Contas anuais

Están formadas polo balance (informa sobre a situación patrimonial da empresa), conta de perdas e ganancias (informa acerca dos ingresos e gastos xerados pola compañía, así como do seu resultado) e memoria explicativa (ofrece información adicional explicativa e complementaria).