Lege informazioa eta beste dokumentu batzuk

Jarraian adierazitako arrazoiengatik, BBVAk ez du inplikazio-politika propiorik Balore Merkatuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 4/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 224. bis artikuluan aurreikusten diren zehaztapenen arabera, eta aipatu 224. bis artikulu horren 6. atalean ezartzen denari jarraitzen zaio.

Batetik, BBVAk zorroen eskatu ahalako kudeaketako kontratuen zati bat BBVA Asset Management SA SGIIC entitateari eskuordeturik dio. (BBVA AM). Kasu horietan, inplikazio-politika eskuordetutako erakundearen bera izango da. Hori www.bbvaassetmanagement.com webgunean kontsulta dezakezu.

Gainera, aurreikusirik dago BBVAk osorik BBVA AM entitatean eskuordetzea gainerako zorroen eskatu ahalako kudeaketa. Era horretan, BBVAren nahia da zorroen eskatu ahalako kudeaketaren kontratu guztiak BBVA AMk kudeatzea. Kudeaketa oraindik eskuordetu gabe duten kontratu horiei dagokienez, Europar Batasuneko estatu bateko merkatu arautuan negoziatzeko onartutako enpresen akzioetan egindako inbertsioak oso ehuneko txikia eratzen dute (% 3,7 baino txikiagoa) egindako inbertsio guztien aldean, eta inolaz ere ez dute eratzen kotizatzen duten aipatutako sozietateen akzioen edo boto eskubideen ehuneko garrantzitsurik.

Bestetik, berriz, zorroen eskatu ahalako kudeaketa-zerbitzua ematen duen entitatea den aldetik BBVAk ez du bere bezeroekin egiten dituen kontratuetan aurreikusten berariazko eskuordetzerik kudeatutako ondarearen parte diren inbertsioetako boto eskubideen gainean. BBVA AM entitateak garatu beharreko inplikazio-jarduerak, hala badagokio, mugatuta daude horregatik.

2021eko martxoaren 10etik aplikagarria da Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019ko azaroaren 27ko 2019/2088 (EB) Araudia, finantza-zerbitzuen sektoreko jasangarritasunaren inguruko informazioa emateari buruzkoa.

Araudi horrek gardentasun arloan finantza-merkatuetan parte hartzen dutenek eta finantzaketa-aholkulariek aplikatu behar dituzten arau harmonizatuak ezartzen ditu, hain zuzen jasangarritasun-arriskuak txertatzerakoan eta euren prozesuen iraunkortasunerako gertatzen diren aurkako gorabeheren analisian hala nola euren finantza-produktuei buruz iraunkortasun arloko informazioa ematean.

Aipatu Araudia betez, informazio hau eransten da BBVAren web-orrian: 

2021/03/10ean iraunkortasunari buruzko kontrako gertakari nagusien aitorpena (IKGA)

BBVAk IGG faktoreak (Ingurumena, Gizartea eta Gobernantza) txertatzen ditu bai bere inbertsio erabakietan bai inbertsio arloan aholkularitza ematerakoan. Horren ondorioz, besteak beste, kontuan hartzen ditu, bai zorroen eskatu ahalako kudeaketa-zerbitzuaren bitartez egiten diren inbertsioetan hala nola inbertsio alorrean aholkularitza-zerbitzuak egiten duen aktiboen hautaketan diren iraunkortasun-arriskuen inpaktua, bai IGG faktoreetan izan ditzaketen kontrako gertakari nagusiak.

BBVAk garapen iraunkorrari eta korporazioaren gizarte erantzukizunari buruz nazioartean adostasun zabala duten arau, printzipio eta hitzarmenak hartzen ditu kontuan kudeatzen dituen zorroak eratzen dituzten aktiboei buruzko inbertsio erabakietan hala nola aholkularitza-zerbitzua ematen duen aktiboak hautatzean, besteak beste, hauek:

 • Nazio Batuen Munduko Ituna eta Garapen Iraunkorrerako Helburuak.
 • Klimari buruzko Parisko Akordioa.
 • CNMVren Gobernantza Onaren Kodea.

Horrez gain, BBVA Nazio Batuen Erakundeak sustatutako Banku Arduratsuaren Printzipioei atxiki da; Katowiceko Konpromisoa eta Klima Ekintzarako Konpromiso Kolektiboa.

BBVAk ez du inplikazio propioko politikarik, hemen kontsulta ditzakezun arraizoiengatik. 

