Nominativo

Valor que identifica ao seu lexítimo titular. A súa transmisión require que se faga constar, no título ou certificado de lexitimación, o nome do adquirente e a súa constancia nos rexistros da sociedade.