Propiedade sen usufruto

Propiedade sen usufruto é o dereito de dominio que ten o propietario dun ben e que perdeu as facultades de uso e gozo, ao constituírse un dereito de usufruto sobre ese ben a favor doutra persoa física ou xurídica.

O usufruto é o dereito para gozar de bens alleos coa obriga de conservar a súa forma e substancia, a non ser que o título da súa constitución ou a lei autoricen outra cousa.

Tamén che podería interesar