Arriskuak eta IGG faktoreak, zehazki, inbertsio erabakiak hartuko dituzten edo inbertsio arloko aholkularitza-zerbitzua jasoko duten aktiboak hautatzeko eta kontrolatzeko prozesuan txertatzen dira. Inbertsio-batzorde ezberdinei dagozkien jarduera-esparruen bidez formalizatzen da, erreferentziatzat bai bankuaren irizpide propioak bai hornitzaileen eta gaian espezializatutako analisten informazioa hartuta.

BBVAk zorroen eskatu ahalako kudeaketako kontratu gehienak BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC entitateari (BBVA AM) eskuordeturik ditu. Gainera, aurreikusirik dago BBVAk osorik BBVA AM entitatean eskuordetzea gainerako zorroen eskatu ahalako kudeaketa. Era horretan, BBVAren nahia da zorroen eskatu ahalako kudeaketaren kontratu guztiak BBVA AMk kudeatzea.

Bere inbertsio-erabakiek jasangarritasun-faktoreen gainean dituzten kontrako gertakari nagusien kontrolari eta azterketari dagokionez, BBVA AMek inpaktu nagusiak identifikatzeko prozesu bat burutzen du, inbertitzen duen aktiboen izaerak eskatzen duenari jarraituta eta neurtzeko eta monitorizatzeko garrantzitsuenak iruditzen zaizkion aldagaiak zehaztuta.

Europako legeriak 2019/2088 (EB) Erregelamenduaren 4. artikuluan jasotzen diren garapenerako arau teknikoak onartzeko zain, bertan zehaztuko baitira aldagai mota horiek, BBVA AM entitateak karbonoaren intentsitate ertaina (Scope 1 eta 2) izeneko adierazlea hautatu du entitate pribatuek jaulkitako tituluetan (zorra adierazten duten tituluak) eta inbertsio funtsetan egiten den inbertsioetarako.

Inbertsio-erabakiak hartzeko prozesuan eta inbertsioei buruzko aholkularitzan irankortasun-arriskuak txertatzeari buruzko informazioa

BBVA kontziente da bankak mundu jasangarriago bateranzko trantsizioan bere finantza jardueraren bitartez duen zeregin garrantzitsuaz. Hori dela eta, BBVA Nazio Batuek sustatutako Banku Arduratsuaren Printzipioei, Katowiceko Konpromisoari eta Klima Ekintzarako Konpromiso Kolektiboari atxiki da. Era berean, etorkizun jasangarri horretaranzko trantsizioan rol garrantzitsua betetzeko eta bere bezeroei laguntzeko duen borondatea adierazten du.

Horrez gain, Bankuak zaindu egingo du bere jarduera akzionistentzat, enplegatuentzat, bezeroentzat eta, oro har, gizartearentzat balio iraunkorra sortzera begirako balio, printzipio, irizpide eta jarrera multzo jakin batekin bat etorriz burutu dezan.

Era berean, BBVAk zintzotasunean eta gardentasunean oinarritutako printzipio etiko batzuk ezarri eta garatzea bultzatuko du. 

BBVAk IGG faktoreak (Ingurumena, Gizartea eta Gobernantza) txertatzen ditu bere inbertsio erabakietan. Konpromiso horri jarraituz, urratsak ematen joan da finantzaz gaindiko alderdiak txertatzen joateko inbertsioei buruzko erabakietan, horiei egiten zaien jarraipenean eta arriskuen kontrol eta analisi prozesuetan. Horretarako, kontuan hartzen du IGG azterketa egitea inbertitzen duen aktiboei, zorroen eskatu ahalako kudeaketa-zerbitzuaren bitartez eta horiei buruzko aholkularitza ematen duenean, euren iraunkortasun-kalitatea zehaztu ahal izateko, eta erakundearen irizpide propioak txertatzen ditu gaian espazializatutako hornitzaile edota analistei buruzko informazioarekin batera. 

BBVAk zorroen eskatu ahalako kudeaketako kontratu gehienak BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC entitateari (BBVA AM) eskuordeturik ditu. Kasu horietan, arriskuen integrazio-politika eskuordetutako erakundearen bera izango da. Horri buruzko informazio gehiago kontsulta dezakezu hemen.

Gainera, aurreikusirik dago BBVAk osorik BBVA AM entitatean eskuordetzea gainerako zorroen eskatu ahalako kudeaketa. Era horretan, BBVAren nahia da zorroen eskatu ahalako kudeaketaren kontratu guztiak BBVA AMk kudeatzea.

