Què és un sistema d'informació creditícia

Trobar-se inclòs en un d'aquests sistemes pot limitar molt la nostra capacitat d'accedir a finançament.

Un sistema d'informació creditícia és un sistema en què s'inclouen totes aquelles persones físiques o jurídiques que hagin incorregut en algun impagament. Aquesta definició, tanmateix, amaga un ampli ventall de formes d'acabar en un d'aquests sistemes que perjudiquen enormement qui hi figura, ja que restringeix de manera notable el seu accés a qualsevol mena de finançament.

Aquests sistemes es fan servir a Espanya com a eina d'informació per a moltes empreses, entre les quals les entitats financeres, que han de conèixer l'historial o la situació de pagaments dels seus clients.

Actualment hi ha diversos sistemes d'informació creditícia. Un dels més importants és el d'ASNEF, que gestiona ASNEF-EQUIFAX SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA Y CRÉDITO S.L.; un altre dels sistemes més consultats per les empreses és el que porta el Registre d'Acceptacions Impagades, conegut pel seu acrònim, RAI. Finalment, un altre dels sistemes més coneguts és el BADEXCUG, que gestiona l'empresa EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, S.A.

Bàner superior simulador Bàner superior simulador
Troba el finançament que necessites
Calcula la quota del teu préstec de forma ràpida i senzilla.

Requisits d'inclusió en un sistema d'informació creditícia

Quan un pensa en un sistema d'informació creditícia, creu que només s'hi reflecteixen els noms dels grans deutors, persones que no han tingut cura amb les seves finances i ara duen grans quantitats de diners a nombrosos creditors. En realitat, no és així, i per acabar en un d'aquests sistemes no cal ni tenir un deute elevat ni tenir nombrosos creditors.

A Espanya, els sistemes d'informació creditícia estan regulats per la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Al final, la nostra informació patrimonial i financera és un bé més que hem de cuidar.

Es presumirà lícit el tractament de dades personals relatives a l'incompliment d'obligacions dineràries, financeres o de crèdit per part de sistemes comuns d'informació creditícia quan es compleixin els requisits següents:

 • Que les dades hagin estat facilitats pel creditor o per qui actuï pel seu compte o interès.
 • Que les dades es refereixin a deutes certs, vençuts i exigibles, l'existència o la quantia dels quals no hagi estat objecte de reclamació administrativa o judicial per part del deutor o mitjançant un procediment alternatiu de resolució de disputes vinculant entre les parts.
 • Que el creditor hagi informat l'afectat, en el contracte o en el moment de requerir-li el pagament, sobre la possibilitat d'inclusió en aquests sistemes, indicant aquells en què participi. L'entitat que mantingui el sistema d'informació creditícia amb dades relatives a l'incompliment d'obligacions dineràries, financeres o de crèdit haurà de notificar a l'afectat la inclusió d'aquestes dades, i l'informarà sobre la possibilitat d'exercir els drets establerts en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 dins els trenta (30) dies següents a la notificació del deute al sistema, un termini durant el qual les dades estaran bloquejades.
 • Que les dades només es conservin en el sistema mentre persisteixi l'incompliment, amb el límit màxim de cinc (5) anys des de la data de venciment de l'obligació dinerària, financera o de crèdit.
 • Que les dades referides a un deutor determinat només es poden consultar quan qui consulta el sistema manté una relació contractual amb l'afectat que impliqui l'abonament d'una quantia pecuniària o aquest li hagi sol·licitat la subscripció d'un contracte que suposi finançament, pagament ajornat o facturació periòdica, tal com passa, entre altres supòsits, en els previstos en la legislació de contractes de crèdit al consum i de contractes de crèdit immobiliari
 • Que, en cas que es denegui la sol·licitud de subscripció del contracte, o si aquest no s'arriba a formalitzar, com a conseqüència de la consulta feta, qui hagi consultat el sistema informi l'afectat del resultat d'aquesta consulta.
 • Que els deutes inclosos en aquests sistemes no siguin inferiors a 50 euros. El Govern, mitjançant un reial decret, podrà actualitzar aquesta quantia.
Bàner central simulador Bàner central simulador
Descobreix el simulador de préstecs de BBVA
Viatjar, comprar mobles nous o ampliar els teus estudis és més fàcil amb els préstecs en línia.

Quines conseqüències té estar en un sistema d'informació creditícia?

Quan se'ns inclou en un sistema d'informació creditícia, les nostres possibilitats d'accedir a préstecs i crèdits (en definitiva, a finançament bancari) es veuran reduïdes de manera radical. A partir de llavors, els bancs i altres entitats que ofereixen crèdit recelaran de la nostra capacitat de pagar deutes i, per tant, en poques ocasions, per no dir cap, ens concediran diners o crèdit.

Com se surt d'un sistema d'informació creditícia?

Per sortir d'un sistema d'informació creditícia, cal saldar el deute que ens exigeixen i pel qual ens han inclòs en un d'aquests sistemes. Un cop fet el pagament, la gestora del sistema haurà d'eliminar les dades dins un termini màxim d'un mes, tot i que abans consultarà l'empresa que va incloure les dades en el sistema per comprovar que, efectivament, s'hagi fet el pagament de les quantitats pendents.

Trobar-se inclòs en un sistema d'informació creditícia pot ser un bon maldecap per a qualsevol persona que vulgui tenir una activitat financera normal.

CTA calcula CTA calcula
Préstecs - També podria interessar-te Préstecs - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • T'expliquem com funciona una reunificació de deutes, a més dels seus avantatges i inconvenients.
 • Una de les garanties més grans que té el banc per assegurar-se la devolució del préstec és la nòmina.
 • T'expliquem en què consisteixen els crèdits a l'instant i com se'n pot aconseguir un.
Préstecs - Eines Préstecs - Eines

Eines de préstecs

 • Calcula les condicions de finançament del préstec que necessites amb el nostre simulador i en només 3 minuts.
 • T'ajudem a calcular les condicions de finançament del teu proper cotxe amb el nostre simulador de préstecs especialitzat.