Programa Adiós Comisiones

Se cumpres os requisitos, co Programa Adiós Comisiones aforrarás o pagamento de comisións e gastos por determinadas operacións e servizos habituais na conta.

Sen comisións de administración e mantemento, tanto na conta coma nas tarxetas.

Descubre os requisitos que debes cumprir para non pagar estas comisións.

Vantaxes que ofrece

Na conta sen cartilla activa

Sen comisións de administración e de mantemento da conta.

Na conta con cartilla activa

 • Sen comisión de administración.
 • Comisión de mantemento reducida: 10 € ao ano.

Unha cartilla considérase activa sempre que fose actualizada nos últimos 12 meses.

Non se aplicará comisión de mantemento, tampouco “Comisión de mantemento reducida”, ás contas que cumpran algunhas das condicións detalladas no apartado "Requisitos específicos do programa" e, ademais, algún dos seguintes:

 • Que algún dos seus titulares sexa menor de 30 anos ou,
 • Que na conta se reciban aboamentos periódicos mensuais correspondentes a pensións contributivas e complementarias ordenados pola Seguridade Social e por importe de polo menos trescentos (300) euros. 
 • Que algún dos titulares da conta figure como primeiro titular dos produtos financeiros detallados no apartado "Requisitos específicos do programa" e que a suma de saldos medios mensuais sexa igual ou superior a vinte e cinco mil (25.000) euros.

Nas tarxetas

Sen comisión anual por emisión e mantemento dunha das tarxetas de crédito ou de débito detalladas no ANEXO, que estean domiciliadas na conta e emitidas a nome dalgún dos seus titulares

 • Estará exenta da devandita comisión anual unha tarxeta por cada titular da conta. En caso de existir varias tarxetas a nome do mesmo titular, estará exenta a tarxeta con comisión anual de maior importe, sempre que no ano natural en curso non se eximise xa do pagamento doutra comisión anual de tarxeta.
 • En caso de existir varias tarxetas a nome do mesmo titular estará exenta a tarxeta que teña a comisión anual de maior importe, sempre que no ano natural en curso non se eximise xa do pagamento doutra comisión de tarxeta. En caso de haber máis dunha do mesmo importe, beneficiarase a tarxeta cuxo contrato se subscribise na data máis recente.

Cheques

Sen comisións nin gastos por emisión de cheques en euros da conta nin por compensación ou negociación polo ingreso de cheques nacionais en euros.

Requisitos específicos do Programa

O Programa Adiós Comisiones adáptase a varias tipoloxías de cliente, para iso inclúe requisitos adaptados ás seguintes situacións:

a) Clientes con nómina, pensión, prestación por desemprego ou ingresos periódicos

Este requisito cumprirase cando se reciban na conta ingresos domiciliados dalgunha das tipoloxías que se explican a continuación e tamén se cumpra polo menos unha (1) das condicións adicionais relativas a pagamentos

Ingresos domiciliados: cando calquera dos titulares reciba ingresos na conta das tipoloxías que se explican a continuación, polos correspondentes importes mínimos, sempre polo mesmo concepto e mediante un único aboamento cada mes:

 • Nómina: cando na conta se reciban transferencias periódicas mensuais de polo menos oitocentos (800) euros, desde que esta transferencia se emita de acordo coa codificación establecida para aboamento de nóminas na normativa bancaria relativa a compensación de transferencias.
 • Pensión: cando na conta se reciban aboamentos periódicos mensuais correspondentes a pensións contributivas e complementarias ordenados pola Seguridade Social e por importe de polo menos trescentos (300) euros. 
 • Prestación de desemprego: cando na conta se reciban aboamentos periódicos mensuais ordenados polo Servizo Público de Emprego Estatal por importe de polo menos trescentos (300) euros. 

Nos 3 casos anteriores, nómina, pensión e desemprego, para cumprir co requisito, débense recibir ingresos da mesma natureza e conforme ao indicado en cada caso, en polo menos 2 dos 4 meses naturais anteriores a cada revisión mensual (todos os meses se verifica se este requisito se segue cumprindo en 2 dos 4 meses anteriores). Por exemplo, no mes de xuño, compróbanse os meses de febreiro, marzo, abril e maio. Se unha conta recibe un aboamento en concepto de nómina en febreiro e un aboamento en concepto de pensión no mes de abril, na revisión do mes de xuño, a conta non cumprirá este requisito.