2021/03/10ean iraunkortasun arriskuak integratzearekin ordainsari politikek duten korentziari buruzko informazioa

BBVAren ordainsari-politiken artean, Bankuak bere enplegatu guztiei, oro har, eta BBVA Taldeko kide diren sozietateetako langileei aplikagarria den ordainsari-politika du (besteak beste, "Identifikatutako Kolektiboa" arrisku-profilean eragin esanguratsua duten langileen kategoriei aplikagarria den ordainsari-politika); eta Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SAko kontseilariei aplika dakiekeen ordainsari-politika bat ("BBVAko Kontseilarientzako Ordainsari Politika").

Bere definizioan, kontuan hartu da merkatuko praktika onenekin lerrokatzea, kreditu entitateei eta BBVAk negozioak garatzen dituen sektoreetako eremuei aplikagarriak diren legezko betekizunen beharrezko betetzeaz gain. Eta, lerrokatze horren barruan, jasotzen dira gehiegizko arriskurako esposizioa murriztera eta ordainsaria Taldearen epe luzerako helburu, balio eta interesetara doitzera bideratutako elementuak.

2021ean, Administrazio Kontseiluak ordainsari-politika berri bat onartu du BBVAko kontseilarientzat, Ordainsarien Batzordeak proposatuta, eta datorren 2021eko Akzionisten Ohiko Batzar Nagusian onartzeko aurkeztuko da, 2021eko, 2022ko eta 2023ko ekitaldietan aplikatu dadin.

BBVAko kontseilarien ordainsari-politika berriak funtsezko helburuen artean ditu Taldearen estrategiarekin lerrokatzea eta epe luzerako balioa sortzeko ildoa areagotzea. Helburu horrekin, ordainsariaren osagai finkoen eta aldakorren arteko oreka egokia ezartzen du; arriskuaren kudeaketa zuhurra, balioa sortzea, negozio ereduaren iraunkortasuna nahiz erresistentzia bermatzen dituzten elementuak, eta baita horren hazkunde kaudimenduna eta errentagarritasuna ere.

Politika hori ezartzerakoan, Administrazio Kontseiluak eta Ordainsari Batzordeak kontuan izan dute, besteak beste, iraunkortasunarekin eta klima aldaketarekin lotutako arriskuek Bankuarentzat eta, oro har, gizarte osoarentzat duten garrantzi geroz handiagoa. Horretarako, eta BBVAren Plan Estrategikoarekin bat etorriz, iraunkortasuna ezartzen baitu lehentasun estrategikoen artean, Administrazio Kontseilua iraunkortasuna txertatzen ari da eta klima aldaketaren aurkako borroka sustatzen Taldearen eguneroko negozio eta jardueretan, eta horien gauzatzea eta gauzatutakoaren gainbegirapena nahiz jarraipena bultzatzeko helburuak ezartzen ditu. 

Era horretan, ordainsarien arloan, Iraunkortasunarekin lotutako adierazle berri bat (finantzaketa iraunkorraren mobilizazioa) sartu da 2021erako, merkatuarekin klima aldaketaren arloan hartutako konpromisoak betetzeko Taldeak garatutako jarduerarekin zuzenean loturik. Pisu espezifikoa duen adierazle horrek bai BBVAren presidenteak bai bere kontseilari eskuordeak Bankuak garapen iraunkorrerako helburuak lortzeko hartua duten konpromisoa indartzen du, eta bat dator Bankuak bezeroei etorkizun jasangarri bateranzko trantsizioan laguntzeko duen lehentasun estrategikoaren ildoarekin, IGG (Ingurumena, Gizartea, Gobernantza) neurkera erantsiz horrela kontseilari exekutiboen ordainsari aldakorren eskeman, entitatearen goi-zuzendaritzakoentzat eta gainerako enplegatuentzat egingo den moduan.

Erakunde finantzario guztiok bezeroen zenbait dokumenturen kopia digitala eduki behar dugu nahitaez, haien identitatea, jarduera ekonomikoa edo profesionala edo funtsen jatorria egiaztatu ahal izateko, Kapitalak Zuritzea Saihesteko 10/2010 Legeari jarraikiz.

Ez bada legezko baldintza hau betetzen, aipatutako dokumentazioa ekartzen ez duten bezeroek kontratatutako kontu guztiak baliogabetu egin beharko genituzke.

