Impoñible

Susceptible de ser gravado tributariamente de acordo coa Lei.