Que é unha EPSV?

Explicámosche en que consisten as entidades de previsión social voluntaria (EPSV)

As entidades de previsión social voluntaria (EPSV) axudan a crear un sistema de aforro que incremente os ingresos para a xubilación. Teñen como obxectivo complementar os ingresos que se perciben unha vez chegada a idade de xubilación co fin de manter o nivel de vida. Permiten que o socio equilibre os ingresos da súa época activa e pasiva (normalmente máis baixos), ademais das continxencias de falecemento, invalidez, enfermidade grave ou desemprego de longa duración.

Están promovidas por unha entidade financeira para que os seus clientes poidan constituír un sistema aforro. Calquera persoa física pode ser socia dunha EPSV e constituír o seu aforro mediante achegas periódicas ou extraordinarias.

Ademais das continxencias comentadas, existe a posibilidade de rescatala ao alcanzar unha antigüidade de 10 anos. Non obstante, cada regulamento regulará as continxencias cubertas concretas.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Vantaxes

 • Aforro fiscal: as achegas a unha EPSV reducen a base impoñible do IRPF.
 • Liberdade de modificación: posibilidade de establecer unha EPSV con total liberdade no referente a importe e periodicidade.
 • Investimento "á medida": no BBVA existe unha gran variedade de plans de pensións individuais que se adaptan a cada perfil, desde produtos monetarios e de renda fixa a plans mixtos, de renda variable e garantidos.
 • Liberdade de mobilidade, sen ningún custo, entre os diferentes plans de previsión integrados na EPSV, ben para acomodarse en cada momento ao perfil de risco ou ben para protexerse ante situacións cambiantes de mercado.
 • Liquidez inmediata (contémplase no Regulamento de cada plan de previsión) á hora de realizar as prestacións e/ou rescates dos teus plans de previsión debido a unha das continxencias.
 • Dispoñibilidade de toda a rede de oficinas do BBVA para a súa operativa diaria, tanto de achegas, prestacións como de información financeira / fiscal dos teus plans.

Redución fiscal

Fai a túa achega e así poderás aforrar ata un 45 % na túa próxima declaración da renda1. Conseguirás importantes beneficios.

Por exemplo: Se realizas unha achega de 4.000 € ao teu plan, poderías aforrar 1.800 € na túa próxima declaración da renda.

Acude á túa oficina máis próxima e solicita información acerca dos plans de previsión Norprensión que máis che poden interesar.

Residencia fiscal no País Vasco

As achegas realizadas a plans de pensións, a EPSV e a outros sistemas de previsión social poderán ser obxecto de redución na base impoñible xeral2 cos seguintes límites individuais por partícipe:
Redución B.I. xeral Áraba, Bizkaia, Guipuzkoa
Redución B.I. xeral
Achegas propias
Áraba, Bizkaia, Guipuzkoa
5.000 €
Redución B.I. xeral
Contribucións empresa
Áraba, Bizkaia, Guipuzkoa
8.000 €
Redución B.I. xeral
Límite conxunto de reducións
Áraba, Bizkaia, Guipuzkoa
12.000 €

As achegas que non se puidesen reducir por exceder dos límites anteriores ou por insuficiencia da base impoñible xeral poderanse trasladar aos cinco exercicios seguintes, sempre que non se encontre en situación de xubilación. Para estes últimos, excepcionalmente, existe un período transitorio en 2014 en que se poden reducir os excesos dos exercicios 2009-2010-2011-2012-2013.

Non se permite redución das achegas realizadas a sistemas de previsión social a partir do período seguinte a aquel en que o socio se encontre en situación de xubilación.

Respecto das achegas e contribucións que se realicen no mesmo exercicio en que se cobre unha prestación en forma de capital pola continxencia de xubilación ou por baixa voluntaria, a redución verase limitada ao importe das achegas realizadas no exercicio que se corresponda coas percepcións que se integren efectivamente na súa base impoñible (excepto para as achegas realizadas a EPSV de emprego, a favor do cónxuxe e a favor de discapacitados).

Báner central EPSV Báner central EPSV
EPSV adaptadas ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Achegas a favor de terceiras persoas

É posible realizar achegas a plans de previsión a favor dun terceiro, beneficiándose das vantaxes fiscais, non o titular do plan senón a persoa que realice as achegas.

Isto ocorre nos casos de:

Achegas a favor do cónxuxe
País Vasco
Achegas a favor do cónxuxe
Sen ingresos inferiores a
País Vasco
8.000 €/ano
Achegas a favor do cónxuxe
Límites de redución
País Vasco
2.400 €/ano
Achegas a favor de persoas con discapacidade
País Vasco
Achegas a favor de persoas con discapacidade
Achegas do discapacitado
País Vasco
24.250 €/ano
Achegas a favor de persoas con discapacidade
Achegas a favor do discapacitado
País Vasco
8.000 €/ano (persoa vinculada co discapacitado)
Achegas a favor de persoas con discapacidade
Total achegas incluídas as do discapacitado
País Vasco
24.250 €/ano

1 As achegas aos plans de previsión Norpensión son deducibles da base impoñible xeral do IRPF ata os límites establecidos na normativa fiscal, polo que o aforro indicado dependerá do tipo marxinal do socio.

2 Composta por: soldos, salarios, prestacións de sistemas de previsión social, rendementos derivados da propiedade intelectual, alugueiros, arrendamentos de inmobles que non sexan vivenda, premios.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?