(400 kB) -- Kapital zuriketa prebenitzeari buruzko 10/2010 Legea

Beharrezko dokumentazioa

Zerbitzu hauek eskaintzen jarraitu ahal izateko, zure laguntza behar dugu.

Hauek dira beharrezkoak izan litezkeen dokumentuak:

 • Indentifikazio dokumentua (NAN, AIZ, pasaportea, etab.). 
 • Ekonomia-jardueraren deklarazioa (EJD). Bezeroak dokumentu hau bete eta sinatu behar du. Bertan, ekonomia jardueraren inguruko adierazpenak biltzen dira, bai bulegoan edo bai Bezeroenganako sarbidearen bidez, bbva.es gunean (Nire profila). 
 • Jarduera ekonomikoa edo profesionala egiaztatzen duen dokumentua. Bezero edo jarduera motaren arabera, ondoren adierazten diren dokumentuenetariko bat edo beste entregatu beharko da:

- Gaur egungo nominaren ordainagiria (gehieneko antzinatasuna: 3 hilabete).

- Lan harremanaren ziurtagiria, enplegu-emaileak emana.

- Baliabideen, pentsioaren edo sorospenaren ziurtagiria.

- Azken ekitaldiko PFEZ aitorpena.

- Indarreko lan kontratua.

- Zergapekoen zentsuaren aitorpena (036 eredua).

- Ogasunean jarduerari alta eman izanaren dokumentua (lizentzia fiskala).

- BEZaren edo PFEZ atxikipenen azken hiru hilabeteetako edo urteko aitorpena.

- Elkargo profesionalaren azken ordainagiria.

- Autonomoen erregimeneko Gizarte Segurantzaren ordainagiria (gehieneko antzinatasuna: 3 hilabete).

Informazio gehiagorako, jar zaitez harremanetan zeure ohiko kudeatzailearekin edo joan zaitez BBVAko bulego batera.

MIFID II Espainiako ordenamendu juridikoan txertatu den Europako araudi bat da, finantza produktuetako inbertitzaileen babesa hobetzeko helburua duena. Gainera, Europan finantza tresnen merkatu bakarra ezartzeko helburua du, merkatuen gardentasuna eta eraginkortasuna hobetuz. 

Europako araudiari dagokionez, MIFID II-ek arau hauek hartzen ditu barnean:

Arau hauen bitartez egin da MIFID II-aren transposizioa Espainiako ordenamendu juridikora:

Bezeroen sailkapena

MIFID II.ak ezartzen du bezeroak finantza-zerbitzu eta -tresnei buruz duten ezagutza zein aurretiko esperientziaren arabera sailkatu behar direla.

 • Bezero profesionalak, inbertsio alorreko erabakiak hartzeko eta arriskuak zuzen ebaluatzeko beharrezko esperientzia, ezagutza zein kualifikazioa dutela uste den bezeroak dira. Adibidez, banaka baldintza hauetako bi, gutxienez, betetzen dituzten enpresariak: bere aktiboaren partidak 20 milioi euro edo handiagoak izatea; negozioen urteko zifraren zenbatekoa 40 milioi eurokoa edo handiagoa izatea; bere baliabide propioak 2 milioi eurokoak edo handiagoak izatea.
 • Kontrako alderdi hautagarriak, baloreen merkatuaren arloko araudiaren arabera sailkapen hori esleitzen zaien pertsona juridikoak eta erakunde publikoak dira. Esate baterako: kreditu erakundeak, zerbitzu eta inbertsio jarduerako enpresak, aseguru konpainiak edo gobernuak.
 • Txikizkako bezeroak, Profesionaltzat edo Kontrako alderdi hautagarritzat ez diren guztiak dira. Inbertitzaile gehienak kategoria horretan sartzen dira, eta horri esleitzen zaio babes maila altuena. 

Hala ere, bezeroak sailkapenetik aldatzea eska dezake babes maila handiagoa edo txikiagoa lortzeko, baldin eta betekizun batzuk betetzen badira. Informazio gehiago behar baduzu, joan zure BBVA bulegora.

SEPA (Single Euro Payments Area) kontsumitzaileek eta enpresek konbrantzak eta ordainketak egin ahal izateko gune bat da, muga nazionalen barruan eta kanpoan, oinarrizko baldintza berdinetan eta eskubide eta betebehar berdinekin, aurkitzen diren lekuan aurkitzen direla. SEPA esparruaren barruan, kendu egin dira, beraz, eurotan ordaintzeko eta kobratzeko mugak.

