SICAV

Una SICAV inverteix en fons, béns o drets dels seus accionistes.

 • Avantatges fiscals.
 • Avantatges financers.

Què és una SICAV?

 • Una SICAV (Societat d'Inversió de Capital Variable) és una Institució d'Inversió Col·lectiva (IIC) amb forma de societat anònima del qual objecte és invertir fons, béns o drets dels seus accionistes per optimitzar el seu rendiment.

Propietats

 • Invertir a través d'una SICAV té les següents avantatges:
  Liquiditat diària
  Les SICAV cotitzen en el MAB (Mercat Alternatiu Borsari) i permeten obtenir liquiditat diària, segons el seu valor liquidatiu. Els accionistes poden recuperar la seva inversió a través de la venda de les seves accions a la pròpia SICAV, que té obligació de donar contrapartida a l'operació (sempre que el capital no baixi del mínim legal).
  Fiscalitat
  Tributen un 1% per impost de societats. A més, són organismes supervisats per la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors), fet que garanteix un compliment estricte de la regulació i una transparència total amb els accionistes.
  Control

  Al ser una societat anònima, els seus inversors són accionistes, del qual dret de vot en la Junta General, els permetrà:

  • Determinar/modificar la política d'inversions de la SICAV.
  • Substituir a l'Entitat Gestora i/o al Dipositari, sense necessitat de desfer inversions.
  • Delegar part de la gestió en unes altres entitats.
  • Nomenar assessors externs o formar part del Consell d'Administració de la SICAV per fer un seguiment més pròxim del seu funcionament.
  Transparència
  Mitjançant reunions periòdiques del Consell d'Administració i de la Junta General d'Accionistes. A més de comptar amb informació pública periòdica: informes trimestrals i semestrals, fullet i comptes anuals.

Les SICAV tenen una gestió flexible i professional per part de BBVA AM S.G.I.I.C per implementar la visió de mercat de BBVA i se cercar activament oportunitats d'inversió, adaptant-les al perfil del client.

Consulti els últims informes de les nostres SICAV.