Que é un plan de investimento

A planificación financeira axúdanos a marcar metas e trazar o camiño máis axeitado para chegar a elas

A planificación financeira é o proceso de elaboración dun plan de investimento integral, organizado, detallado e personalizado, que garanta a consecución duns obxectivos financeiros determinados previamente, así como os prazos, custos e recursos necesarios para que sexa factible.

A importancia dun plan de investimento radica en que nos permite ter un mapa de ruta que marque o camiño do diñeiro dentro da xestión financeira; é dicir, a través da planificación financeira definimos os nosos obxectivos e pomos negro sobre branco na estratexia para levalos a cabo.

A planificación financeira é un proceso continuo que parte dun momento “cero”, que é a toma de conciencia da necesidade de planificar e a vontade de levalo a cabo. Non esquezamos que, como todo plan, require continuidade, rigor e, ao impor restricións financeiras, certo sacrificio. É importante ter en conta que xeralmente os obxectivos de aforro que requiren maior planificación son aqueles programados a medio e longo prazo. Isto non debe incentivarnos a ser esquivos coa planificación. Todo o contrario: os beneficios dunha boa planificación superan sobradamente os posibles sacrificios do camiño.

Nun proceso de planificación financeira podemos distinguir cinco etapas:

Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

1. Definir obxectivos

Para que aforramos? Acumular diñeiro sen un obxectivo claro é ineficiente. Aforramos para a xubilación? Para comprar unha segunda residencia? Para a universidade dos nosos fillos? As implicacións duns obxectivos son completamente distintas das doutros no referente á prioridade, o prazo temporal do investimento, as necesidades de liquidez ou o perfil de risco que se debe tomar. Tamén os vehículos en que canalizar os investimentos axeitadamente: para aforrar para a xubilación estamos ben posicionados nun plan de pensións, pero este non é o vehículo axeitado se, por exemplo, queremos aforrar para cambiar de coche.

2. Analizar os recursos de partida

De que activos financeiros e non financeiros podo dispor? Parto de cero ou teño parte do camiño feito?

Tamén teremos que analizar minuciosamente a nosa estrutura de ingresos e gastos. Neste sentido, especialmente en obxectivos de aforro de vital importancia como é o da xubilación, deberiamos cambiar a idea habitual de “aforrar o que sobra tras descontar os gastos aos ingresos” por “gastar o que sobra unha vez descontado o aforro aos ingresos”.

3. Establecer a estratexia

Unha vez analizados os puntos anteriores, chega o momento de establecer o plan: axustar prazos do investimento, o nivel de risco que imos asumir en cada etapa do proceso (o perfil de risco é un factor que cambia co paso do tempo), as eventuais necesidades de liquidez. É importante tamén valorar a posible evolución do investimento en distintos escenarios: pesimista, neutral e optimista para determinar potenciais resultados no mellor e no peor escenario de rendibilidade esperada.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

4. Executar a estratexia

Deseñada a estratexia, é momento de poñela en marcha. Neste punto decidiremos os vehículos en que imos canalizala: fondos de investimento, plans de pensións, investimento directo en bolsa, títulos de débeda pública, etc. Un elemento fundamental nunha correcta planificación financeira é a diversificación, ou o que é o mesmo, diversificar tanto en activos coma en tipo de activos. Sempre é imprudente apostar a unha soa carta en algo tan importante como o aforro.

5. Analizar a evolución

O investimento é un proceso que raramente é lineal. Existen altibaixos nos mercados en que se inviste e tamén aparecen circunstancias persoais imprevistas. Non é infrecuente polo tanto desviarse do obxectivo inicialmente marcado. Isto non é importante sempre que realicemos un seguimento periódico do investimento e realicemos os cambios que esixan esas novas circunstancias.
CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Báner Asset Management Báner Asset Management
Coa colaboración de BBVA Asset Management:
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.