Programa Adéu Comissions

Amb el Programa Adeu Comissions t'estalviaràs el pagament de comissions i despeses per determinades operacions i serveis habituals en el compte si compleixes els requisits.

Sense comissions d'administració i manteniment, tant en el compte com en les targetes.

Descobreix els requisits que has de complir per no pagar aquestes comissions.

Avantatges que ofereix

En el compte sense llibreta activa

Sense comissions d'administració ni de manteniment del compte.

En el compte amb llibreta activa

 • Sense comissió d'administració.
 • Comissió de manteniment reduïda: 10 € a l'any.

Una llibreta es considera activa sempre que hagi estat actualitzada en els darrers 12 mesos.

No s'aplicarà comissió de manteniment, ni tampoc “comissió de manteniment reduïda”, als comptes que compleixin algunes de les condicions detallades a l'apartat "Requisits específics del programa" i, a més, algun dels següents:

 • Que algun dels seus titulars sigui menor de 30 anys o,
 • Que en el compte es rebin abonaments periòdics mensuals corresponents a pensions contributives i complementàries ordenats per la Seguretat Social i per un import d'almenys tres-cents (300) euros. 
 • Que algun dels titulars del compte figuri com a primer titular dels productes financers detallats a l'apartat "Requisits específics del Programa", amb una suma de saldos mitjans mensuals igual o superior a vint-i-cinc mil (25.000) euros.

En les targetes

Sense comissió anual per emissió i manteniment d'una de les targetes de crèdit o de dèbit detallades a l'ANNEX, que estiguin domiciliades en el compte i emeses a nom d'algun dels seus titulars

 • Estarà exempta d'aquesta comissió anual, una targeta per cada titular del compte. En cas d'haver-hi diverses targetes a nom del mateix titular, n'estarà exempta la targeta que tingui la comissió anual d'import més alt, sempre que durant l'any natural en curs no s'hagi eximit ja del pagament d'una altra comissió anual de targeta.
 • En cas d'haver-hi diverses targetes a nom del mateix titular, n'estarà exempta la targeta que tingui la comissió anual d'import més alt, sempre que l'any natural en curs no s'hagi eximit ja del pagament d'una altra comissió de targeta. En cas d'haver-n'hi més d'una del mateix import, se'n beneficiarà la targeta amb el contracte subscrit en la data més recent.

Xecs

Sense comissions ni despeses per emissió de xecs en euros del compte, ni per compensació o negociació per l'ingrés de xecs nacionals en euros.

Requisits específics del Programa

El Programa Adeu Comissions s'adapta a diverses tipologies de client. Per fer-ho, inclou requisits adaptats a les situacions següents:

a) Clients amb nòmina, pensió, prestació per desocupació o ingressos periòdics

Aquest requisit es complirà quan es rebin en el compte ingressos domiciliats d'alguna de les tipologies que s'expliquen a continuació i, a més, es compleixi almenys una (1) de les condicions addicionals relatives a pagaments

Ingressos domiciliats: quan qualsevol dels titulars rebi en el compte ingressos de les tipologies que s'expliquen a continuació, pels imports mínims corresponents, sempre pel mateix concepte i mitjançant un únic abonament cada mes:

 • Nòmina: quan en el compte es rebin transferències periòdiques mensuals d'almenys vuit-cents (800) euros, sempre que aquesta transferència s'emeti d'acord amb la codificació establerta per a l'abonament de nòmines en la normativa bancària relativa a compensació de transferències.
 • Pensió: quan en el compte es rebin abonaments periòdics mensuals corresponents a pensions contributives i complementàries ordenats per la Seguretat Social i per un import d'almenys tres-cents (300) euros. 
 • Prestació de desocupació: quan en el compte es rebin abonaments periòdics mensuals ordenats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal per import d'almenys tres-cents (300) euros. 

En els 3 casos anteriors (nòmina, pensió i desocupació), per complir el requisit, s'han de rebre ingressos de la mateixa naturalesa i de conformitat amb l'indicat en cada cas, en almenys 2 dels 4 mesos naturals anteriors a cada revisió mensual (cada mes es verifica si aquest requisit es continua complint en 2 dels 4 mesos anteriors). Per exemple, el mes de juny, es comproven els mesos de febrer, març, abril i maig. Si un compte rep un abonament en concepte de nòmina el mes de febrer i un abonament en concepte de pensió el mes d'abril, en la revisió del mes de juny, el compte no complirà aquest requisit.

