Nua propietat

Nua propietat és el dret de domini que té el propietari d'un bé i que ha perdut les facultats d'ús i gaudi, en constituir-se un dret d'usdefruit sobre aquest bé a favor d'una altra persona física o jurídica.

L'usdefruit és el dret per gaudir de béns aliens amb l'obligació de conservar la seva forma i substància, a menys que el títol de la seva constitució o la llei autoritzin una altra cosa.

També et podria interessar