Imposable

Susceptible de ser gravat tributàriament d'acord amb la llei.