Europar Batasuneko 28 estatu kideez gain, Islandia, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Suitza eta Monakok ere osatzen dute SEPA esparrua.

Zertan datza?

SEPA: Ordainketa panorama berria Europan

Euroa moneta bakar gisa ezarri ondoren, SEPA proiektua beste aurrerapauso bat izan da Europako integrazio ekonomiko eta monetarioan. benetako barne merkatua sortu da eta, bertan, ordainketak erraz, segurtasunez, sinpleki eta gardentasunez egiteko modu bakarra dago.

Hauek dira SEPAko ordainketa tresnak:

 • Transferentziak.
 • Zordunketak.
 • Txartel bidezko ordainketak: sartu ziren berrikuntza nagusiak txartelei txip bat eransteko derrigortasuna eta eragiketak PIN baten bitartez egitea baimentzea izan ziren. Neurri hauekin transakzioen segurtasun-maila handitu nahi da. Kreditu zein zordunketako txartelei eragiten die.

Epemuga

SEPA kobratze era ordainketa tresnak mugitzeko derrigorrezko epemuga 2014ko otsailaren 1a izan zen. Kasu horren kanpo geratuko dira ezaugarri espezifikoak eta operazio kopuru txikia duten tresna dela eta, 2016ko otsailean, bigarren fasean, mugitu zirenak (Espainian, C58 kredituaren aurreratzean eta C32 inguruko ordainagiriak).

Abantailak

 • EEEan eurotan ordaindu edo kobratzeko formatu bateratua.
 • Diruzaintza kudeaketa funtzioak zentralizatzea errazteko sendotzeko aukera.
 • Tokiko merkatuaren haraindian negozioa handitzeko erraztasunak.
 • B2B zordunketetan (enpresen artean), hartzekodunarentzat kobratzearen ziurtasuna.

Transferentziak

SEPA transferentzien eskemari esker (indarrean 2008ko urtarriletik) ordainketak modu errazean eta estandarizatuan bidali daitezke, bere eremu geografikoaren barruan.

SEPA transferentziek honako ezaugarriak dituzte:

 • Eurotan izendatuta.
 • Zenbateko mugarik gabe:
 • Banku kontuen artean, eskudiruko transferentzien eskema kanpoan utzita.
 • <Partekatutako> gastuen klausularekin.
 • IBAN kontua identifikatzeko erabiltzen da.
 • Exekuziorako gehieneko denbora egun batekoa da. Posible da SEPA transferentziak balio egunean (onuradunak funtsak egunean bertan jasotzen ditu) edo unean (onuradunak unean jasotzen du) bidaltzea.
 • Ordainketa informazioko 140 karaktere. Horiek guztiak agindu emailearengandik transferentziaren onuradunari igortzen zaizkio.

CORE eta B2B zordunketak

Kobrantzak egiteko tresna bat da, eta haren bidez, zordunketa egiten da zordunaren kontuan.

Hauek dira SEPA zordunketen ezaugarri nagusiak:

 • Eurotan izendatuta.
 • Zenbateko-mugarik gabe.
 • <Partekatutako> gastuen klausularekin.
 • IBAN kontua identifikatzeko erabiltzen da.
 • Hartzekodunarengandik zordunarengana guztiz igortzen diren informazioko 140 karaktere. 640 karakterera handitu da azalpena Espainiako erakunde batzuetan. 

Core zordunketak

Oinarrizko zordunketa eskema da. Bai kontsumitzaileei bai enpresei igortzeko erabil daiteke. 

  SEPA Core zordunketa
 
Agintaldia
SEPA Core zordunketa

Formatu estandarra. 

Zure datuak zordunketan adierazten dira.

 
Aurkezpena
SEPA Core zordunketa

D-1. 

Egun gehigarri bat EBAra zuzendutako zordunketetan*.

 
Informazioa
SEPA Core zordunketa

140 karaktere. 

Zabaldu egin da kontzeptua Espainiako erakunde batzuetan.

 
Diru itzultzea
SEPA Core zordunketa

Baimendutako er.: 8 aste. 

Eragiketa ez baimenduak: 13 hilabete.

