Què és la pensió no contributiva?

Assabenta't de la manera de garantir uns ingressos mínims a les persones en situació d'urgència econòmica que no hagin cotitzat el mínim necessari

Una de les funcions de l'Estat és garantir que tots els ciutadans, quan arriba el moment de la jubilació o si estan en una circumstància d'urgència econòmica per diversos motius, rebin uns ingressos que els permetin afrontar els compromisos econòmics mínims per viure. Per poder dur-ho a terme, es proporcionen diversos tipus de pensions. La quantia i durada d'aquestes ajudes està determinada per les circumstàncies causants de la necessitat i pel període de cotització a la Seguretat Social del beneficiari o, en cas d'orfandat, del seu progenitor. Ara bé, què passa amb les persones que, per qualsevol motiu, no han pogut cotitzar el mínim per rebre una prestació? Perquè aquestes persones tampoc no s'enfrontin a situacions de necessitat, hi ha la pensió no contributiva.

A més de la compensació monetària, la pensió no contributiva també garanteix assistència medicofarmacèutica gratuïta i serveis socials complementaris per als seus beneficiaris. Tenint en compte els motius que provoquen la situació de necessitat, es diferencien dos tipus de pensions no contributives: d'invalidesa i de jubilació.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Les pensions no contributives són relativament recents a Espanya. La Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen a la Seguretat Social prestacions no contributives per als ciutadans en estat de necessitat, encara que no hagin cotitzat mai al sistema o no ho hagin fet prou temps per tenir dret a pensions contributives, es va integrar en el text refós vigent de la Llei general de la Seguretat Social de 1994, i només hi ha hagut modificacions puntuals, per compatibilitzar la percepció íntegra de la pensió amb la tinença de certes rendes personals, per compatibilitzar la percepció de la pensió d'invalidesa, amb rendes derivades del treball, o perquè el reconeixement de prestacions per dependència no interferís en la quantia d'aquestes pensions.

La gestió i el reconeixement del dret a percebre una de les dues pensions no contributives és competència de les comunitats autònomes, que governen les funcions i els serveis de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO). Si el beneficiari és resident de Ceuta o Melilla, l'encarregat d'estudiar la sol·licitud per rebre la prestació serà el mateix IMSERSO. Ara bé, encara que són de competència autonòmica, les quanties que s'han de percebre estan regulades per llei i són iguals a tot el territori nacional, ja que es financen amb càrrecs al pressupost de l'Estat mitjançant transferències al pressupost de la Seguretat Social.

Requisits per ser beneficiari d'una pensió no contributiva

Per poder percebre una pensió no contributiva, ja sigui per invalidesa o per jubilació, hi ha un requisit bàsic, fonamental i general: no tenir prou ingressos. S'entén que hi ha una carència econòmica, el 2017, quan les rendes o ingressos anuals són inferiors a 5.164,60 €.

Ara bé, si la renda anual és inferior a la xifra esmentada però hi ha una convivència en el mateix domicili amb algun familiar, només es pot percebre una pensió no contributiva si la suma de totes les rendes anuals de tots els membres de la unitat econòmica de convivència és inferior a les quanties següents:

 • Si es conviu amb el cònjuge i/o parents consanguinis de segon grau:
  • Dos convivents: 8.779,82 €.
  • Tres convivents: 12.395,04 €.
  • Quatre o més convivents: 16.010,26 €.
 • Si entre els parents consanguinis amb qui es viu hi ha algun dels progenitors o fills:
  • Dos convivents: 21.949,55 €.
  • Tres convivents: 30.987,60 €.
  • Quatre o més convivents: 40.025,65 €.
 • A més del requisit basat en la renda, hi ha una sèrie de peticions concretes i diferents en funció de si se sol·licita una pensió no contributiva de jubilació o una pensió no contributiva d'invalidesa.
 • Requisits per percebre una pensió no contributiva de jubilació:
  • Tenir més de 65 anys d'edat en el moment de la sol·licitud.
  • Residir en territori espanyol en el moment de la sol·licitud i, a més haver-ho fet durant 10 anys durant el període comprès entre els 16 anys i la data de meritació de la pensió. D'aquests 10 anys, dos han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de sol·licitud de la pensió.
 • Requisits per percebre una pensió no contributiva d'invalidesa:
  • Tenir entre 18 i 65 anys en el moment de la sol·licitud.
  • Residir en territori espanyol en el moment de la sol·licitud, i haver-ho fet durant un període de cinc anys, dos dels quals han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de sol·licitud.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Quantia de la pensió no contributiva

La quantitat monetària que es rep per alguna de les dues pensions no contributives es calcula en funció de la renda personal o de les de la Unitat Econòmica de Convivència. Tot i això, sempre dins d'un rang que va dels 5.164,60 € anuals de màxima als 1.291,15 € (25% del límit màxim) anuals de mínima. Així, la quantia bàsica de la pensió no contributiva íntegra suposa un ingrés de 368,90 € mensuals, mentre que, si pel nivell de renda només correspon la pensió mínima, la quantia bàsica serà de 92,23 € mensuals.

A més, els pensionistes d'invalidesa no contributiva que presentin un grau de discapacitat igual o superior al 75% i acreditin la necessitat d'una altra persona per poder desenvolupar les seves activitats diàries, percebran un complement del 50% de la pensió bàsica màxima. D'aquesta manera, la quantia bàsica seria de 7.746,90 € anuals i 553,35 € mensuals.

Ara bé, si dins d'una mateixa família conviuen dos o més beneficiaris d'una pensió no contributiva, la quantia màxima que pot percebre cadascun disminueix de la manera següent:

 • Dos beneficiaris: 4.389,91 € anuals i 313,57 € mensuals.
 • Tres beneficiaris: 4.131,68 € anuals i 295,12 € mensuals.
 • Quatre beneficiaris: 4.002,57 € anuals i 285,90 € mensuals.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Garanteix la teva viabilitat econòmica amb un pla de pensions de BBVA

Una de les teves grans inquietuds és no haver cotitzat prou quan arribi el moment de la jubilació per percebre una pensió de la Seguretat Social? Creus que només amb l'aportació d'una pensió no contributiva no podries mantenir el teu nivell de vida? Llavors pots recórrer a un pla de pensions BBVA.

Entrant a bbva.es podràs informar-te del pla de pensions més adequat per a tu en funció del teu rang d'edat i del teu perfil com a inversor. BBVA té un ampli catàleg de plans de pensions, entre els quals segur que en trobaràs un que s'adapti a les teves característiques i necessitats. En molt poc temps podràs sol·licitar un instrument amb la garantia de BBVA i amb el qual t'asseguraràs la pensió de jubilació.

A més, com que un dels motius que estableix la llei per rescatar el fons d'un pla de pensions és la contingència d'incapacitat laboral, un pla de pensions de BBVA també suposa, igual que una pensió no contributiva, una font d'ingressos en aquest cas de necessitat.

Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?