Entitat dipositària

És la responsable de la custòdia, a compte de la institució d'inversió col·lectiva, de totes les sumes d'efectiu, valors i altres béns de la institució. El dipositari pot nomenar, amb autorització de la institució col·lectiva, altres bancs o entitats financeres perquè custodiïn els actius del fons.