2022ko azaroko boletín fiscala

Deskargatu buletin osoa

Aurkibidea

2022ko azaroa

2022. urtearen amaierara iritsi gara, eta urte hori ez da oharkabean pasatzen ari ondarearen kudeaketaren esparruan, ez bakarrik finantza-merkatuen gorabeherengatik, baita zerga-arloan ere.

Izan ere, duela urteetatik gertatzen ari zela zirudien baina gertatzen ez zen zerbaiten gauzatzea ari gara ikusten 2022 honetan. Kapital Aldakorreko Inbertsio Sozietateen (KAIS) zerga-araubidearen aldaketaz ari gara, eta tresna horien likidazio masiboa eragin du.

Era berean, zerga berri bat sortu da, aberastasun handien "elkartasuna" deiturikoari buruzkoa. Horrek, praktikan, orain arte Madrilen egoitza fiskala zuten zergadunek ondarearen gaineko zergan zituzten pribilegioak amaitzea ekarriko du, baita urte honetatik aurrera Andaluziako egoiliarrek izango zutena deuseztatzea ere.

Gainera, ez dezagun ahaztu, gauden datak kontuan hartuta, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) tributazioa hobetzen lagun dezaketen

indarreko legediak eskaintzen dituen alternatibak identifikatzeko unean gaudela. Horiei dagokienez, errentak integratzeko eta konpentsatzeko arauen garrantzia gogorarazi behar dugu, beti bezala, ekitaldian zehar sortutako galerak, gauzatuta egon edo ez, eta aurreko ekitaldietatik egiteke izan genitzakeenak fiskalki aprobetxatzeko aukera emango baitigute.

Aurten bada kontuan hartu beharreko beste kontu bat ere, eta ez dugu aipatu gabe utzi nahi: 2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Lege Proiektuaren arabera, datorren urtarrilaren 1etik aurrera handitu egingo dira aurrezki-oinarriari aplikatu beharreko karga-eskalaren gehieneko tasak, eta horrek eragina izan dezake hemendik urte amaierara bitarteko erabakietan.

Finean, KAISen erregimen fiskala aldatzeak eta horietako bazkideek edo akziodunek ondare-egituran hobekien egokitu den inbertsio-alternatiba hautatzeak markatu duen urteari emango diogu amaiera, eta dirutza handien "elkartasun" zerga berria agertzen zaigu 2023ren zerumugan.

Jesús Muñoz García

Ondare-plangintzaren zuzendaria

BBVAren banku pribatua

Urtearen azken txanpan sarturik gara, eta une hori funtsezkoa da 2022ko ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergapetzea hobetzen lagun dezaketen optimizazio-aukerak identifikatzeko.
Joan den ekainaren 30ean Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratu zen 12/2022 Legeak aldaketak egin ditu pentsio-planetarako eta gizarte-aurreikuspeneko gainerako sistemetarako ekarpenei aplikatu beharreko zerga-tratamenduan

Azken hilabeteetan, Zergen Zuzendaritza Nagusiak ondareen kudeaketan interesgarritzat jotzen ditugun finantza-produktuen zergapetzearekin lotutako zenbait gairi buruzko iritzia eman du, horietako batzuk KAISen likidazio bidezko desegitearen araubide iragankorrari buruzkoak.

Zergen Zuzendaritza Nagusiak onartzen du sozietatearen jarduera ekonomikoarekin zerikusia duten inbertsioetara zuzendutako maileguen berme gisa pignoratutako aktibo finantzarioak sozietateari atxikitzeko aukera. Era berean, oinordetzan hartutako edo dohaintzan emandako erakundean sozietate-eragiketa jakin batzuk gertatzen direnean Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergan familia-enpresaren murrizketari eusteko betekizuna aplikatzeari buruzko iritzia eman du.

Jarraian, Zergen Zuzendaritza Nagusiaren zerga-kontsultei emandako erantzun berri batzuk aipatuko ditugu, interesgarriak izan daitezkeelakoan, hala nola (i) ohiko etxebizitza produkzio-ondasuntzat hartzea, PFEZarekin batera Ondarearen gaineko Zergaren tributazio-muga bateratuaren araua aplikatzeari dagokionez; eta, (ii) kriptomoneten inbertsioaren esparruan, aktibo horien transmisioan FIFO sistema aplikatzea eta "Staking" delakoaren tratamendu fiskala.

Kontuan hartu behar da:

Atal honen edukia informatiboa besterik ez da, eta ez dakar inolako zerga- edo lege-aholkularitzarik.