 • Outro tipo de ingresos periódicos: cando na conta se reciban aboamentos periódicos mensuais de transferencias, ingresos de cheques ou traspasos de efectivo a través de cargos SEPA de polo menos oitocentos (800) euros. 
  • Os ingresos deberán ter un importe mínimo unitario de oitocentos (800) euros mensuais e deberon ser recibidos en polo menos 3 dos 4 meses naturais anteriores a cada revisión mensual (todos os meses se verifica se nos 4 meses anteriores se cumpre o requisito en 3 dos 4 meses anteriores). Por exemplo, no mes de xuño, comprobaranse os meses de febreiro, marzo, abril e maio.
 • Prestación de plans de pensións ou plans de previsión xestionados polo Grupo BBVA cando na conta se reciban aboamentos mensuais unitarios por estes conceptos de polo menos trescentos (300) euros.
  • Neste caso, o aboamento débese producir en polo menos 3 dos 4 meses naturais anteriores a cada revisión mensual (todos os meses se verifica se se segue cumprindo o requisito en 4 dos 3 meses anteriores). Por exemplo, no mes de xuño, comprobaranse os meses de febreiro, marzo, abril e maio. 

Condicións adicionais relativas a pagamentos: Débese cumprir con polo menos unha (1) das dúas condicións seguintes

 • Recibos: Ter polo menos 5 cargos domiciliados (recibos) de servizos de calquera emisor no período de 4 meses naturais anteriores a cada revisión mensual, ou; 
 • Tarxetas: Ter unha tarxeta de crédito BBVA, das incluídas no ANEXO, domiciliada na conta e cunha utilización mínima de polo menos 7 operacións de compras con tarxeta de crédito, durante o período dos 4 meses naturais anteriores a cada revisión mensual. Para o cómputo das operacións de tarxetas considérase a data de cargo da operación na tarxeta de crédito

b) Titulares que realicen actividades profesionais ou mercantís por conta propia

Este requisito cumprirase cando se reciban na conta ingresos dalgunha das tipoloxías que se explican a continuación e tamén se cumpran polo menos dúas (2) das condicións adicionais relativas a pagamentos

Ingresos: cando se realicen ingresos na conta por un importe total de polo menos seiscentos (600) euros das tipoloxías que se explican a continuación e con independencia da forma en que se realicen. 

A conta debe recibir ingresos en polo menos 3 dos 4 meses naturais anteriores a cada revisión mensual. Por exemplo, no mes de xuño, comprobaranse os meses de febreiro, marzo, abril e maio.

Tipoloxías de ingreso:

 • Traspaso de efectivo a través de cargo SEPA
 • Aboamento de remesas de cargos domiciliados (recibos)
 • Ingresos de efectivo
 • Ingresos de cheques
 • Transferencias
 • Ordes de pagamento agrario
 • Procedentes da operativa de contratos de Factoring ou Confirming
 • Procedentes da negociación de documentos e créditos comerciais
 • Procedentes da facturación a través dun terminal punto de venda (TPV) contratado co BBVA
 • Prestación de plans de pensións ou plans de previsión xestionados polo Grupo BBVA.

Condicións adicionais relativas a pagamentos: débese cumprir con polo menos dúas das cinco condicións seguintes de pagamentos mensuais:

 • Pagamento mensual de seguros sociais ou colexios profesionais
 • Pagamento mensual de nóminas
 • Pagamento mensual de tributos estatais, autonómicos ou municipais
 • Pagamento mensual de cargos domiciliados (recibos) de servizos de calquera emisor
 • Tarxetas: Ter unha tarxeta de crédito BBVA, das incluídas no ANEXO, domiciliada na conta e cunha utilización mínima de polo menos 7 operacións de compras con tarxeta de crédito, no período de 4 meses naturais anteriores a cada revisión mensual. Para o cómputo das operacións de tarxetas considérase a data de cargo da operación na tarxeta de crédito
Tipo de pagamento Condición esixida Criterio para cumprimento Exemplo
Tipo de pagamento
seguros sociais ou colexios profesionais
Condición esixida
Maior ou igual a 175 €
Criterio para cumprimento
Polo menos 2 dos 4 meses naturais anteriores
Exemplo
Na revisión do mes de outubro, compróbanse os meses de xuño, xullo, agosto e setembro
Tipo de pagamento
Nóminas
Condición esixida
Maior ou igual a 600 €
Tipo de pagamento
Tributos estatais, autonómicos ou municipais
Condición esixida
Maior ou igual a 100 €
Criterio para cumprimento
Polo menos 2 dos 6 meses naturais anteriores
Exemplo
Na revisión do mes de outubro, compróbanse os meses de abril, maio, xuño, xullo, agosto e setembro
Tipo de pagamento
Recibos
Condición esixida
Polo menos 5 recibos
Criterio para cumprimento
Nos 4 meses naturais anteriores
Exemplo
Na revisión do mes de outubro, compróbanse os meses de xuño, xullo, agosto e setembro
Tipo de pagamento
Tarxetas
Condición esixida
Polo menos 7 operacións

