Posto financeiro

Denomínanse así aquelas entidades que ofrecen servizos de investimento sen estar autorizadas para iso. Ao non cumprir os trámites de rexistro ante os organismos supervisores competentes, non están suxeitas a supervisión e polo tanto non ofrecen ningunha garantía aos investidores. Adoitan captar os seus clientes ofrecendo rendibilidades moi superiores ás que en cada momento ofrece o mercado. A probabilidade de que tras estas entidades se oculten actividades fraudulentas é moi elevada, polo que convén extremar as precaucións e operar sempre con intermediarios autorizados.