 • Altres tipus d'ingressos periòdics: quan en el compte es rebin abonaments periòdics mensuals de transferències, ingressos de xecs o traspassos d'efectiu a través de càrrecs SEPA d'almenys vuit-cents (800) euros. 
  • Els ingressos han de tenir un import mínim unitari de vuit-cents (800) euros mensuals i s'han d'haver rebut en almenys 3 dels 4 mesos naturals anteriors a cada revisió mensual (cada mes es verifica si es compleix el requisit en 3 dels 4 mesos anteriors). Per exemple, el mes de juny, es comprovaran els mesos de febrer, març, abril i maig.
 • Prestació de plans de pensions o plans de previsió gestionats pel Grup BBVA quan en el compte es rebin abonaments mensuals unitaris per aquests conceptes d'almenys tres-cents (300) euros.
  • En aquest cas, l'abonament s'ha de produir en almenys 3 dels 4 mesos naturals anteriors a cada revisió mensual (cada mes es verifica si es continua complint el requisit en 3 dels 4 mesos anteriors). Per exemple, el mes de juny, es comprovaran els mesos de febrer, març, abril i maig. 

Condicions addicionals relatives a pagaments: S'ha de complir, almenys, una (1) de les dues condicions següents

 • Rebuts: Tenir almenys 5 càrrecs per domiciliació (rebuts) de serveis de qualsevol emissor durant el període de 4 mesos naturals anteriors a cada revisió mensual, o; 
 • Targetes: Tenir una targeta de crèdit BBVA, de les incloses en l'ANNEX, domiciliada en el compte i amb una utilització mínima d'almenys 7 operacions de compres amb targeta de crèdit, durant el període dels 4 mesos naturals anteriors a cada revisió mensual. Per al còmput de les operacions de targetes es considera la data de càrrec de l'operació en la targeta de crèdit

b) Titulars que efectuïn activitats professionals o mercantils per compte propi

Aquest requisit es complirà quan es rebin en el compte ingressos d'alguna de les tipologies que s'expliquen a continuació i, a més, es compleixin, almenys, dues (2) de les condicions addicionals relatives a pagaments

Ingressos: quan es facin ingressos en el compte per un import total d'almenys sis-cents (600) euros de les tipologies que s'expliquen a continuació i independentment de la manera com es facin. 

El compte ha de rebre ingressos en almenys 3 dels 4 mesos naturals anteriors a cada revisió mensual. Per exemple, el mes de juny, es comprovaran els mesos de febrer, març, abril i maig.

Tipologies d'ingrés:

 • Traspàs d'efectiu a través de càrrec SEPA
 • Abonament de remeses de càrrecs domiciliats (rebuts)
 • Ingressos d'efectiu
 • Ingressos de xecs
 • Transferències
 • Ordres de pagament agrari
 • Procedents de l'operativa de contractes de facturatge o confirmació de pagaments
 • Procedents de la negociació de documents i crèdits comercials
 • Procedents de la facturació a través d'un Terminal punt de venda (TPV) contractat amb BBVA
 • Prestació de plans de pensions o plans de previsió gestionats pel Grup BBVA.

Condicions addicionals relatives a pagaments: s'han de complir, almenys, dues de les cinc condicions següents de pagaments mensuals:

 • Pagament mensual d'assegurances socials o col·legis professional
 • Pagament mensual de nòmines
 • Pagament mensual de tributs estatals, autonòmics o municipals
 • Pagament mensual de càrrecs domiciliats (rebuts) de serveis de qualsevol emissor
 • Targetes: Tenir una targeta de crèdit BBVA, de les incloses en l'ANNEX, domiciliada al compte i amb una utilització mínima d'almenys 7 operacions de compres amb targeta de crèdit, durant el període de 4 mesos naturals anteriors a cada revisió mensual. Per al còmput de les operacions de targetes es considera la data de càrrec de l'operació en la targeta de crèdit
Tipus de pagament Condició exigida Criteri per al compliment Exemple
Tipus de pagament
Assegurances socials o col·legis professionals
Condició exigida
Superior o igual a 175 €
Criteri per al compliment
Almenys 2 dels 4 mesos naturals anteriors
Exemple
En la revisió del mes d'octubre, es comproven els mesos de juny, juliol, agost i setembre
Tipus de pagament
Nòmines
Condició exigida
Superior o igual a 600 €
Tipus de pagament
Tributs estatals, autonòmics o municipals
Condició exigida
Superior o igual a 100 €
Criteri per al compliment
Almenys 2 dels 6 mesos naturals anteriors
Exemple
En la revisió del mes d'octubre, es comproven els mesos d'abril, maig, juny, juliol, agost i setembre
Tipus de pagament
Rebuts
Condició exigida
Almenys 5 rebuts
Criteri per al compliment
En els 4 mesos naturals anteriors
Exemple
En la revisió del mes d'octubre, es comproven els mesos de juny, juliol, agost i setembre
Tipus de pagament
Targetes
Condició exigida
Almenys 7 operacions