No caso de clientes titulares de contas recollidas no Anexo destas bases, cuxa actividade empresarial estea englobada nos CNO 0029 (Agricultor) ou 0061 (Traballador por conta propia de explotacións agrícolas ou de pesca), este requisito cumprirase unicamente coas condicións relativas a pagamentos deste apartado, sen que sexa necesario recibir ingresos na conta.

c) Clientes con saldo medio mensual superior a 25.000 euros

Este requisito cumprirase cando algún dos titulares da conta figure como primeiro titular de produtos financeiros cuxa suma de saldos medios mensuais sexa igual ou superior a vinte e cinco mil (25.000) euros

Os produtos financeiros que se teñen en conta e o importe que o BBVA utilizará ao final de cada día para calcular o cumprimento son:

 • Fondos de investimento, ETF, SICAV (non se inclúen sociedades de investimento libre), plans de pensións, Unit Link: valor liquidativo.
 • PIAS BBVA, Europrazo BBVA, Rendas BBVA, Rendas aseguradas BBVA, Rendas variables BBVA, Rendas diferidas BBVA, Rendas PPA BBVA e PPA Acumulación BBVA: saldo menos a retención fiscal.

Non se teñen en conta para este cómputo os plans de pensións de emprego.

Este requisito débese cumprir en polo menos 2 dos 4 catro meses naturais anteriores ao que precede a cada revisión mensual. Por exemplo, no mes de xuño, revísanse os meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril.

d) Titulares de accións

Este requisito cumprirase cando algún dos titulares da conta sexa titular de polo menos 1.000 accións BBVA.

 • As 1.000 accións deben estar depositadas nunha única conta ou referencia de valores. Non computará a suma dos valores depositados en varias referencias. 
 • A conta que obterá as vantaxes será aquela que ademais de estar no ANEXO, teña asociado o contrato de valores como conta operativa (para cargos e aboamentos).

Este requisito débese cumprir en polo menos 1 dos 2 meses naturais anteriores a cada revisión mensual. Por exemplo, no mes de xuño, revísanse os meses de abril e maio.

e) Mocidade

Menores de 21 anos

Este requisito cumprirase cando todos os titulares da conta sexan menores de 21 anos.

Desde 21 ata 25 anos, incluídos

Este requisito cumprirase cando todos os titulares da conta estean nesta franxa de idade, e ademais o primeiro titular da conta cumpra estas condicións adicionais:

 • Tarxetas: Ter unha tarxeta BBVA, das incluídas no ANEXO, domiciliada na conta e que a tarxeta non teña ningún tipo de bloqueo. Por exemplo, unha tarxeta pode estar bloqueada porque aínda non se activou co PIN.
 • Contrato Multicanle: Ter formalizado o contrato multicanle. Este contrato establece as condicións que regulan as canles que pon o BBVA a disposición dos seus clientes para a contratación de produtos e servizos (web, app, banca Telefónica, ATM, etc).
 • Teléfono móbil e enderezo electrónico: Ter o teléfono móbil e o enderezo electrónico na base de datos do BBVA. Para iso só hai que chamar ao 900 102 801, ou ben, introducilos na zona privada de bbva.es. 

Desde 26 ata 29 anos, incluídos

Este requisito cumprirase cando todos os titulares da conta estean nesta franxa de idade, e ademais, o primeiro titular da conta cumpra con estas condicións adicionais.

