Què és una hipoteca mixta

Anàlisi a fons sobre les hipoteques mixtes: tot el que necessites saber
Un préstec hipotecari mixt és un tipus d'hipoteca que combina el pagament d'una quota mensual a tipus d'interès fix durant els primers anys del préstec, i la resta d'anys fins al seu venciment s'aplicarà un tipus d'interès variable. Durant els anys en què el préstec hipotecari estigui pactat a un tipus d'interès fix, la quota mensual que es pagarà serà sempre la mateixa. Per a la resta de temps s'aplicarà un tipus d'interès compost per un diferencial fix sumat a un índex de referència (el més habitual és l'euríbor), per la qual cosa les quotes mensuals pujaran o baixaran segons s'actualitzi el tipus d'interès (normalment cada sis mesos). A efectes pràctics, aquest tipus d'hipoteques funcionen com una hipoteca variable amb algunes condicions especials.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Tipus d'interès

Un exemple de préstec hipotecari mixt seria un préstec hipotecari a pagar en 30 anys, en què durant els 10 primers anys s'aplica un tipus fix (la quota mensual a pagar no varia) i durant els 20 anys restants s'aplica un tipus d'interès variable en funció de l'euríbor.

Què és una hipoteca?

La hipoteca és un dret que vincula la propietat d'un bé per garantir el compliment d'una obligació. En sol·licitar un préstec a un banc, és possible que el banc demani com a requisit constituir una hipoteca. Parlem llavors de préstec hipotecari, denominat col·loquialment com a “hipoteca”. El més comú és demanar un préstec hipotecari per finançar la compra d'un habitatge, vinculant com a garantia el mateix immoble.

El prestatari (qui rep els diners) es compromet, mitjançant la signatura d'un contracte, a retornar la quantitat prestada més l'import corresponent als interessos en quotes mensuals i durant un termini de temps determinat. En qualsevol préstec hipotecari hi ha la garantia dels prestataris i la garantia de l'immoble, és a dir, que si no s'atenen els pagaments del deute, l'entitat de crèdit pot executar l'habitatge.

Tipus de préstecs hipotecaris

Segons el tipus d'interès que s'apliqui a la hipoteca, es poden distingir principalment tres tipus de préstecs hipotecaris:

- Hipoteca variable.

- Hipoteca fixa.

- Hipoteca mixta.

Una hipoteca mixta combina el funcionament d'una hipoteca fixa i una hipoteca variable (tot i que en realitat sigui pràcticament variable). Durant els primers anys del termini del préstec, s'aplica el tipus d'interès de conformitat amb el funcionament de la hipoteca fixa i durant la resta del termini, el tipus d'interès s'aplica d'acord amb el funcionament d'una hipoteca variable. Per conèixer bé el funcionament d'una hipoteca mixta cal conèixer els detalls d'aquests altres dos tipus d'hipoteques.

Una hipoteca fixa és un tipus de préstec hipotecari en què s'aplica el mateix tipus d'interès durant la vida del préstec. El tipus d'interès no està subjecte a cap índex de referència (euríbor). Per tant, el tipus d'interès no varia i la quota mensual que es paga és sempre la mateixa durant tota la hipoteca, encara que els tipus d'interès del mercat pugin o baixin.

Una hipoteca variable és un préstec hipotecari en què l'import de les quotes mensuals a pagar pujarà o baixarà segons ho faci un índex de referència (el més habitual és que aquest índex sigui l'EURIBOR). El tipus d'interès que s'aplica a la hipoteca està compost pel valor de l'euríbor més un diferencial fix. Això fa que, quan puja l'euríbor, augmenta la quota mensual que cal pagar i quan baixa, també ho fa l'import de la quota mensual. El més comú és que s'acordi l'actualització de l'import de les quotes mensuals cada sis mesos amb l'últim valor de l'euríbor. D'aquesta manera, es paga la mateixa quota durant sis mesos fins a la seva revisió.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Tipus d'interès

El tipus d'interès que s'aplica a un préstec es representa amb el TIN i amb la TAE.

TIN (tipus d'interès nominal): és un percentatge fix que s'aplica a la quantitat prestada i que determina la quota que s'ha de pagar a l'entitat financera. No reflecteix les despeses ni les comissions del préstec. En una hipoteca fixa, el TIN no varia durant tota la vida del préstec. En una hipoteca variable, el TIN consta del valor de l'euríbor més un diferencial fix, cosa que fa que el seu valor pugi o baixi segons l'euríbor.

TAE (Taxa Anual Equivalent o Taxa Anual Efectiva): tipus d'interès que indica el cost o rendiment efectiu d'un producte financer. La TAE es calcula d'acord amb una fórmula matemàtica normalitzada que té en compte el tipus d'interès nominal de l'operació, la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, etc.), les comissions bancàries i algunes despeses de l'operació. La TAE serveix per comparar les ofertes d'hipoteques entre diferents entitats bancàries.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.