Butlletí fiscal novembre 2022

Baixar butlletí complet

Índex

Novembre 2022

Arribem al final de l'any 2022, un any que no està passant desapercebut en l'àmbit de la gestió patrimonial, no només per les turbulències dels mercats financers, sinó també en el pla fiscal.

En efecte, durant el 2022 estem assistint a la materialització de quelcom que des de fa anys semblava que s'havia de produir, però que no acabava d'arribar. Ens referim a la modificació del règim fiscal de les SICAV, que ha desembocat en una liquidació massiva d'aquests vehicles.

Així mateix, trobem la gestació d'un nou impost, anomenat de “solidaritat” de les grans fortunes, que en la pràctica suposarà el final dels privilegis en l'impost sobre el patrimoni que fins ara tenien els contribuents amb residència fiscal a Madrid i l'anul·lació del que a partir d'aquest any havien de tenir els residents a Andalusia.

A més, no oblidem que, ateses les dates en què estem, és el moment d'identificar les alternatives ofertes per la legislació vigent que podrien contribuir a

millorar la tributació per l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). En relació amb aquestes, com sempre, cal recordar la importància de les regles d'integració i compensació de rendes, que ens podrien permetre aprofitar fiscalment les pèrdues generades durant l'exercici, estiguin materialitzades o no, així com les que puguem tenir pendents d'exercicis anteriors.

Una altra qüestió que cal tenir en compte aquest any, que no volem deixar d'esmentar, és que, segons el projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2023, a partir del pròxim 1 de gener es produirà un increment dels tipus màxims de l'escala de gravamen aplicable sobre la base d'estalvi, cosa que podria afectar la presa de decisions d'aquí a final d'any.

En definitiva, acabem un any que marcat per la modificació del règim fiscal de les SICAV i l'elecció per part dels seus socis o accionistes de l'alternativa d'inversió que millor hagi encaixat en la seva estructura patrimonial, i la perspectiva d'un 2023 en què surt el nou impost de “solidaritat” de les grans fortunes.

Jesús Muñoz García

Director de Planificació Patrimonial

Banca Privada de BBVA

Entrem en la recta final de l'any, moment clau per identificar les alternatives d'optimització que podrien contribuir a millorar la tributació per l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'exercici 2022.

La Llei 12/2022, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el passat 30 de juny, torna a introduir modificacions en el tractament fiscal aplicable a les aportacions a plans de pensions i altres sistemes de previsió social.

Durant els últims mesos, la Direcció General de Tributs s'ha pronunciat sobre determinades qüestions relacionades amb la tributació de productes financers que considerem d'interès en la gestió de patrimonis, algunes de les quals relatives al règim transitori de dissolució amb liquidació de SICAV.

La Direcció General de Tributs admet la possibilitat que actius financers pignorats en garantia de préstecs destinats a inversions relacionades amb l'activitat econòmica de la societat puguin considerar-se afectes. Així mateix, es pronuncia sobre l'aplicació del requisit de manteniment en la reducció de l'empresa familiar en l'impost sobre successions i donacions quan es produeixen determinades operacions societàries en l'entitat heretada o donada.

A continuació, comentem algunes respostes recents a consultes tributàries de la Direcció General de Tributs que considerem que poden ser d'interès, com ara (i) la consideració com a bé productiu de l'habitatge habitual a l'efecte de l'aplicació de la regla del límit conjunt de tributació de l'impost sobre el patrimoni juntament amb l'IRPF; i (ii) en l'àmbit de la inversió en criptomonedes, l'aplicació del sistema FIFO en la transmissió d'aquests actius i el tractament fiscal de l'anomenat “staking”.

Cal tenir en compte:

El contingut d'aquesta secció és merament informatiu i no pressuposa assessorament fiscal o jurídic.