 • Tarxetas: Ter unha tarxeta de crédito BBVA, das incluídas no ANEXO, domiciliada na conta e cunha utilización mínima de polo menos 7 operacións de compras con tarxeta de crédito no período de 4 meses naturais anteriores a cada revisión mensual. Para o cómputo das operacións de tarxetas considérase a data de cargo da operación na tarxeta de crédito
 • Contrato Multicanle: Ter formalizado o contrato multicanle.
 • Teléfono móbil e enderezo electrónico: Ter o teléfono móbil e o enderezo electrónico na base de datos do BBVA. Para iso só hai que chamar ao 900 102 801, ou ben, introducilos na zona privada de bbva.es.
Estas bases foron protocolizadas ante o notario de Madrid D. Jorge García Llorente, no día 30 de setembro de 2020

Revisión dos requisitos e datas de liquidación de cada comisión

Medición do cumprimento

 • O BBVA revisará mensualmente o cumprimento de requisitos con relación a cada unha das contas incluídas no programa. 
 • Cada revisión realízase con respecto aos meses naturais anteriores a cada mes en curso.
 • Un mes natural é o período comprendido entre o primeiro e o último día de cada mes, ambos os dous incluídos.
 • En cada requisito indicouse, mediante un exemplo, os meses que se teñen en conta en cada revisión para validar o cumprimento.
 • Se no mes correspondente á liquidación non se cumpren os requisitos definidos no apartado Requisitos específicos do programa, aplicaranse as condicións relativas ao cobramento de comisións previstas no contrato da conta corrente e/ou da tarxeta de crédito ou débito para todo o período liquidado e, polo tanto, non serán de aplicación as vantaxes descritas nas "Vantaxes que ofrece".
 • Se na revisión mensual se verifica que a conta cumpre os requisitos, as vantaxes do Programa manteranse ata a seguinte revisión e aplicaranse de forma automática á liquidación de comisións de administración e mantemento das contas, á comisión anual por emisión e mantemento das tarxetas asociadas e á comisión de emisión e compensación de cheques que se poidan realizar durante ese mesmo mes.

Datas de liquidación de cada comisión

 • Administración e mantemento da conta: realízase na data prevista no contrato de conta. A periodicidade de liquidación máis habitual é semestral (en xuño e decembro), pero tamén hai contas con liquidación trimestral, mensual, etc.
 • Comisión anual por emisión e mantemento de tarxeta: realízase na data indicada nas condicións particulares do contrato de tarxeta. .
 • Comisións por emisión e compensación de cheques: o día que se realiza a operación.

Aplicación do Programa Adiós Comisiones

O Programa Adiós Comisiones do BBVA é de aplicación automática e poderase participar das súas vantaxes polo simple feito de manter en vigor unha conta e cumprir os requisitos, e non será necesario cubrir ningún boletín de adhesión ou documento adicional.

Sen prexuízo do aforro de pagamento obxecto do presente programa, manteranse vixentes as condicións pactadas en cada produto afectado por esta, e non se poderán considerar novadas ou modificadas, e estas serán de aplicación no suposto de non cumprirse os requisitos detallados no apartado "Requisitos específicos do programa". 

O banco deixará sen efecto a aplicación das exencións nos seguintes casos: 

 • Se se cancela a conta, por calquera motivo
 • Se deixan de cumprirse os requisitos e condicións que dan dereitos ás exencións
 • Cando, a xuízo do banco, algún dos titulares da conta realizasen unha actuación fraudulenta para obter a exención.

Duración do Programa Adiós Comisiones

A aplicación das vantaxes analizadas terá carácter indefinido, aínda que o BBVA resérvase a posibilidade de modificar as condicións do Programa así como de cancelalo en calquera momento.

No suposto de que o banco decidise modificar ou cancelar o Programa Adiós Comisiones, notificarao aos beneficiarios do mesmo. Esta notificación realizarase con dous meses de antelación, mediante comunicación individual aos clientes beneficiarios do Programa.

Ante calquera dúbida

Para calquera dúbida relativa á aplicación ou interpretación deste programa, os clientes/titulares poderán dirixirse a calquera oficina do BBVA, ou ben por escrito a:

BBVA Servizo de Atención ao Cliente

Apartado de correos 1598

28080 Madrid

Podes consultar aquí as bases do Programa Adiós Comisiones.