Produtos de investimento, que son e como axúdannos a aforrar?

Coñece todos os tipos que hai e as súas características.
Estás pensando en aforrar? Se a túa resposta é afirmativa, o primeiro paso é saber que produtos de investimento tes á túa disposición. Isto axudarache a elixir o que mellor se adapte aos teus obxectivos. Para coñeceros mellor, neste artigo imos debullarche as súas características.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Fondos de investimento

Estes produtos de investimento compóñense dun patrimonio xurdido das achegas dun número variable de investidores. É xestionado por unha xestora que se encarga de investir as achegas deses partícipes, xa sexa en activos de renda fixa, variable, etc. Cada un dos investidores é propietario dunha proporción do fondo en función da súa achega. Hai 2 tipos (de acordo co seu investimento): 

 • Inmobiliarios (inmobles para a súa explotación e alugamento). 
 • Mobiliarios (activos financeiros): os máis importantes son:

Fondos de investimento de renda fixa

Caracterízanse por realizar a maior parte do seu investimento en activos de renda fixa, os cales supoñen un menor risco (inflúe o período de vencemento) á custa duns beneficios máis baixos. Isto failles perfectos para investidores máis conservadores, os cales nos queren correr moito perigo cos seus investimentos nin obter uns rendementos altos delas.

Fondos de investimento de renda variable

Ao contrario que os de renda fixa, teñen un risco moito máis alto ofrecendo, iso si, uns beneficios moito maiores aínda que non asegurados (dependen de factores cambiantes). Por iso decídense por este produto de investimento os perfís máis decididos, é dicir, os que están dispostos a asumir ese ‘risco’ en prol de de obter unha contía máis elevada de dividendos grazas a seus, por exemplo, accións.

Fondos de investimento mixto

Se aínda non se ten claro que produto de investimento é o máis axeitado, hai que valorar unha terceira opción máis equitativa. Cómpónse de características propias dos dous anteriores, fixo e variable, e é a porcentaxe de cada un o que dirime o risco e os beneficios que se van obter. Isto fai que sexa perfecto para os perfís moderados, os cales prefiren diversificar a súa carteira en lugar de conformarse cuns pequenos ingresos extra ou con perder o seu diñeiro. Os principais produtos son as participacións preferentes e as obrigas e bonos convertibles.

Produtos derivados

Son produtos cuxo valor depende da evolución doutros, chamados activos subxacentes e que poden ir desde unha acción ata unha divisa ou un tipo de xuro. Isto failles ser de alto risco para o que aposte por eles ao non depender de si mesmo e a súa evolución. Os principais exemplos son os futuros, as opcións, os warrants, os certificados, o contrato compravenda de opcións e o CFD.

Produtos estruturados

Un produto estruturado xérase coa unión de dous ou máis produtos financeiros nunha soa estrutura. O procedemento normal é unir un produto de renda fixa cun ou máis de renda variable. Son produtos de investimento que comportan un elevado risco, polo que son aconsellables para investidores cun perfil máis decidido.

Plans de pensións

Son un produto de investimento a longo prazo que permite ao usuario xerar un aforro a dispor tras a súa xubilación. Baséase en achegas periódicas ou puntuais (nunca superiores a 8.000€ anuais) que o xestor inviste de acordo cuns criterios de rendibilidade e risco (establecidos previamente na súa política) cuxo rescate se pode realizar en forma de renda, capital ou nunha combinación de ambas as dúas dependendo do que se establece no plan.

Estes, ao ser un produto de rendibilidade variable, implican un nivel de risco que pode carrexar perdas no caso de que se produza un escenario negativo. Isto fai que, agás se se opta polos plans garantidos, o investimento inicial que se realice non estea garantida e que a rendibilidade dependa da evolución dos activos que o compoñen.  

Doutra banda, proporciónannos unhas condicións fiscais favorables para o participante ao reducir a base impoñible do IRPF na declaración da renda. 

Como ocorría cos fondos, existen varios tipos segundo:

A súa política de investimento

Os investimentos vanse realizando de acordo con características do plan contratado. Os máis frecuentes son: 

 • Renda fixa, con activos de risco baixo e, por iso, unha menor rendibilidade.
 • Renda variable, con activos de risco alto e, por iso, de maior rendibilidade (non asegurada).
 • Renda mixta, mestura das dúas opcións anteriores, o seu risco e rendibilidade veñen definidos pola porcentaxe de cada unha (fixa e variable).
 • Garantidos, de carácter moi conservador, garante ao titular o 100 % do diñeiro investido, desde que manteña o plan ata o seu vencemento.

O promotor

O promotor é a entidade que crea o plan a favor dun colectivo concreto. Pode ser unha sociedade, empresa, corporación, sindicato ou colectivo, de acordo co cal, existen 3 tipos:

 • Individuais, promovidos polas entidades financeiras e cuxos partícipes e beneficiarios son persoas físicas.
 • Asociados, promovidos por sindicatos, asociacións ou gremios e cuxos partícipes e beneficiarios son os seus propios membros ou afiliados. 
 • De emprego, ou plans de pensións de empresas e corporacións cuxos partícipes e beneficiarios son unicamente os seus empregados. As achegas pódeas realizar tanto o promotor coma os propios partícipes

As achegas

Estes produtos de aforro nútrense, como comentamos previamente, das achegas que realiza o partícipe (no caso dos individuais e asociados) e a empresa (nos de emprego), non podendo superar os 8.000€ anuais en ambos os dous casos (en réxime xeral). Contan ademais dunha gran vantaxe fiscal para o investidor ao axudar a reducir a súa base impoñible xeral do IRPF na declaración da renda (cun límite máximo de 8.000€ ou o 30 % dos rendementos do traballo). 

Cobramento das prestacións

Os dereitos consolidados dun plan de pensións só pódense cobrar nos seguintes supostos e sempre que estean previstos nas especificacións do plan de pensións:

 • Xubilación.
 • Incapacidade.
 • Dependencia severa e gran dependencia.
 • Falecemento.

Existen supostos que permiten o cobramento da prestación (sempre aplicando os termos da lexislación vixente e, tamén, o regulamento especificado no propio plan):

 • Desemprego.
 • Enfermidade grave.
 • Se o investimento ten máis 10 anos de antigüidade (dispoñible a partir do 1 de xaneiro de 2025).
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.
Este cobramento da prestación pódese realizar en forma de capital (un pagamento único), de renda periódica (mensualmente, por exemplo) ou de forma mixta, é dicir, combinando as 2 anteriores. En calquera dos casos, o rescate debe adaptarse ás especificacións do plan (documento que detalla o seu funcionamento e as condicións que lle son de aplicación). En calquera dos casos, tributan como rendementos de traballo (nos termos e coas limitacións da normativa aplicable).
CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.