EBITDA

(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): Beneficis abans d'interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions. És un mètode d'anàlisi que mostra el multiplicador de l'empresa sobre els recursos que genera, independentment de la seva estructura financera.