Que cobre o Fondo de Garantía de Depósitos

Explicámosche que é e como funciona o FGD, un mecanismo creado para garantir os investimentos dos clientes e pequenos aforradores

O Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) é unha entidade con personalidade xurídica propia que foi aprobado polo Real decreto lei 16/2011 de 14 de outubro de 2011. Os poderes públicos promoveron a súa creación como forma de reorganizar o sistema de garantías bancarias sobre os aforros e asegurar, así, que os aforros dos clientes e pequenos aforradores estean garantidos no caso de que a entidade bancaria entre en proceso de concurso de acredores, é dicir, comunmente falando, en quebra.

A finalidade do Fondo de Garantía de Depósitos é protexer os clientes de todos os organismos adheridos ao fondo para ofrecerlles seguridade e confianza. Para lograr este obxectivo, o fondo garante o capital investido, ata un máximo de 100.000 €, e asume as perdas en caso de insolvencia dalgún dos seus membros.

O funcionamento e a estrutura do Fondo de Garantía de Depósitos non son complexos, pero debido á súa importancia ante a quebra dalgunha das entidades nas que teñamos depositado o noso diñeiro, é fundamental entendelos ben. Por iso, neste artigo contámosche todo o que hai que saber sobre o Fondo de Garantía de Depósitos.

Rendibilízaos!
Saca o máximo partido aos teus depósitos.

Que entidades están adheridas e como se financia o Fondo de Garantía de Depósitos?

Ao tratarse dunha entidade promovida polos poderes públicos, cuxa creación entrou en vigor polo real decreto lei mencionado anteriormente, todos os bancos, as caixas de aforro e as cooperativas de crédito están obrigados a se adheriren ao Fondo de Garantía de Depósitos.

Hai que matizar que o Fondo de Garantía de Depósitos opera en todo o ámbito da Unión Europea, pero cada país ten establecido nas súas respectivas leis o máximo de capital garantido por cada entidade e cliente. Isto supón que se, por exemplo, parte do teu diñeiro está depositado nunha conta dun banco estranxeiro, tamén o tes garantido en caso de quebra. É posible que o máximo da garantía sexa incluso superior ao establecido en España, pois en ningún país o límite garantido polo respectivo fondo poderá ser inferior a 100.000 €, pero si superior.

O financiamento do Fondo de Garantía de Depósitos articúlase dunha dobre maneira. Por un lado, cando se fundou en 2011 absorbeu o capital dos mecanismos de garantía que existían antes desa data e que desapareceron cando o fondo entrou en vigor. Estes mecanismos de garantía foron o Fondo de Garantía de Depósitos en Caixas de Aforro, o Fondo de Garantía de Depósitos en Establecementos Bancarios e o Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito.

Ademais destes fondos de capital, o FGD finánciase a través de achegas anuais de todas as entidades adscritas. O importe que ten que aboar cada unha calcúlase en función do perfil de risco de cada banco e da cantidade de depósitos garantidos de que dispón. Isto supón que cantos máis depósitos asegurados polo FGD teña un banco e máis alto sexa o seu perfil de risco, máis achegas anuais terá que facer á entidade.

Que produtos e que importes cobre o FGD?

O Fondo de Garantía de Depósitos ten por obxecto garantir todos os depósitos realizados en contas de aforro, contas correntes, depósitos a prazo fixo, así como os depósitos en valores (por exemplo, accións ou bonos), constituídos nas entidades de crédito ata un límite máximo de 100.000 € por entidade e titular. Aqueles depósitos que estean nomeados noutra divisa que non sexa o euro, teñen garantido o importe equivalente aos 100.000 € aplicando os tipos de cambio correspondente.

Adicionalmente, o Fondo de Garantía de Depósitos cobre outros casos excepcionais e independentes da cobertura anterior. Agora ben, hai que matizar que só por un período de tres meses contados a partir do momento en que o seu importe fose aboado ou desde a data en que os ditos depósitos pasasen a ser legalmente transferibles. Estas coberturas adicionais son:

  • Depósitos procedentes de transaccións con bens inmobles de natureza residencial e carácter privado.
  • Depósitos que se deriven de pagamentos recibidos polo depositante con carácter puntual e estean ligados a un matrimonio, divorcio, xubilación, despedimento, invalidez ou falecemento.
  • Depósitos que estean baseados no pagamento de prestacións de seguros ou na indemnización por prexuízos que sexan consecuencia dun delito ou dun erro xudicial.

A garantía dos depósitos e a garantía dos valores son distintas e compatibles entre si, de modo que un mesmo titular de depósitos e valores pode cobrar ambas as garantías, sempre ata o límite de 100.000 euros por garantía.

É importante aclarar que o FGD cobre os depósitos en valores en caso de quebra da entidade bancaria en que está feito o depósito, pero non a perda de valor dos investimentos en si (é dicir, se esas accións baixan na bolsa ou quebra a compañía emisora das accións o FGD non cobre esas perdas).

Pola súa parte, o resto de depósitos, como poden ser os plans de pensións ou os fondos de investimento a prazo variable, non están cubertos polo FGD e, polo tanto, o diñeiro investido non está garantido en caso de concurso.

Hai un para ti
Depósitos adaptados ás túas necesidades

Como se accede aos pagamentos do Fondo de Garantía de Depósitos?

Antes de explicar o mecanismo de cobramento por parte do FGD, é necesario entender que o fondo ofrece unha cobertura máxima de 100.000 € por entidade e titular. Isto quere dicir que se unha mesma persoa ten 130.000 € nun único banco, en caso de quebra só ten garantidos 100.000 €. Pero, se pola contra esa mesma persoa repartise o seu diñeiro en dúas entidades distintas, aseguraríase unha cobertura de ata 200.000 € [100.000 x 2 (entidades) = 200.000]. Tamén conseguiría o mesmo resultado se mantivese todo o seu diñeiro nun mesmo banco pero nunha conta con dous titulares; entón multiplicaríase a cantidade máxima asegurada, xa que se garantirían 100.000 € a cada un dos titulares nunha mesma entidade.

No caso de que a túa entidade fose declarada en concurso de acredores e o Fondo de Garantía de Depósitos tivese que reembolsarche o diñeiro, como cliente non terías que realizar ningunha xestión, así como tampouco asumir ningún custo. Ante esta situación, o banco deberá comunicar ao FGD todos os datos dos seus clientes incluíndo o importe total que teñen depositado na entidade. Unha vez que o FGD reciba a información e comprobe que se cumpren todos os requisitos, porase en contacto contigo para solicitar un número de conta que non pertenza á entidade que quebrou e poder, así, ingresar o diñeiro que corresponda.

Depósitos - Ferramentas Depósitos - Ferramentas

Ferramentas de depósitos

  • Coñece os xuros que poderás obter grazas aos nosos depósitos bancarios da man desta calculadora.