EBITDA

(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): Beneficios antes de xuros, impostos, depreciacións e amortizacións. É un método de análise que mostra o multiplicador da empresa sobre os recursos que xera, con independencia da súa estrutura financeira.