Valor real dunha acción

Patrimonio neto dunha sociedade, dividido polo número de accións en circulación.