Informació periòdica de societats emissores

És la que es difon, per obligació legal, perquè els inversors coneguin les dades i magnituds que defineixen l'evolució de la societat; revesteix especial importància per als accionistes de les societats cotitzades. Pot tenir caràcter semestral o trimestral. La informació semestral conté el balanç de situació i els resultats individuals i consolidats, així com l'evolució dels negocis: ingressos i despeses, anàlisi de les principals operacions que han donat lloc a resultats extraordinaris, inversions i desinversions rellevants, etc. Els emissors publiquen aquesta mateixa informació trimestralment, però amb menor grau de detall.