Comptes anuals

Estan formats pel Balanç (informa sobre la situació patrimonial de l'empresa), Compte de pèrdues i guanys (informa sobre els ingressos i les despeses generats per la companyia, així com del seu resultat) i Memòria explicativa (ofereix informació addicional explicativa i complementària).