euros.

Per obtenir més detalls, visita el nostre simulador d'hipoteques.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

La decisió

Hipoteca fixa: L'opció per a qui prefereixi tenir la seguretat de pagar sempre la mateixa quota mensual, i protegir-se de possibles pujades en els tipus d'interès del mercat. S'ha de valorar la capacitat de poder pagar la hipoteca en un període de temps inferior.

Hipoteca variable: L'elecció per a les persones que vulguin pagar una quota inferior, però vinculada a les revisions que es facin de conformitat amb l'euríbor.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.