SICAV

Unha SICAV inviste en fondos, bens ou dereitos dos seus accionistas.

 • Vantaxes fiscais.
 • Vantaxes financeiras.

Que é unha SICAV?

 • Unha SICAV (sociedade de investimento de capital variable) é unha institución de investimento colectivo (IIC) con forma de sociedade anónima cuxo obxecto é investir fondos, bens ou dereitos dos seus accionistas para optimizar o seu rendemento.

Características

 • Investir a través dunha SICAV ten as seguintes vantaxes:
  Liquidez diaria
  As SICAV cotizan no MAB (Mercado Alternativo Bolsista) e permiten obter liquidez diaria, segundo o seu valor liquidativo. Os accionistas poden recuperar o seu investimento a través da venda das súas accións á propia SICAV, que ten a obriga de dar contrapartida á operación (sempre que o capital non baixe do mínimo legal).
  Fiscalidade
  Tributan un 1 % por imposto de sociedades. Ademais, son organismos supervisados pola CNMV (Comisión Nacional do Mercado de Valores), o que garante un estrito cumprimento da regulación e unha transparencia total cos accionistas.
  Control

  Ao ser unha sociedade anónima, os seus investidores son accionistas cuxo dereito de voto na Xunta Xeral lles permitirá:

  • Determinar/Modificar a política de investimentos da SICAV.
  • Substituír a entidade xestora e/ou o depositario, sen necesidade de desfacer investimentos.
  • Delegar parte da xestión noutras entidades.
  • Designar asesores externos ou formar parte do Consello de Administración da SICAV para realizar un seguimento máis próximo do seu funcionamento.
  Transparencia
  Mediante reunións periódicas do Consello de Administración e da Xunta Xeral de Accionistas. Ademais de contar con información pública periódica: informes trimestrais e semestrais, folleto e contas anuais.

As SICAV teñen unha xestión flexible e profesional por parte de BBVA AM S.G.I.I.C para implantar a visión de mercado do BBVA e buscar activamente oportunidades de investimento, adaptándoas ao perfil do cliente.

Consulte os últimos informes das nosas SICAV.