En el cas de clients titulars de comptes recollits en l'Annex d'aquestes bases, l'activitat empresarial dels quals estigui englobada en els CNO 0029 (Agricultor) o 0061 (Treballador per compte propi d'explotacions agrícoles o de pesca), aquest requisit es complirà únicament amb les condicions relatives a pagaments d'aquest apartat, sense que calgui rebre ingressos en el compte.

c) Clients amb saldo mitjà mensual superior a 25.000 euros

Aquest requisit es complirà quan algun dels titulars del compte figuri com a primer titular de productes financers amb una suma de saldos mitjans mensuals igual o superior a vint-i-cinc mil (25.000) euros

Els productes financers que es tenen en compte i l'import que BBVA utilitzarà al final de cada dia per calcular el compliment són:

 • Fons d'inversió, ETF, SICAV (no s'inclouen societats d'inversió lliure), plans de pensions, Unit Link: valor liquidatiu.
 • PIAS BBVA, Eurotermini BBVA, Rendes BBVA, Rendes assegurades BBVA, Rendes variables BBVA, Rendes diferides BBVA, Rendes PPA BBVA i PPA Acumulació BBVA: saldo menys la retenció fiscal.

No es tenen en compte per a aquest còmput els Plans de Pensions d'Ocupació.

Aquest requisit s'ha de complir en almenys 2 dels 4 quatre mesos naturals anteriors al mes que precedeix a cada revisió mensual. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos de gener, febrer, març i abril.

d) Titulars d'accions

Aquest requisit es complirà quan algun dels titulars del compte sigui titular d'almenys 1.000 accions de BBVA.

 • Les 1.000 accions han d'estar dipositades en un únic compte o referència de valors. No computarà la suma dels valors dipositats en diverses referències. 
 • El compte que gaudirà dels avantatges serà aquell que, a més d'estar en l'ANNEX, tingui associat el contracte de valors com a compte operatiu (per a càrrecs i abonaments).

Aquest requisit s'ha de complir en almenys 1 dels 2 mesos naturals anteriors a cada revisió mensual. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos d'abril i maig.

e) Joves

Menors de 21 anys

Aquest requisit es complirà quan tots els titulars del compte siguin menors de 21 anys.

Des de 21 fins a 25 anys, inclosos

Aquest requisit es complirà quan tots els titulars del compte estiguin en aquesta franja d'edat i, a més, el primer titular del compte compleixi aquestes condicions addicionals:

 • Targetes: Tenir una targeta BBVA, de les incloses en l'ANNEX, domiciliada al compte i que la targeta no tingui cap tipus de bloqueig. Per exemple, una targeta pot estar bloquejada perquè encara no s'ha activat amb el PIN.
 • Contracte Multicanal: Tenir formalitzat el contracte multicanal. Aquest contracte estableix les condicions que regulen els canals que BBVA posa a disposició dels seus clients per a la contractació de productes i serveis (web, app, banca telefònica, ATM, etc.).
 • Telèfon mòbil i correu electrònic: Tenir el telèfon mòbil i l'adreça de correu electrònic a la base de dades de BBVA. Per fer-ho, només cal trucar al 900 102 801, o bé, introduir-los a la zona privada de bbva.es. 

Des de 26 fins a 29 anys, inclosos

Aquest requisit es complirà quan tots els titulars del compte estiguin en aquesta franja d'edat i, a més, el primer titular del compte compleixi aquestes condicions addicionals.

