Tipos de fondos de investimento

Explicámosche que tipos de fondos de investimento existen e cales son as súas características
Saber cales son os fondos de investimento dispoñibles no mercado e como se clasifican pode resultar interesante á hora de tomar a decisión de investir o noso diñeiro nun fondo ou varios fondos de investimento. Con esta idea en mente, imos ir vendo os diferentes tipos de fondos de investimento que existen, cales son as súas características e que perfil de investidor é o máis axeitado para entrar neles. Para iso ímonos fixar, principalmente, na vocación investidora do fondo, é dicir, en que activos invisten. Comecemos.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Fondos de renda fixa

Os fondos de renda fixa son aqueles que invisten a maior parte do seu patrimonio en activos de renda fixa, sendo a evolución dos tipos de xuro o factor que máis influirá na evolución dos devanditos fondos. Canto menor é o prazo de vencemento dos activos nos que o fondo inviste, menor será o risco e polo tanto menor rendibilidade. E ao contrario, a maior prazo dos activos, maior risco asociado e maior rendibilidade potencial.

Estes fondos están especialmente indicados para investidores con perfil conservador, que estean dispostos a obter rendibilidades reducidas a cambio dunha maior tranquilidade, derivada do feito de asumir un menor risco.

Fondos de renda variable

Os fondos de renda variable invisten a maior parte do seu patrimonio en activos de renda variable (accións). Ao contrario do que ocorre cos fondos de renda fixa, os fondos de renda variable ofrecen rendibilidades potenciais maiores, tendo en conta que o risco é tamén maior.

Adóitanse establecer subcategorías dentro dos fondos de renda variable, segundo o mercado en que invisten (España, zona do euro, USA…), segundo os sectores en que invisten (tecnolóxico, financeiro…), ou en función doutras características dos valores en que invisten (tamaño da empresa…).

Polas súas características, os fondos de renda variable recoméndanse a un perfil de investidor decidido, xa que asumen maiores riscos durante o investimento, o que pode levar a posibles rendibilidades maiores.

Fondos de renda mixta

Os fondos de renda mixta diversifican o investimento, investindo parte do seu patrimonio en activos de renda fixa e parte en renda variable. Resulta especialmente importante coñecer estas proporcións, xa que isto determinará o risco asociado ao fondo e polo tanto a rendibilidade potencial.

Seguindo o anteriormente exposto, a maior porcentaxe investida en renda fixa, menor será o risco e menor a rendibilidade potencial, mentres que a maior porcentaxe investida en renda variable, maior será tamén o risco teórico e a posible rendibilidade que lle saquemos ao noso diñeiro.

Os fondos de renda mixta son produtos destinados a todo tipo de perfís de investidor, desde o máis conservador ao máis decidido, en función da porcentaxe que destinan a renda fixa e variable.

Fondos globais

Estes fondos non teñen definida de forma precisa a súa política de investimento. Por iso non encaixan nas categorías mencionadas anteriormente. Estes fondos teñen liberdade para non fixar de antemán as porcentaxes que invisten en renda fixa ou renda variable, a moeda en que están denominados os activos nos que invisten ou a distribución xeográfica do investimento.

Por todo isto, os fondos globais levan asociados altos niveis de risco.

 

Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Fondos garantidos

Estes fondos aseguran, a unha determinada data, a conservación do capital investido inicialmente. Porén, non todos garanten a obtención dunha rendibilidade adicional. Existen dous tipos de fondos garantidos:

  • Fondos garantidos de renda fixa. Estes fondos garanten o capital investido inicialmente e adoitan asegurar ademais un rendemento fixo na data de vencemento da garantía.
  • Fondos garantidos de renda variable. Estes fondos garanten o capital investido inicialmente máis unha rendibilidade vinculada (total ou parcialmente) á evolución de accións, mercados bolsistas, índices, divisas ou outros fondos de investimento. Se os mercados non evolucionan segundo o previsto ou non se cumpren determinadas condicións establecidas no folleto do fondo, o partícipe non obterá ningunha rendibilidade adicional.

Polo xeral, estes fondos adoitan requirir que o cliente manteña o seu diñeiro investido durante un longo período de tempo.

O risco asociado a este tipo de fondos é bastante reducido, polo que fai que sexan axeitados para investidores con perfil conservador.

Fondos de distribución ou reparto

Estes fondos reparten dividendos aos seus partícipes de forma periódica (mensual, trimestral, semestral ou anual). O seu importe depende dos dividendos que reparten as empresas nas que inviste o fondo de investimento. Isto por un lado favorece a liquidez do investidor e por outro fai que teña que pagar impostos polos dividendos recibidos.

Fondos de acumulación

Estes fondos non reparten dividendos entre os seus partícipes. A xestora reinviste no propio fondo os dividendos que cobra das empresas en que inviste. Isto fai que o valor liquidativo do fondo vaia medrando de maneira progresiva.

Outros tipos de fondos

Existen outros tipos de fondos con características peculiares, por exemplo no referente á súa forma xurídica, liquidez, activos nos que invisten ou estratexias que utilizan. Entre eles atopámonos cos ETF, fondos de fondos, Hedge Funds e os fondos de investimento inmobiliarios. A estes fondos non se lles aplican determinados aspectos da normativa xeral.

É importante coñecer a política de investimento do fondo, tendo en conta que iso permitirá ao investidor elixir o fondo que mellor se adapte ás súas expectativas, situación económica e perfil de risco.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Báner Asset Management Báner Asset Management
Coa colaboración de BBVA Asset Management:
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.