Què cobreix el Fons de Garantia de Dipòsits

T'expliquem què és i com funciona el FGD, un mecanisme creat per garantir les inversions de clients i petits estalviadors

El Fons de Garantia de Dipòsits (FGD) és una entitat amb personalitat jurídica pròpia que es va aprovar pel Reial decret llei 16/2011 del 14 d'octubre de 2011. Els poders públics van promoure la seva creació com a forma de reorganitzar el sistema de garanties bancàries sobre els estalvis i assegurar, així, que els estalvis de clients i petits estalviadors estiguin garantits en cas que l'entitat bancària entri en procés de concurs de creditors, és a dir, el que en diem, en fallida.

La finalitat del Fons de Garantia de Dipòsits és protegir els clients de tots els organismes adherits al fons per brindar-los seguretat i confiança. Per aconseguir aquest objectiu, el fons garanteix el capital invertit, fins a un màxim de 100.000 €, i assumeix les pèrdues en cas d'insolvència d'algun dels seus membres.

El funcionament i l'estructura del Fons de Garantia de Dipòsits no són complexos, però, a causa de la seva importància davant la fallida d'alguna de les entitats en què tinguem dipositats els nostres diners, és fonamental entendre'ls bé. Per això, en aquest article t'expliquem tot el que cal saber sobre el Fons de Garantia de Dipòsits.

Rendibilitza'ls!
Treu-li el màxim partit als teus dipòsits.

Quines entitats hi estan adherides i com es finança el Fons de Garantia de Dipòsits?

En tractar-se d'una entitat promoguda pels poders públics, la creació de la qual va entrar en vigor pel Reial decret llei esmentat anteriorment, tots els bancs, les caixes d'estalvis i les cooperatives de crèdit estan obligats a adherir-se al Fons de Garantia de Dipòsits.

Cal matisar que el Fons de Garantia de Dipòsits opera en tot l'àmbit de la Unió Europea, però cada país té establert, en les seves respectives lleis, el màxim de capital garantit per cada entitat i client. Això suposa que si, per exemple, part dels teus diners estan dipositats en un compte d'un banc estranger, també els tens garantits en cas de fallida. És possible que el màxim de la garantia sigui fins i tot superior al que hi ha establert a Espanya, ja que en cap país el límit garantit pel respectiu fons podrà ser inferior a 100.000 €, però sí superior.

El finançament del Fons de Garantia de Dipòsits s'articula d'una doble manera. D'una banda, quan es va fundar el 2011 va absorbir el capital dels mecanismes de garantia que existien abans d'aquesta data i que van desaparèixer quan el fons va entrar en vigor. Aquests mecanismes de garantia van ser el Fons de Garantia de Dipòsits en Caixes d'Estalvis, el Fons de Garantia de Dipòsits en Establiments Bancaris i el Fons de Garantia de Dipòsits en Cooperatives de Crèdit.

A més d'aquests fons de capital, el FGD es finança a través d'aportacions anuals de totes les entitats adscrites. L'import que ha d'abonar cada una es calcula en funció del perfil de risc de cada banc i de la quantitat de dipòsits garantits de què disposa. Això suposa que com més dipòsits assegurats pel FGD tingui un banc i més alt sigui el seu perfil de risc, més aportacions anuals haurà de fer a l'entitat.

Quins productes i quins imports cobreix el FGD?

El Fons de Garantia de Dipòsits té per objecte garantir tots els dipòsits realitzats en comptes d'estalvi, comptes corrents, dipòsits a termini fix, així com els dipòsits en valors (per exemple, accions o bons), constituïts en les entitats de crèdit fins a un límit màxim de 100.000 € per entitat i titular. Aquells dipòsits que estiguin nominats en una altra divisa que no sigui l'euro, tenen garantit l'import equivalent als 100.000 € aplicant els tipus de canvi corresponents.

Addicionalment, el Fons de Garantia de Dipòsits cobreix altres casos excepcionals i independents de la cobertura anterior. Ara bé, cal matisar que només per un període de tres mesos a comptar a partir del moment en què el seu import hagi estat abonat o des de la data en què aquests dipòsits hagin passat a ser legalment transferibles. Aquestes cobertures addicionals són:

  • Dipòsits procedents de transaccions amb béns immobles de naturalesa residencial i caràcter privat.
  • Dipòsits que es derivin de pagaments rebuts pel dipositant amb caràcter puntual i estiguin lligats a un matrimoni, divorci, jubilació, acomiadament, invalidesa o defunció.
  • Dipòsits que estiguin basats en el pagament de prestacions d'assegurances o en la indemnització per perjudicis que siguin conseqüència d'un delicte o d'un error judicial.

La garantia dels dipòsits i la garantia dels valors són diferents i compatibles entre si, de manera que un mateix titular de dipòsits i valors pot cobrar ambdues garanties, sempre fins al límit de 100.000 euros per garantia.

És important aclarir que l'FGD cobreix els dipòsits en valors en cas de fallida de l'entitat bancària en què està fet el dipòsit, però no la pèrdua de valor de les inversions en si (és a dir, si aquestes accions baixen en borsa o fa fallida la companyia emissora de les accions, l'FGD no cobreix aquestes pèrdues).

Per part seva, la resta de dipòsits, com poden ser els plans de pensions o fons d'inversió a termini variable, no estan coberts per l'FGD i, per tant, els diners invertits no estan garantits en cas de concurs.

N'hi ha un per a tu
Dipòsits adaptats a les teves necessitats

Com s'accedeix als pagaments del Fons de Garantia de Dipòsits?

Abans d'explicar el mecanisme de cobrament per part de l'FGD, és necessari entendre que el fons ofereix una cobertura màxima de 100.000 € per entitat i titular. Això vol dir que si una mateixa persona té 130.000 € en un únic banc, en cas de fallida només en té garantits 100.000 €. Però, si al contrari, aquesta mateixa persona repartís els seus diners en dues entitats diferents, s'asseguraria una cobertura de fins a 200.000 € [ 100.000 x 2 (entitats) = 200.000 ]. També aconseguiria el mateix resultat si mantingués tots els seus diners en un mateix banc però en un compte amb dos titulars; llavors es multiplicaria la quantitat màxima assegurada, ja que a cadascun dels titulars se'ls garantirien 100.000 € en una mateixa entitat.

En cas que la teva entitat fos declarada en concurs de creditors i el Fons de Garantia de Dipòsits hagués de reemborsar-te els diners, com a client no hauries de fer cap gestió, així com tampoc assumir cap cost. Davant aquesta situació, el banc haurà de comunicar al FGD totes les dades dels seus clients incloent-hi l'import total que tenen dipositat a l'entitat. Una vegada que el FGD rebi la informació i comprovi que es compleixen tots els requisits, es posarà en contacte amb tu per sol·licitar un número de compte que no pertanyi a l'entitat que ha fet fallida i poder, així, ingressar els diners que corresponguin.

Dipòsits - Eines Dipòsits - Eines

Eines de dipòsits

  • Coneix els interessos que podràs obtenir gràcies als nostres dipòsits bancaris amb aquesta calculadora.