SICAV

Una SICAV inverteix en fons, béns o drets dels seus accionistes.

 • Avantatges fiscals.
 • Avantatges financers.

Què és una SICAV?

 • Una SICAV (societat d'inversió de capital variable) és una institució d'inversió col·lectiva (IIC) amb forma de societat anònima que té com a finalitat invertir fons, béns o drets dels seus accionistes per optimitzar el seu rendiment.

Propietats

 • Invertir a través d'una SICAV té els avantatges següents:
  Liquiditat diària
  Les SICAV cotitzen en el MAB (Mercat Alternatiu Borsari) i permeten obtenir liquiditat diària, segons el seu valor liquidatiu. Els accionistes poden recuperar la seva inversió mitjançant la venda de les seves accions a la SICAV mateixa, que té l'obligació de donar contrapartida a l'operació (sempre que el capital no baixi del mínim legal).
  Fiscalitat
  Tributen un 1% per impost de societats. A més, són organismes supervisats per la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors), fet que garanteix un compliment estricte de la regulació i una transparència total amb els accionistes.
  Control

  Com que és una societat anònima, els seus inversors són accionistes i el seu dret de vot a la Junta General els permetrà:

  • Determinar/modificar la política d'inversions de la SICAV.
  • Substituir l'entitat gestora i/o el dipositari, sense necessitat de desfer inversions.
  • Delegar part de la gestió en altres entitats.
  • Nomenar assessors externs o formar part del Consell d'Administració de la SICAV per fer un seguiment més pròxim del seu funcionament.
  Transparència
  Mitjançant reunions periòdiques del Consell d'Administració i de la Junta General d'Accionistes. A més de disposar d'informació pública periòdica: informes trimestrals i semestrals, fullet i comptes anuals.

Les SICAV tenen una gestió flexible i professional per part de BBVA AM SGIIC per implementar la visió de mercat de BBVA i cercar activament oportunitats d'inversió, adaptant-les al perfil del client.

Consulteu els últims informes de les nostres SICAV.