Nòmina: conceptes i comptabilització

T'expliquem quins són els conceptes més importants que es fan servir per calcular i pagar els salaris.
Tant si ets empresari o comptable, com treballador per compte d'altri, és important que coneguis els elements en funció dels quals es calcula una nòmina. És un document de validesa legal en què es detallen les retencions i el salari líquid que el treballador percep partint dels conceptes detallats al pla general comptable. Si vols conèixer amb més profunditat com es calcula una nòmina i la seva comptabilització, continua llegint.
Bàner Superior Comptes Sense Comissions Bàner Superior Comptes Sense Comissions

Coneix el Compte Online Sense Comissions

El pla general comptable

La comptabilització de les nòmines dels treballadors és una despesa que es reflecteix dins del quadre de comptes del pla general comptable de cada empresa. El pla general comptable és un document obligatori que reflecteix de manera estandarditzada l'estat comptable d'una empresa i en què se'n detallen els comptes anuals. Els comptes anuals, al seu torn, es reflecteixen en els quadres de comptes, que reuneixen en 7 grups diferents els conceptes corresponents a les despeses i ingressos, l'actiu, el passiu i el patrimoni net.

Conceptes calcular una nòmina

Tant el pagament de nòmines com les cotitzacions que ha de fer l'empresa per pagar-les són en el Grup 6: compres i despeses, del pla general comptable. Els comptes de despeses que es fan servir per calcular aquests conceptes i poder fer la comptabilització de les nòmines són els següents:

  • Compte 640. Sous i salaris. s'hi reflecteix el sou brut que cobra el treballador. Per tant, aquest compte inclou les remuneracions fixes i eventuals que l'empresa paga als treballadors, a més de les remuneracions meritades.
  • Compte 642. Seguretat Social a càrrec de l'empresa. Aquest compte inclou les quotes que l'empresa paga a la Seguretat Social derivades de les prestacions dels treballadors de què es beneficia. Aquest compte no es reflecteix en el document de nòmina que es lliura al treballador.

Per fer la comptabilització estàndard d'un assentament de nòmina es reflecteix, en primer lloc el Compte 640, és a dir, el sou brut que correspon al treballador i la despesa que suposa a l'empresa. Tanmateix, el sou brut no és el total del que percep el treballador en el cobrament de la nòmina, ja que al compte 640 se li descompten certes quantitats en concepte de contribucions a la Seguretat Social i retencions de la Hisenda Pública, que l'empresa paga a compte del treballador retenint-ne de la nòmina aquests conceptes.

Aquestes quantitats que l'empresa paga en nom del treballador figuren al Grup 4. Creditors i deutors per operacions comercials del PGC. Les contribucions obligatòries que el treballador ha de pagar a la Seguretat Social es reflecteixen en el Compte 476. Organismes de la Seguretat Social, creditors, mentre que les retencions de l'IRPF consten en el Compte 4751. Hisenda Pública creditora per retencions.

La diferència entre el compte 640 i la suma dels comptes 476 i 4751 és el que l'empresa ha de pagar al treballador. Aquesta quantitat consta en el Compte 465. Remuneracions pendents de pagament. A l'hora de fer la comptabilització de les nòmines, és important saber que és obligatori fer un compte 465 per a cada treballador, ja que el salari que percep cadascun és diferent i ha de quedar reflectit de manera fidel en el pla de comptabilitat de l'empresa. D'aquesta manera, s'enumeraran els comptes seguint l'esquema 465.1, 465.2, 465.3, etc., fins a fer els comptes totals corresponents al nombre total de treballadors de l'empresa.

Bàner Central No Comissions Bàner Central No Comissions

0 € en comissions pel teu compte i targeta.

Coneix el Compte Online Sense Comissions

Altres conceptes que poden aparèixer a la nòmina i la seva conceptualització

  • En cas de jubilació anticipada o acomiadament, la indemnització, si escau, s'inclou en el Compte 641. Indemnitzacions. Aquest compte reflecteix la quantitat que l'empresa ha de pagar al treballador en cas que es tracti d'un acomiadament no justificat.
  • Si l'empresa dona al treballador uns diners anticipadament, el pagament d'aquesta quantitat queda reflectida en el Compte 460. Bestreta de remuneracions. D'aquesta manera, a l'hora de pagar la nòmina a final de mes, l'empresa descomptarà la bestreta de la nòmina del treballador.
  • En el Compte 755. Ingressos per serveis al personal, es registren les despeses socials que l'empresa descompta als seus treballadors en cas que utilitzin certs serveis que ofereix l'empresa, com poden ser menjadors o transport. Les quantitats comptabilitzades en aquest compte es descompten de la nòmina del treballador a final de mes.

BBVA no és responsable del contingut, veracitat, exactitud, suficiència, integritat o actualització d'aquest article, ja que l'han elaborat tercers aliens a BBVA. L'article té valor merament informatiu i orientatiu; en cap cas no és vinculant ni obligatori i no constitueix cap oferta comercial o compromís contractual de BBVA.

Creat per Entropy. 

Fonts:

CTA Fes-te Client CTA Fes-te Client
Comptes - També et podria interessar Comptes - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Ajuden a identificar el banc receptor d'una transferència i garantir la seguretat del procés.
  • Hem posat a la teva disposició diverses funcionalitats en línia que faran més senzilles les teves gestions, siguis on siguis.
  • El temps que triga a fer-se una transferència varia. T'expliquem tot el que fa referència a aquesta operació bancària.
Comptes - Eines Comptes - Eines

Eines de comptes