Como funciona a xubilación anticipada para os funcionarios

Coñece os requisitos necesarios para xubilarse anticipadamente como traballador do Estado

Tras anos de duro traballo e esforzo, a xubilación supón unha merecida recompensa. Neste caso, imos explicar a xubilación anticipada dos autónomos. De acordo coa lexislación, para acceder a este dereito, independentemente do sector ao que pertenzamos, debemos contar coa idade estipulada. Por veces, porén, tamén existe a posibilidade de gozar da xubilación de forma anticipada se cumprimos unha serie de requisitos. Estes son xerais para todos os traballadores, aínda que nalgúns casos hai excepcións que fan que este proceso funcione de maneira lixeiramente diferente debido a determinadas circunstancias.

Como norma xeral, para poder acceder á xubilación hai que ter a idade requirida no ano da xubilación. A devandita idade incrementouse recentemente e seguirá incrementándose ata 2027, cando haberá que contar con 67 anos para xubilarse, agás quen acredite polo menos 38 anos e medio de cotizacións, que poderá xubilarse desde os 65 anos sen penalización. Así mesmo, débese cotizar durante un mínimo de 15 anos, dos que polo menos 2 deben pertencer aos 15 anos inmediatamente anteriores ao momento da xubilación.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Xubilación anticipada de funcionarios por cesamento voluntario no Réxime Xeral


A xubilación anticipada permite acceder ás vantaxes deste dereito antes de contar coa idade estipulada. Non obstante, para iso hai que cumprir os seguintes requisitos:

 • Idade inferior en dous anos (como máximo) á esixida no momento da xubilación.
 • Cotizar durante 35 anos ou máis.
 • Polo menos dous anos deberán estar cotizados dentro dos 15 inmediatamente anteriores ao momento da solicitude.
 • Encontrarse en situación de alta ou asimilada á alta na Seguridade Social.

O caso particular dos funcionarios

A situación dos funcionarios vén marcada pola reforma das pensións que se levou a cabo en 2011. Ese ano trouxo consigo a creación de dous grupos de pensionistas para os empregados públicos, o que influíu de maneira directa na idade de xubilación e na contía da pensión obtida.

 • Funcionarios antes do 1 de xaneiro de 2011: quedan incluídos no Réxime Especial das Clases Pasivas e poden solicitar a xubilación aos 65 anos, coa excepción dos profesores universitarios, maxistrados, xuíces, fiscais, secretarios xudiciais e rexistradores da propiedade, cuxa vida laboral se prolonga ata os 70 anos.
 • Funcionarios despois do 1 de xaneiro de 2011: pertencen ao Réxime Xeral da Seguridade Social e a idade de xubilación increméntase de forma progresiva, o que suporá a obriga de contar con 67 anos para xubilarse en 2027.

Iso si, en calquera dos dous grupos será necesario cotizar durante polo menos 15 anos para poder recibir a pensión de xubilación.

Que diferenzas hai na xubilación anticipada para os funcionarios?

De novo, as excepcións veñen determinadas pola creación de dous grupos de traballadores públicos en 2011 tras a devandita reforma das pensións: aqueles incluídos nas clases pasivas teñen dereito a xubilarse aos 60, sempre que traballasen para o Estado durante polo menos 30 anos. Ademais, non se ve penalizada a pensión por xubilarse anticipadamente.

Algo importante que tamén hai que ter en conta é o suposto de ter que computar cotizacións a outros réximes de protección social para poder completar eses 30 anos esixidos. En virtude do Real decreto 691/1991, do 12 de abril, é necesario que “os últimos cinco anos de servizos computables para a determinación da pensión de xubilación estean cubertos no Réxime de Clases Pasivas do Estado”.

Esta norma, que se ampliou coa Lei de orzamentos de 2014, tamén se aplica cando teñan que computarse períodos de seguro, residencia ou asimilados cubertos fóra de España derivados da aplicación de convenios bilaterais ou de regulamentos comunitarios de coordinación dos sistemas de seguridade social, non sendo que, se se levase a cabo en España, supuxesen a inclusión obrigatoria no Réxime de Clases Pasivas.

Pola súa banda, os profesores universitarios, maxistrados, xuíces, fiscais, secretarios xudiciais e rexistradores da propiedade poderán acceder á xubilación anticipada con 65 anos. Así mesmo, os traballadores das Cortes Xerais poderán xubilarse cando cumpran 60 anos ou teñan recoñecidos 35 anos de servizos efectivos ao Estado.

Pola contra, no grupo de funcionarios incluídos no Réxime da Seguridade Social, o proceso de xubilación funciona de igual xeito que no caso do resto de traballadores, como vimos no epígrafe anterior. É dicir, deben ter, como máximo, dous anos menos que a idade esixida no momento da xubilación e que cotizasen durante polo menos 35 anos. Neste caso, o coeficiente redutor sobre a pensión por anticipación si se aplica.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

O cálculo da pensión de xubilación, anticipada ou non, para os funcionarios depende, como para calquera traballador, dos anos cotizados, aínda que tamén do corpo para o que traballaron e da súa categoría. Para determinar unha cantidade, no caso das clases pasivas, utilízanse os chamados “haberes reguladores”, as bases para calcular a contía da pensión. Son establecidos polo Estado nos Orzamentos Xerais e aplícaselles unha porcentaxe de acordo cos anos traballados que vai desde o 1,24 % (un ano) ata o 100 % (35 anos ou máis). Cando se trata do Réxime da Seguridade Social, aplícase a base reguladora, como ocorre co resto dos traballadores. Alcanzarase o 100 % desta base cando se coticen polo menos 35 anos e medio (37 anos desde 2027), pero hai que ter en conta que posteriormente se aplicará un coeficiente redutor por cada trimestre ou fracción de trimestre de anticipación con respecto á idade ordinaria.

Tendo en conta todas as circunstancias que poden afectar ao valor da pensión, tamén para un funcionario pode ser un plan de pensións a ferramenta ideal para garantir o seu futuro. Os beneficios que xera este produto financeiro supoñen un importante valor engadido que sumar á pensión de xubilación cando conclúe a vida laboral. Podes consultar todos os plans de pensións que ofrece o BBVA en bbva.es. Existe unha ampla variedade de opcións para adaptarse ao perfil de cada investidor, polo que non che será difícil atopar o máis axeitado para ti.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?