Entidade depositaria

É a responsable da custodia, por conta da institución de investimento colectivo, de todas as sumas de efectivo, valores e outros bens da institución. O depositario pode nomear, con autorización da institución colectiva, outros bancos ou entidades financeiras para que custodien os activos do fondo.