Seguro de vida ao contratar unha hipoteca

Contámosche por que é recomendable ter un seguro de vida ao contratar unha hipoteca
Entre os requisitos máis habituais para a concesión dun préstamo hipotecario encóntrase a contratación dun seguro de vida por parte do titular da hipoteca. Aínda que non é obrigatorio, ter un seguro de vida é moi recomendable xa que no caso de falecemento ou incapacidade permanente total ou absoluta do titular, será o seguro, e non os herdeiros, quen se faga cargo de pagar á entidade bancaria o capital pendente do préstamo.
Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.

Existen seguros de vida asociados ao pagamento da hipoteca. Estes seguros contrátanse no mesmo momento no que se concede o préstamo hipotecario, aínda que non é obrigatorio facelo co banco que concede o financiamento. En función do tipo de pagamento da prima que escollésemos podemos encontrar diferentes modalidades de seguro de vida:

  • Pagamento de capital constante: págase a mesma prima ao longo de toda a vida da hipoteca e, en caso de falecemento, o seguro cubriría o pagamento da hipoteca ao tempo que quedará un capital adicional que se pagará aos beneficiarios designados polo titular.
  • Pagamento en función do capital pendente: a prima do seguro de vida vaise reducindo conforme se vai amortizando o préstamo hipotecario. O seguro extínguese tras o pagamento da última cota mensual da hipoteca.
  • Pagamento dunha prima única: realízase o pagamento total do custo do seguro no momento inicial. Algúns bancos ofrecen incluír dentro do préstamo hipotecario o pagamento desta prima.

Seguros de vida hipotecarios: protexe a familia

Á hora de contratar un seguro de vida, hai un factor importante que debe ser tido conta: a protección da familia ante imprevistos futuros, tendo en conta que a vivenda pode ser de carácter familiar.

Neste caso, dependerá do beneficiario que asignases, xa que se poden escoller familiares directos, a parella ou terceiros. Se o titular falece, a compañía aseguradora pagará o capital pendente á data de falecemento. Se non se contratou un seguro de vida, os herdeiros deberán optar por unha destas tres alternativas:

  • Rexeitar completamente a herdanza e, polo tanto, non ser propietarios do inmoble hipotecado.
  • Aceptar a herdanza a beneficio de inventario. Permite aos herdeiros recibir os bens hereditarios e responder perante as débedas do falecido con eses mesmos bens e sen necesidade de expor os bens propios.
  • Aceptar a herdanza e responder ás débedas hipotecarias que comporta.

Se a hipoteca contaba con dous titulares, a débeda dividirase ao 50 % entre o titular restante e os herdeiros; se estes rexeitan a herdanza, será o titular restante o que deba asumir o pagamento da hipoteca de maneira íntegra.

Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

En caso de cancelación anticipada do préstamo

Se o cliente decide pagar o seu préstamo hipotecario de maneira anticipada, pódense dar dúas situacións. Unha, se o titular decide cancelar o seguro, recibirá parte da prima do seu seguro non consumida. Outra, o seguro de vida pode continuar vixente pasando a ser beneficiario quen designe o cliente e, se non o fixer, os seus herdeiros.

Pódese dar de baixa un seguro de vida contratado cunha hipoteca?

É posible cancelar o seguro de vida se transcorreu máis dun ano e se avisa cun mes de antelación. Tan só é necesario notificalo á aseguradora.

Outra opción é anular o seguro de vida dentro dos 30 primeiros días posteriores á contratación e, como no anterior caso, tan só hai que llo facer saber á compañía aseguradora, aínda que a aseguradora cobrará a prima pola parte proporcional do tempo en que o seguro estivese vixente.

CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
  • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
  • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

  • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.