 • Targetes: Tenir una targeta de crèdit BBVA, de les incloses en l'ANNEX, domiciliada en el compte i amb una utilització mínima d'almenys 7 operacions de compres amb targeta de crèdit durant el període de 4 mesos naturals anteriors a cada revisió mensual. Per al còmput de les operacions de targetes es considera la data de càrrec de l'operació en la targeta de crèdit
 • Contracte Multicanal: Tenir formalitzat el contracte multicanal.
 • Telèfon mòbil i correu electrònic: Tenir el telèfon mòbil i l'adreça de correu electrònic a la base de dades de BBVA. Per fer-ho, només cal trucar al 900 102 801, o bé, introduir-los a la zona privada de bbva.es.
Aquestes bases s'han protocol·litzat davant del notari de Madrid el Sr. Jorge García Llorente el dia 30 de setembre de 2020

Revisió dels requisits i dates de liquidació de cada comissió

Mesurament del compliment

 • BBVA revisarà mensualment el compliment de requisits en relació amb cadascun dels comptes inclosos en el programa. 
 • Cada revisió es fa respecte als mesos naturals anteriors a cada mes en curs.
 • Un mes natural és el període comprès entre el primer i l'últim dia de cada mes tots dos inclosos.
 • En cada requisit s'ha indicat, mitjançant un exemple, els mesos que es tenen en compte en cada revisió per validar el compliment.
 • Si el mes corresponent a la liquidació no es compleixen els requisits definits a l'apartat Requisits específics del programa, s'aplicaran les condicions relatives al cobrament de comissions previstes en el contracte del compte corrent i de la targeta de crèdit o dèbit per a tot el període liquidat i, per tant, no seran aplicables els avantatges descrits a "Avantatges que ofereix".
 • Si en la revisió mensual es verifica que el compte compleix els requisits, els avantatges del Programa es mantindran fins a la següent revisió i s'aplicaran, de manera automàtica, a la liquidació de comissions d'administració i manteniment dels comptes, a la comissió anual per emissió i manteniment de les targetes associades i a la comissió d'emissió i compensació de xecs que puguin fer-se durant el mateix mes.

Dates de liquidació de cada comissió

 • Administració i manteniment del compte: es fa en la data prevista en el contracte de compte. La periodicitat de liquidació més habitual és semestral (al juny i al desembre), però també hi ha comptes amb liquidació trimestral, mensual, etc.
 • Comissió anual per emissió i manteniment de targeta: es fa en la data indicada en les condicions particulars del contracte de targeta. .
 • Comissions per emissió i compensació de xecs: el dia que es fa l'operació.

Aplicació del Programa Adeu Comissions

El Programa Adeu Comissions de BBVA és aplicable de manera automàtica i es pot participar dels seus avantatges pel mer fet de mantenir en vigor un compte i complir els requisits, de manera que no cal emplenar cap butlletí d'adhesió o document addicional.

Sense perjudici de l'estalvi de pagament objecte d'aquest Programa, es mantindran vigents les condicions pactades en cada producte afectat per aquesta, i no es podran considerar novades o modificades, de manera que seran les aplicables en cas que no es compleixin els requisits detallats a l'apartat "Requisits específics del Programa". 

El Banc deixarà sense efecte l'aplicació de les exempcions en els casos següents: 

 • Si es cancel·la el compte, per qualsevol motiu
 • Si deixen de complir-se els requisits i les condicions que donen drets a les exempcions
 • Quan segons el parer del Banc, algun dels titulars del compte hagi fet una actuació fraudulenta per obtenir l'exempció.

Durada del Programa Adeu Comissions

L'aplicació dels avantatges desglossats tindrà caràcter indefinit, per bé que BBVA es reserva la possibilitat de modificar les condicions del Programa, així com cancel·lar-lo en qualsevol moment.

En cas que el Banc decidís modificar o cancel·lar el Programa Adeu Comissions, ho notificarà als beneficiaris d'aquest. Aquesta notificació es farà, amb dos mesos d'antelació, mitjançant comunicació individual als clients beneficiaris del Programa.

Davant de qualsevol dubte

Davant de qualsevol dubte relatiu a l'aplicació o interpretació d'aquest Programa, els clients/titulars es poden adreçar a qualsevol oficina de BBVA, o bé escriure a:

BBVA Servei d'Atenció al Client

Apartat de correus 1598

28080 Madrid

Pots consultar aquí les bases del Programa Adeu Comissions.