Que é a pensión non contributiva?

Coñece a forma de garantir uns ingresos mínimos a aquelas persoas en situación de urxencia económica que non cotizasen o mínimo necesario

Unha das funcións do Estado é a de garantir que todos os seus cidadáns, chegado o momento da xubilación ou se se encontran nunha circunstancia de urxencia económica por diferentes motivos, reciban uns ingresos que lles permitan afrontar os compromisos económicos mínimos para vivir. Para poder levar a cabo isto, proporciónanse diferentes tipos de pensións. A contía e duración destas axudas está determinada polas circunstancias causantes da necesidade e polo período de cotización á Seguridade Social do beneficiario ou, en caso de orfandade, do seu proxenitor. Agora ben, que ocorre coas persoas que, por calquera motivo, non puideron cotizar o mínimo para recibir unha prestación? Para que estas tampouco se enfronten a situacións de necesidade, existe a pensión non contributiva.

Ademais da compensación monetaria, a pensión non contributiva garante tamén para os seus beneficiarios asistencia médico-farmacéutica gratuíta e servizos sociais complementarios. Atendendo á causa que provoca a situación de necesidade, diferéncianse dous tipos de pensións non contributivas: de invalidez e de xubilación.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

As pensións non contributivas son relativamente recentes en España. A Lei 26/1990, do 20 de decembro, pola que se establecen na Seguridade Social prestacións non contributivas para os cidadáns en estado de necesidade, aínda que non cotizasen nunca ao sistema, ou non o fixesen o tempo suficiente para causar dereito a pensións contributivas, integrouse no vixente texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social de 1994, e só sufriu puntuais modificacións para compatibilizar o percibo íntegro da pensión coa tenza de certas rendas persoais, para compatibilizar o percibo da pensión de invalidez, con rendas derivadas do traballo, ou para que o recoñecemento de prestacións por dependencia non interferise na contía que se percibirá por estas pensións.

A xestión e o recoñecemento do dereito a percibir unha das dúas pensións non contributivas é competencia das comunidades autónomas, xa que están transferidas a estas as funcións e os servizos do Instituto de Maiores e Servizos Sociais (Imserso). Se o beneficiario reside en Ceuta ou Melilla, o encargado de estudar a solicitude para recibir a prestación será o propio Imserso. Agora ben, aínda que son de competencia autonómica, as contías que se teñen que percibir están reguladas por lei e son iguais en todo o territorio nacional, xa que se financian con cargos ao orzamento do Estado mediante transferencias ao orzamento da Seguridade Social.

Requisitos para ser beneficiario dunha pensión non contributiva

Para poder percibir unha pensión non contributiva, xa sexa por invalidez ou por xubilación, existe un requisito básico, fundamental e xeral: carecer de ingresos suficientes. Enténdese que existe unha carencia económica, en 2017, cando as rendas ou ingresos anuais son inferiores a 5.164,60 €.

Agora ben, se a renda anual é inferior á cifra mencionada, pero existe unha convivencia no mesmo domicilio con algún familiar, só se poderá percibir unha pensión non contributiva se a suma de todas as rendas anuais de todos os membros da Unidade Económica de Convivencia é inferior ás seguintes contías:

 • Se se convive co cónxuxe e/ou parentes consanguíneos de segundo grao:
  • Dous conviventes: 8.779,82 €.
  • Tres conviventes: 12.395,04 €.
  • Catro conviventes en diante: 16.010,26 €.
 • Se entre os parentes consanguíneos cos que se vive está algún dos pais ou os fillos:
  • Dous conviventes: 21.949,55 €.
  • Tres conviventes: 30.987,60 €.
  • Catro conviventes en diante: 40.025,65 €.
 • Ademais do requisito baseado na renda, existe unha serie de peticións concretas e diferentes en función de se se solicita unha pensión non contributiva de xubilación ou unha pensión non contributiva de invalidez.
 • Requisitos para percibir unha pensión non contributiva de xubilación:
  • Ter máis de 65 anos de idade no momento da solicitude.
  • Residir en territorio español no momento da solicitude e, ademais que se residise durante 10 anos no período comprendido entre os 16 anos de idade e a data de devindicación da pensión. Deses 10 anos, dous teñen que ser consecutivos e inmediatamente anteriores á data de solicitude da pensión.
 • Requisitos para percibir unha pensión non contributiva de invalidez:
  • Ter entre 18 e 65 anos no momento da solicitude.
  • Residir en territorio español no momento da solicitude e que se residise durante un período de cinco anos, dos que dous teñen que ser consecutivos e inmediatamente anteriores á data de solicitude.
  • Ter un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 %.

Contía da pensión non contributiva

A cantidade monetaria que se recibe por algunha das dúas pensións non contributivas calcúlase en función da renda persoal ou das da Unidade Económica de Convivencia. Pero sempre entre un rango que vai dos 5.164,60 € anuais de máxima aos 1.291,15 € (25% do tope máximo) anuais de mínima. Deste xeito, a contía básica da pensión non contributiva íntegra supón un ingreso de 368,90 € mensuais, mentres que, se polo nivel de renda corresponde só a pensión mínima, a contía básica será de 92,23 € mensuais.

Ademais, os pensionistas de invalidez non contributiva que presenten un grao de discapacidade igual ou superior ao 75 %, e acrediten a necesidade doutra persoa para poder desenvolver as actividades esenciais de seu día a día, percibirán un complemento do 50 % da pensión básica máxima. Desta forma a contía básica sería de 7.746,90 € anuais e 553,35 € mensuais.

Agora ben, se dentro dunha mesma familia conviven dous ou máis beneficiarios dunha pensión non contributiva, a contía máxima que poderá percibir cada un diminúe da seguinte forma:

 • Dous beneficiarios: 4.389,91 € anuais e 313,57 € mensuais.
 • Tres beneficiarios: 4.131,68 € anuais e 295,12 € mensuais.
 • Catro beneficiarios: 4.002,57 € anuais e 285,90 € mensuais.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Garante a túa viabilidade económica cun plan de pensións BBVA

Unha das túas grandes inquietudes é non cotizar o suficiente cando chegue o momento da túa xubilación para percibir unha pensión da Seguridade Social? Cres que só coa achega dunha pensión non contributiva non poderías manter o teu nivel de vida? Entón podes recorrer a un plan de pensións BBVA.

Ao entrares en bbva.es poderaste informar do plan de pensións máis adecuado para ti en función da túa idade e do teu perfil como investidor. O BBVA conta cun amplo catálogo de plans de pensións; entre eles seguro que atoparás un que se adapte ás túas características e necesidades. En moi pouco tempo poderás solicitar un instrumento coa garantía do BBVA e co que asegurarás a túa pensión de xubilación.

Ademais, tendo en conta que un dos motivos previstos pola lei para rescatar o fondo dun plan de pensións é a continxencia de incapacidade laboral, tamén un plan de pensións BBVA supón, do mesmo xeito que unha pensión non contributiva, unha fonte de ingresos neste caso de necesidade.

A miña xubilación A miña xubilación
Coa colaboración do Instituto BBVA de PENSIÓNS:
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?