Que é un sistema de información crediticia

Estar incluído nun destes sistemas pode limitar moito a nosa capacidade de acceder a financiamento.

Un sistema de información crediticia é un sistema no que se inclúen todas as persoas físicas ou xurídicas que incorresen nalgún tipo de non-pagamento. Baixo esta definición, no entanto, agóchase un amplo abano de formas de acabar nun destes sistemas que prexudica enormemente a quen figura neles xa que restrinxe de maneira notable o seu acceso a calquera tipo de financiamento.

Estes sistemas son utilizados en España como unha ferramenta de información para multitude de empresas, entre elas as entidades financeiras, que necesitan coñecer o historial ou situación de pagamentos dos seus clientes.

Existen varios sistemas de información crediticia na actualidade. Un dos máis importantes é o da ASNEF que xestiona EQUIASNEF-FAX SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA Y CRÉDITO S.L.; outro dos sistemas máis consultados polas empresas é o que leva o Rexistro de Aceptacións Non Pagadas, coñecido polo seu acrónimo en castelán, RAI. Por último, outro dos sistemas máis coñecidos é o BADEXCUG, que xestiona a empresa EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, S.A.

Báner superior simulador Báner superior simulador
Encontra o financiamento que necesitas
Calcula a cota do teu préstamo de forma rápida e sinxela.

Requisitos de inclusión nun sistema de información crediticia

Cando un pensa nun sistema de información crediticia pensa que aí só aparecen os nomes dos grandes debedores, persoas que non tiveron coidado coas súas finanzas e que agora deben inxentes cantidades de diñeiro a numerosos acredores. En realidade non é así e para acabar nun destes sistemas non se necesita nin ter unha débeda elevada nin contar con numerosos acredores.

En España os sistemas de información crediticia están regulados pola Lei orgánica 3/2018 de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. Ao final, a nosa información patrimonial e financeira é un ben máis que debemos coidar.

Considerarase lícito o tratamento de datos persoais relativos ao incumprimento de obrigas monetarias, financeiras ou de crédito por sistemas comúns de información crediticia cando se cumpran os seguintes requisitos:

 • Que os datos fosen facilitados polo acredor ou por quen actúe pola súa conta ou interese.
 • Que os datos se refiran a débedas certas, vencidas e esixibles, cuxa existencia ou contía non fose obxecto de reclamación administrativa ou xudicial polo debedor ou mediante un procedemento alternativo de resolución de disputas vinculantes entre as partes.
 • Que o acredor informase o afectado no contrato ou no momento de requirirlle o pagamento acerca da posibilidade de inclusión neses sistemas, con indicación daqueles nos que participe. A entidade que manteña o sistema de información crediticia con datos relativos ao incumprimento de obrigas monetarias, financeiras ou de crédito deberá notificar ao afectado a inclusión de tales datos e informarao sobre a posibilidade de exercitar os dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679 dentro dos trinta (30) días seguintes á notificación da débeda ao sistema, permanecendo bloqueados os datos durante ese prazo.
 • Que os datos unicamente se manteñan no sistema mentres persista o incumprimento, co límite máximo de cinco (5) anos desde a data de vencemento da obriga monetaria, financeira ou de crédito.
 • Que os datos referidos a un debedor determinado só poden ser consultados cando quen consulte o sistema mantivese unha relación contractual co afectado que implique o aboamento dunha contía pecuniaria ou este lle solicitase a celebración dun contrato que supoña financiamento, pagamento adiado ou facturación periódica, como acontece, entre outros supostos, nos previstos na lexislación de contratos de crédito ao consumo e de contratos de crédito inmobiliario
 • Que, no caso de que se denegase a solicitude de celebración do contrato, ou este non chegase a celebrarse, como consecuencia da consulta efectuada, quen consultase o sistema informe o afectado do resultado desa consulta.
 • Que as débedas incluídas neses sistemas non sexan inferiores a 50 euros. O Goberno, mediante Real decreto, poderá actualizar esta contía.
Báner central simulador Báner central simulador
Descubre o simulador de préstamos do BBVA
Viaxar, comprar mobles novos ou ampliar os teus estudos é máis fácil cos préstamos en liña.

Que consecuencias ten estar nun sistema de información crediticia?

Cando somos incluídos nun sistema de información crediticia as nosas posibilidades para acceder a préstamos e créditos (en definitiva, a financiamento bancario) veranse reducidas de maneira radical. A partir de entón os bancos e outras entidades que ofrecen crédito desconfiarán da nosa capacidade de pagarmos débedas e, polo tanto, en poucas ocasións, por non dicir ningunha, nos concederán diñeiro ou crédito.

Como se sae dun sistema de información crediticia?

Para saír dun sistema de información crediticia hai que saldar a débeda que nos esixen e pola que nos incluíron nun destes sistemas. Unha vez realizado o pagamento, a xestora do sistema deberá eliminar os datos nun prazo máximo dun mes, iso si, antes consultará coa empresa que incluíu os datos no sistema para comprobar que, efectivamente, se procedeu ao pagamento das cantidades pendentes.

Encontrarse incluído nun sistema de información crediticia pode ser unha verdadeira preocupación para calquera persoa que queira ter unha actividade financeira normal.

CTA calcula CTA calcula
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

 • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
 • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
 • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

 • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
 • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.