Nómina: conceptos e contabilización

Explicámosche cales son os conceptos máis importantes utilizados no cálculo e pagamento de salarios.
Tanto se es empresario ou contable como traballador por conta allea, é importante que coñezas os elementos en función dos cales se calcula unha nómina. Este é un documento de validez legal no que se detallan as retencións e o salario líquido que o traballador percibe segundo os conceptos detallados no Plan Xeral Contable. Se queres coñecer en maior profundidade como se calcula unha nómina e a súa contabilización, continúa lendo.
Báner superior Contas sen comisións Báner superior Contas sen comisións

Coñece a Conta En liña sen Comisións

O Plan Xeral Contable

A contabilización das nóminas dos traballadores é un gasto que se reflicte dentro do Cadro de Contas do Plan Xeral Contable de cada empresa. O Plan Xeral Contable é un documento obrigatorio que reflicte de maneira estandarizada o estado contable dunha empresa e onde se detallan as súas contas anuais. As contas anuais, pola súa parte, reflíctense nos cadros de contas, que reúnen en 7 grupos distintos os conceptos correspondentes aos gastos e ingresos, o activo, o pasivo e o patrimonio neto.

Conceptos para o cálculo dunha nómina

Tanto o pagamento de nóminas como as cotizacións que ten que facer a empresa polo pagamento destas encóntranse no “Grupo 6: compras e gastos”, do Plan Xeral Contable. As contas de gastos empregadas para calcular estes conceptos e poder realizar a contabilización das nóminas son as seguintes:

  • “Conta 640. Soldos e salarios”: nela figura o soldo bruto que cobra o traballador. Polo tanto, esta conta inclúe as remuneracións fixas e eventuais que a empresa paga aos traballadores, ademais das remuneracións devindicadas.
  • “Conta 642. Seguridade Social a cargo da empresa”. Esta conta inclúe as cotas que a empresa paga á Seguridade Social derivadas das prestacións dos traballadores das que se beneficia. Esta conta non se reflicte no documento de nómina que se entrega ao traballador.

Para realizar a contabilización estándar dun asento de nómina, reflíctese en primeiro lugar a Conta 640, é dicir, o soldo bruto que corresponde ao traballador e o gasto que supón á empresa. No entanto, o soldo bruto non é o total do que percibe o empregado na cobranza da súa nómina, xa que á conta 640 lle son descontadas certas cantidades en concepto de contribucións á Seguridade Social e retencións da Facenda Pública, que a empresa paga por conta do traballador retendo na súa nómina eses conceptos.

Estas cantidades que a empresa paga en nome do traballador figuran no “Grupo 4: Acredores e debedores por operacións comerciais” do PXC. As contribucións obrigatorias que o traballador debe pagar á Seguridade Social figuran na “Conta 476. Organismos da Seguridade Social, acredores”, mentres que as retencións do IRPF figuran na “Conta 4751. Facenda Pública acredora por retencións”.

A diferenza entre a Conta 640 e a suma das contas 476 e 4751 é o que a empresa debe pagar ao traballador. Esa cantidade vén reflectida na “Conta 465. Remuneracións pendentes de pagamento”. Á hora de realizar a contabilización das nóminas, é importante saber que é obrigatorio facer unha conta 465 para cada traballador, xa que o salario que percibe cada un deles é diferente e ten que quedar reflectido de forma fiel no plan de contabilidade da empresa. Desta maneira, enumeraranse as contas seguindo o esquema 465.1, 465.2, 465.3, etc., ata realizar as contas totais correspondentes ao número total de traballadores da empresa.

Báner central Non comisións Báner central Non comisións

0 € en comisións pola túa conta e tarxeta.

Coñece a Conta En liña sen Comisións

Outros conceptos que poden aparecer na nómina e a súa conceptualización

  • En caso de xubilación anticipada ou despedimento, a indemnización, se corresponder, inclúese na “Conta 641. Indemnizacións”. Esta conta mostra a cantidade que a empresa debe pagar ao traballador en caso de se tratar dun despedimento non xustificado.
  • Se a empresa dá ao traballador un diñeiro anticipado, o pagamento desa cantidade queda reflectido na “Conta 460. Anticipo de remuneracións”. Desta maneira, á hora de pagar a nómina ao final do mes, a empresa descontará o anticipo da nómina do traballador.
  • Na “Conta 755. Ingresos por servizos ao persoal”, rexístranse os gastos sociais que a empresa desconta aos seus traballadores no caso de que estes fagan uso de certos servizos que ofrece a empresa, como poden ser comedores ou transporte. As cantidades contabilizadas nesta conta descóntanse da nómina do traballador ao final do mes.

O BBVA non é responsable do contido, veracidade, exactitude, suficiencia, integridade ou actualización deste artigo, xa que foi elaborado por terceiros alleos ao BBVA. O artigo ten valor meramente informativo e orientador, en ningún caso é vinculante nin obrigatorio e non constitúe nin oferta comercial nin compromiso contractual do BBVA.

Creado por Entropy. 

Fontes:

CTA Faite cliente CTA Faite cliente
Contas - Tamén che podería interesar Contas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Axudan a identificar o banco receptor dunha transferencia, garantindo a seguridade do proceso.
  • Puxemos á túa disposición varias funcionalidades en liña que farán máis sinxelas as túas xestións esteas onde esteas.
  • O tempo que tarda en facerse unha transferencia varía. Explicámosche todo o que envolve a esta operación bancaria.
Contas - Ferramentas Contas - Ferramentas

Ferramentas de contas