 
Kontuaren identifikatzailea
SEPA Core zordunketa
IBAN
 
Formatua
SEPA Core zordunketa

XML ISO20022 Core AEB

XML europarra

AEB 19.14

 
Finantzaketa
SEPA Core zordunketa
Bai

* EBA mugaz harindiko eta tokiko zordunketak Iberpay erabiltzen ez duten entitateei konpentsatzeko ganbera da (Espainiako konpentsazio-ganbera).

B2B zordunketak

Enpresen arteko eskemak (B2B zordunketak) hartzekodunari kobratzeko segurtasun gehiago ematen dio, zordunak baimendutako eragiketen dirua itzultzeko eskubideari uko egiten diolako. Hori dela-eta, zordunaren erakundeak agindua baimentzea lortu behar du, lehenengo zordunketa kontuan kargatu baino lehen.

Zordunketen berrikuntzak 

 • Zordunketen finantziazioa: SEPA Core eta B2B finantzatu daitezke. Espainian, SEPA zordunketen formatua erabiltzen da, eta Espainiako banku koadernoetan ezarritako finantziazioa aipatuta. 
 • Core zordunketetako eragiketen sinplifikazioa: 2016ko azarotik epemuga bakarra dago SEPA Core zordunketak aurkezteko, edozein dela ere mota (lehena, errepikaria, bakarra...): D-1, etxeko zordunketetarako edo Iberpay bidez lan egiten duten erakundeentzat (beste egun bat lehenago aurkeztea eskatzen du EBAk). Gainera, derrigorrezkoa izateari utziko dio SEPA serieko lehen zordunketa gisa (FRST) zordunketa errepikakorrak bidali aurretik (RCUR).

BBVA eta SEPA

BBVAk SEPA transakzioen jaulkipena eskaintzen du, bai intsuldapenentzat bai finantzatutako zordunketentzat (Core eta B2B). SEPA operazioen bidalketa modu erosoan egin daiteke online bankuen edo ohiko euskarri telematikoen bidez.

Gainera, BBVAk balio erantsiko beste zerbitzu batzuk ditu: SEPA tresnen eskakizunen inguruko informazioa, SEPA fitxategiak egiteko programak, martxan jartzeko aholkularitza, zordunketen epemugak berrirok kalkulatzeko zerbitzua, zordunketetan 640 karaktereko kontzeptu luzatua, bihurketa zerbitzua, BBVA onuradunei egunean ordainketa, egunean BBVA kontuen zordunketa jomugak aurkeztea, kontu zordunen aldaketen inguruko informazioa, eta abar.

Herrialde bakoitzean eskura diren kanal eta formatuen xehetasunak ezagutzeko, jar zaitez harremanetan BBVAko bulego batekin.

Portaera

Jokabide-kode hau BBVAren Administrazio Kontseiluak onetsia izan zen 2015eko maiatzaren 28an.

(565 KB) - - Jokabide kodea

 

Araudia

 

Araudiak

Orrialde honetan jaso diren merkatuko azpiegituren webguneetarako estekak informatzeko soilik sartu dira; beraz, webgunean ageri den informazioa argigarria baino ez da. Webguneko informazioa ezin izango da ulertu aholkularitza finantzario gisa. Eragiketak egiteko gomendiotzat ere ez da jo behar, eta ez da oinarritzat hartuko bide jakin batetik zerbait erabakitzeko. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAk edo BBVA taldeko beste edozein erakundek (aurrerantzean, BBVA) ez du zertan jakinaraziko aldaketak izan direla orriko edukian, ezta hura eguneratuko ere. BBVAk iturri fidagarritzat joko ditu orrialde honetan jaso diren merkatuko azpiegituren webguneetarako estekak, baina, arrazoizko neurriak hartu diren arren informazioa okerra edo zalantzagarria ez dela ziurtatzeko, BBVAk ez du adierazten edo bermatzen, ez berariaz, ez inplizituki, zehatza eta osoa denik, ezta eguneratuta dagoenik ere, eta ezin da fidagarria balitz bezala erabili. BBVAk berariaz uko egiten dio dokumentuan jasotako informazioan egon litekeen akats edo ez esateen ondoriozko erantzukizunari.

BBVA dokumentazioa

 • EMIR araudiaren ondorioetarako arriskuen berri emateko dokumentua: ikusi dokumentua
 • CSDR araudiaren ondorioetarako arriskuen berri emateko dokumentua: ikusi dokumentua.

