Prestamistas particulares e privados: regulación e riscos

Repasamos que di a lei a respecto destes préstamos e que precaucións se deben tomar antes de acudir a eles.

Nos últimos anos medrou en popularidade unha figura que sempre estivo aí, pero que en tempos de crise se converteu nunha alternativa de financiamento cada vez máis utilizada, a do prestamista particular privado. Repasamos que di a lei a respecto destes préstamos e que precaucións se deben tomar antes de acudir a eles.

Os préstamos entre particulares sempre existiron e son, de feito, unha das orixes da banca moderna. Coa profesionalización e regulación dos préstamos, esta figura foi quedando relegada en favor das entidades bancarias, aínda que nunca chegou a desaparecer. De feito, na actualidade moitas persoas volveron recorrer aos prestamistas particulares privados ante a imposibilidade de obteren financiamento por outras vías. No entanto, estes clientes non sempre teñen claro baixo que regulación funcionará o seu préstamo.

Báner superior simulador Báner superior simulador
Encontra o financiamento que necesitas
Calcula a cota do teu préstamo de forma rápida e sinxela.

Como funciona un préstamo entre particulares

A mecánica dos préstamos entre un particular e un prestamista privado é moi similar á dun préstamo cunha entidade bancaria ou de crédito corrente: o acredor presta unha determinada cantidade de diñeiro ao debedor, quen se compromete a devolvelo no tempo estipulado xunto cuns xuros que tamén se especificaron con antelación.

No entanto, os prestamistas particulares privados adoitan ofrecer o diñeiro cuns xuros moi superiores aos que se poden atopar en calquera banco, situándose nalgúns casos arredor do 30 % do capital prestado. Esta forma de financiamento é, polo tanto, moito máis cara que os préstamos concedidos pola banca. Do mesmo modo, o período de amortización é, habitualmente, bastante inferior ao que ofrecen os bancos, polo que o cliente ten menos tempo para devolver o diñeiro e evitar o pagamento de xuros por demora, por citar unha das posibles repercusións.

Por outra banda, os requisitos que piden estes prestamistas á hora de conceder o diñeiro son reducidos, adoitan acordarse entre as dúas partes e, dependendo da cantidade prestada, poden implicar a hipoteca da vivenda.

A regulación dos préstamos entre particulares

Para saber que di a lei con respecto a este tipo de préstamos é necesario atender ás garantías de pagamento que se fixen.

Se se establece un préstamo de carácter hipotecario hai que recorrer á Lei 2/2009, do 31 de marzo, que regula este tipo de préstamos. Aí veñen recollidos os dereitos e obrigas de ambas as partes.

Por parte do prestamista, este deberá estar rexistrado nun ficheiro público, ter un seguro de responsabilidade civil ou aval bancario, así como cumprir con toda a normativa en materia de transparencia financeira.

Por parte do cliente, este deberá devolver o diñeiro prestado nas condicións acordadas, xa que en caso contrario poderá ser incluído nos ficheiros de morosos e responder coa súa vivenda pola débeda pendente.

Porén, se o préstamo é persoal, entra en xogo a Lei 16/2011 do 24 de xuño, que regula os créditos ao consumo e que tamén establece obrigas entre ambas as dúas partes, sendo a máis importante que, en caso de non pagamento, o cliente afrontará a débeda con todo o seu patrimonio presente e futuro.

Báner central simulador Báner central simulador
Descubre o simulador de préstamos do BBVA
Viaxar, comprar mobles novos ou ampliar os teus estudos é máis fácil cos préstamos en liña.

Riscos asociados aos préstamos particulares privados

O principal risco que comporta acceder a este tipo de financiamento é o seu elevado custo económico. Como xa comentamos, estes préstamos adoitan ter uns xuros moi por riba do mercado, polo que a súa devolución se fai complicada para o cliente.

Ademais, este tipo de préstamos non están avalados polo Banco de España, co risco que iso supón para o cliente, que deberá ter moi claras todas as obrigas do contrato se non quere verse nunha situación non desexada.

Con respecto a este último punto, é importante que todas as condicións do préstamo queden reflectidas nunha escritura pública ante notario.

CTA calcula CTA calcula
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
  • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
  • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

  • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
  • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.