Amortització

Devolució de la quantitat invertida als tenidors d'un valor. Encara que en determinats supòsits també es poden amortitzar accions, aquest terme és més habitual referit a renda fixa: l'emissor cancel·la el seu deute amb els inversors, bé mitjançant la devolució del capital en la data de venciment, o bé de forma anticipada. L'amortització anticipada pot ser total o parcial, i l'opció de fer-la pot correspondre a l'inversor o a l'emissor, segons s'estableixi en les condicions de l'emissió.