Que é unha hipoteca mixta

Análise a fondo sobre as hipotecas mixtas: todo o que necesitas saber
Un préstamo hipotecario mixto é un tipo de hipoteca que combina o pagamento dunha cota mensual cun tipo de xuro fixo durante os primeiros anos do préstamo, e no resto de anos ata o seu vencemento aplicarase un tipo de xuro variable. Durante os anos en que o préstamo hipotecario estea pactado a un tipo de xuro fixo, a cota mensual que hai que pagar será sempre a mesma. Para o resto do tempo aplicarase un tipo de xuro composto por un diferencial fixo sumado a un índice de referencia (o máis habitual é o euríbor), polo que as cotas mensuais subirán ou baixarán conforme se actualice o tipo de xuro (normalmente cada seis meses). Para efectos prácticos, este tipo de hipotecas funciona como unha hipoteca variable con algunhas condicións especiais.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Tipo de xuros

Un exemplo de préstamo hipotecario mixto sería un préstamo hipotecario a pagar en 30 anos no que, durante os 10 primeiros anos, se aplica un tipo fixo (a cota mensual a pagar non varía) e, durante os 20 anos restantes, un tipo de xuro variable en función do euríbor.

Que é unha hipoteca?

A hipoteca é un dereito que vincula a propiedade dun ben para garantir o cumprimento dunha obriga. Ao solicitar un préstamo a un banco, é posible que o banco pida como requisito constituír unha hipoteca. Falamos entón de préstamo hipotecario, denominado coloquialmente como “hipoteca”. O máis común é pedir un préstamo hipotecario para financiar a compra dunha vivenda, vinculando como garantía o propio inmoble.

O prestameiro (quen recibe o diñeiro) comprométese, mediante a sinatura dun contrato, a devolver a cantidade prestada máis o importe correspondente aos xuros, en cotas mensuais e durante un prazo de tempo determinado. En calquera préstamo hipotecario existe a garantía dos prestameiros e a garantía do inmoble, é dicir, que se non se atenden os pagamentos da débeda, a entidade de crédito poderá executar a vivenda.

Tipos de préstamos hipotecarios

Segundo o tipo de xuro que se aplique á hipoteca, pódense distinguir principalmente tres tipos de préstamos hipotecarios:

- Hipoteca variable.

- Hipoteca fixa.

- Hipoteca mixta.

Unha hipoteca mixta combina o funcionamento dunha hipoteca fixa e unha hipoteca variable (aínda que en realidade sexa practicamente variable). Durante os primeiros anos do prazo do préstamo aplícase o tipo de xuro conforme ao funcionamento da hipoteca fixa e durante o resto do prazo o tipo de xuro aplícase de acordo co funcionamento dunha hipoteca variable. Para coñecer ben o funcionamento dunha hipoteca mixta hai que coñecer os detalles destoutros dous tipos de hipotecas.

Unha hipoteca fixa é un tipo préstamo hipotecario no que se aplica o mesmo tipo de xuro durante a vida do préstamo. O tipo de xuro non está suxeito a ningún índice de referencia (euríbor). Polo tanto, o tipo de xuro non varía, e a cota mensual que hai que pagar é sempre a mesma durante toda a hipoteca, aínda que os tipos de xuro do mercado suban ou baixen.

Unha hipoteca variable é un préstamo hipotecario no que o importe das cotas mensuais que hai que pagar subirán ou baixarán segundo o faga un índice de referencia (o máis habitual é que este índice sexa o euríbor). O tipo de xuro que se aplica á hipoteca está composto polo valor do euríbor máis un diferencial fixo. Isto fai que cando suba o euríbor aumente a cota mensual que hai que pagar, e que cando baixe tamén o fará o importe da cota mensual. O máis común é que se acorde a actualización do importe das cotas mensuais cada seis meses co último valor do euríbor. Deste xeito págase a mesma cota durante seis meses ata a súa revisión.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Tipo de xuros

O tipo de xuro que se aplica a un préstamo represéntase co TIN e coa TAE.

TIN (tipo de xuro nominal): é unha porcentaxe fixa que se aplica á cantidade prestada e que determina a cota que se debe pagar á entidade financeira. Non reflicte os gastos e comisións do préstamo. Nunha hipoteca fixa o TIN non varía durante toda a vida do préstamo. Nunha hipoteca variable o TIN componse do valor do euríbor máis un diferencial fixo, o que fai que o seu valor suba ou baixe en función do euríbor.

TAE (taxa anual equivalente ou taxa anual efectiva): tipo de xuro que indica o custo ou rendemento efectivo dun produto financeiro. A TAE calcúlase de acordo a unha fórmula matemática normalizada que ten en conta o tipo de xuro nominal da operación, a frecuencia dos pagamentos (mensuais, trimestrais, etc.), as comisións bancarias e algúns gastos da operación. A TAE serve para comparar as ofertas de hipotecas entre diferentes entidades bancarias.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.