Información periódica de sociedades emisoras

É a que se difunde, por obriga legal, para que os investidores coñezan os datos e magnitudes que definen a evolución da sociedade; reviste especial importancia para os accionistas das sociedades cotizadas. Pode ter carácter semestral ou trimestral. A información semestral contén o balance de situación e os resultados individuais e consolidados, así como a evolución dos negocios: ingresos e gastos, análise das principais operacións que deron lugar a resultados extraordinarios, investimentos e desinvestimentos relevantes, etc. Os emisores publican esta mesma información trimestralmente, pero con menor grao de detalle.