Que é o período de carencia dunha hipoteca

Explicámosche en que consiste este período de carencia e como se pode solicitar
O período de carencia dunha hipoteca é un período durante o cal se concede a posibilidade de pagar unha cota mensual máis reducida. Durante este tempo páganse unicamente os xuros ou mesmo se adía o pagamento total das cotas. Este período de carencia podería ser concedido polo banco en situacións nas que, para poder afrontar os pagamentos futuros da hipoteca, considerase conveniente a redución ou o adiamento das cotas de maneira temporal. Un período de carencia debe ser solicitado ao banco, o cal estudará cada situación persoal.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

O período de carencia pode ir desde varios meses ata máis de 5 anos, dependendo das condicións do préstamo hipotecario contratado e do que nos ofreza a nosa entidade bancaria. No caso de conseguir pagar só os xuros mensuais, a cota poderíase reducir en aproximadamente un 50%, dependendo de cada caso.

O mercado hipotecario é moi amplo e é difícil establecer estándares no referente a condicións das carencias: algunhas entidades bancarias poden ofrecer só uns meses de carencia, outras máis de 5 anos ou, directamente, non darlle esta opción ao cliente.

 

Canto custa unha carencia hipotecaria?

Para explicar mellor como funciona unha carencia hipotecaria podemos recorrer ao seguinte exemplo: préstamo hipotecario de 120.000 € a 20 anos, cun tipo de xuro de euríbor +1,25 % (TAE variable do 2 %) e unha cota mensual de 564,65 €. Se solicitamos un período de carencia parcial de 24 meses ao noso banco, pasariamos a pagar 123,70 € ao mes, o que supón unha redución na nosa cota de case o 79 %. Tras este período de préstamo con carencia, as restantes cotas mensuais serán de 619,98 € —sempre que non cambie o tipo de xuro—, un 9 % máis que a cota orixinal antes da carencia.

Solicitar un período de carencia no noso préstamo hipotecario encarece o prezo final da hipoteca. Aínda que é certo que durante o período de carencia a cota mensual se reduce de maneira considerable, ao volver ás condicións orixinais da hipoteca deberase aboar unha cantidade mensual superior á que se tiña orixinalmente. É dicir, como durante o período de carencia tan só se amortizou o xuro do préstamo hipotecario, ao regresar ás condicións normais páganse máis xuros por ser o capital pendente máis alto do que sería cunha amortización normal, sen carencia.

Ademais, ao pedir un período de carencia na hipoteca deberase facer unha novación da mesma; isto é, os termos nos que se concede a hipoteca terán que volver definirse. Isto comporta unha comisión na maioría dos bancos que adoita ir desde o 1% do capital pendente a partir dese momento, sempre cunha contía mínima que depende do banco.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Quen pode optar a un prazo de carencia da hipoteca

Se a nosa entidade bancaria contempla a opción de carencia da hipoteca, para optar a ela existen unha serie de condicións que se deben cumprir, entre as que se encontran a situación económica dos titulares do préstamo.

Deste xeito, o máis importante á hora de proporse solicitar un período de carencia da hipoteca é consultar co noso banco, que nos informará dos termos e condicións da mesma. Non se debe esquecer que é un recurso de alivio puntual para a economía familiar que ten as súas vantaxes e inconvenientes.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.