Birkapitalizazio tresnei buruzko informazioa

Bankuen egoera leheneratzeari eta bankuen arazoak konpontzeari buruzko zuzentarauaren ebazpen erregimenari lotutako finantza tresnei buruzko informazioa.

BBVAn komunikazio komertzial eta publizitariorako politika bat dugu, irizpide eta prozedura egokiekin publizitate eremuko araudi aplikagarrian dauden arau, printzipio eta irizpide orokorrak ondo betetzen direla bermatzeko. Hauxe da araudia:

 • Ekainaren 11ko EHA/1718/2010 eta EHA/1717/2010 Aginduak, publizitatea arautzen eta kontrolatzen dutenak, 4. artikulua.
 • Espainiako Bankuaren ekainaren 26ko 4/2020 zirkularra, bere seigarren arauan.

BBVAren Komunikazio Publizitarioaren Politika Espainian.

Produktu egituratu bat da egitura bakar bat eratzen duten bi finantza-tresnen edo gehiagoren arteko uztarketa. Pakete bakar eta zatiezina da, interes-tasei lotutako produktu bat eta finantza-produktu eratorri bat edo gehiago elkartzetik sortua. Atal honetan, bonu egituratu bakoitzaren azken baldintzen dokumentazioa, alegia "Final Terms" izenez ezagutzen direnak, jartzen dizugu eskura, jaultzitzaileak guretzat erabilgarri jarri ondoren. Aipatu dokumentazioan xehetasunez azaltzen dira jaulkipen bakoitzaren ezaugarri eta baldintza partikular guztiak.

Joan Egituratutako Bonuen Dokumentaziora.

2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, Erresuma Batua Europar Batasunetik irtetearen ondorioz (Brexit):

- Herrialde horrekin euroan jaulkitako eta jasotako transferentziek Europako Esparru Ekonomikotik kanpoko komisio berberak izango dituzte.

- Erresuma Batura igorritako SEPA zordunketek zordunaren helbidea adierazi behar dute, agintari britainiarrek ezarritako eskakizuna delako. 

SEPA zordunketen jaulkitzaileak Erresuma Batura zordunketak igortzen dituenean, "zordunaren helbidea" eremua bete behar du, bestela zordunketa atzera botako da. Beste SEPA herrialde baterako gainerako SEPA zordunketei dagokienez, eremu hori derrigorrezkoa izan gabe jarraitzen du, lehen bezala.

- Erresuma Baturako egindako transferentziek agintzailearen helbidea adierazi behar dute, bestela transferentzia ezetsi litekeelako.

Kontratuaren informazioa

Kontsultatu egun indarrean dagoen eskuordetzadun zorroak (Banku Pribatua zorroak) diskrezionalki kudeatzeko zerbitzuaren kontratua. Kontratazio prozesuan zure datuekin pertsonalizatuta sortuko dugu.

Kontsultatu ondare-zorroen kudeaketa diskrezionaleko zerbitzuaren kontratua data honetan indarrean. Kontratazio prozesuan zure datuekin pertsonalizatuta sortuko dugu. 

Kontsultatu IICS funtsen BBVA Multiestrategia izeneko zorroaren kudeaketa diskrezionaleko zerbitzuaren kontratua. denominado Cartera BBVA Multiestrategia data honetan indarrean. Kontratazio prozesuan zure datuekin pertsonalizatuta sortuko dugu. 

Kontsultatu inbertsio alorreko (Banku Pribatua eta Ondareak zorroak) aholkularitza-zerbitzu ez independentearen kontratua eta inbertsio alorreko aholkularitza independentearen kontratua. Kontratazio prozesuan sortuko dugu, zure datuekin pertsonalizatuta.

Kontsultatu inbertsio zorroetako kudeaketa hautazko eta banakako globalaren kontratu mota eta inbertsio gaietako aholkularitzaren kontratuaren 2/2016 bertsioa, zeinari, jakinaren gainean egon zaitezen, besteak beste MiFID II araudia indarrean sartzearen ondoriozko kontratu aldaketak gehitu dizkiogun. Bertsio horiek ez dira BBVAk egun bere bezeroekin sinatzen dituenak.

Kontsultatu 02/2016 bertsioa, MiFID II Zorroen Kudeaketa Diskrezionaleko Kontratuaren eguneratzeekin.

Kontsultatu 02/2016 bertsioa, MiFID II Aholkularitza ez Independenteko Kontratuaren eguneratzeekin.

Zerbitzu telematikoen eta Internet bidezko bankuaren baldintzak.